Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Vuosisuunnitelma
​​Vaasan lyseon lukion hyvinvointiryhmän vuosisuunnitelma 2019-2020

Vaasan lyseon logo.jpeg                 

 

 

Hyvinvointiryhmän tavoitteena on kehittää oppilaitoksen toimintakulttuuria ja edistää opiskeluyhteisön ja –ympäristön terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta. Hyvinvointityöryhmä on oppilaitoksen monialainen asiantuntijaryhmä (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki) joka koordinoi koulun yhteisöllistä opiskelijahuoltoa. 

  • Tehtävänä on opiskelijoiden ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen
  • tehdä yhteistyötä muiden kunnan nuorten hyvinvointiin, terveyttä ja turvallisuutta edistävien viranomaisten ja toimijoiden kanssa. 
  • Suunnitella miten opiskelijoiden ja työyhteisön hyvinvointiin liittyvien kyselyjen vastauksia hyödynnetään
  • Oppilaitoksen Hyvinvointisuunnitelm​ien päivittäminen

Tiedottaminen

Opiskelijoita ja heidän huoltajiaan tiedotetaan lukuvuoden alkaessa opiskeluhuollon järjestämisestä ja toimintatavoista. Tiedottamisessa kiinnitetään huomiota siihen, että opiskelija saa riittävästi tietoa opiskeluhuollon palveluista sekä siihen, että opiskeluhuollon henkilöstön yhteystiedot ovat opiskelijoiden saatavilla. Opiskeluhenkilöstö esittäytyy lukuvuoden alkaessa opiskelijoille.

Hyvinvointiryhmien kokoonpanot

Hyvinvointiryhmää johtaa opiskeluhuollon vastaava apulaisrehtori Juha-Pekka Rauhala. Muut jäsenet ovat opinto-ohjaajat, opiskeluterveydenhoitaja, kuraattori, erityisopettaja ja tarvittaessa muita asiantuntijoita.

Laajennettu Hyvinvointiryhmä

Hyvinvointiryhmä + erityisopettaja + opiskelijaterveydenhuollon psykologi + oppilaskunnan opiskelijajäsen ja oppilaskunnan vastaava opettaja + tarvittaessa muita asiantuntijoita 

Monialainen yksilöllinen opiskelijahuolto

Yksittäisen opiskelijan tai opiskelijaryhmän tuen tarpeen selvittämiseen ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseen liittyvät asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Asiantuntijaryhmän kokoonpano neuvotellaan yhdessä opiskelijan ja huoltajan kanssa. Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön, joka vastaa opiskelijan asian kirjaamisesta opiskelijahuoltokertomukseen

Hyvinvointiryhmien kokousaikataulu

Kerran jaksossa ja tarvittaessa:

HVR 21.8.2019 klo 11.00

Laajennettu HVR 24.10.2019 klo 14.15

HVR 28.10.2019 klo 9.30

HVR 19.12.2019, klo 8.05

HVR 6.3.2020 klo 8.05

Laajennettu HVR 11.3.2020 klo 14.15

HVR 23.4.2020 klo 8.05

Opiskelijahuollon erityiset painopisteet / kehitysalueet lukuvuonna 2019-2020

  • ongelmien ennaltaehkäiseminen: Yksilökohtaista tukea ja ohjausta riittävästi, tukitoimien suunnittelua monialaisesti ja tuen järjestämistä ajoissa (lukioaikainen erityinen tuki)
  • Varhainen ja selkeä, tasavertainen puuttuminen ongelmiin
  • Päihdeongelmien havaitseminen ja puuttuminen

Oppilashuollon ja hyvinvointiryhmän työskentelyn arviointi: 

Opetushallitus ja THL seuraavat yhteistyössä opiskeluhuollon toteutumista ja vaikuttavuutta valtakunnallisesti. Koulutuksen järjestäjän on arvioitava opiskeluhuollon toteutumista ja vaikuttavuutta yhteistyössä kunnan opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa sekä osallistuttava ulkopuoliseen opiskeluhuoltoa koskevaan arviontiin. Arvioinnin keskeiset tulokset on julkistettava. Koulutuksen järjestäjän on salassapitosäännösten estämättä pyynnöstä toimitettava opetushallintoviranomaiselle sekä THL:lle opiskeluhuollon valtakunnallisessa arvioinnissa, kehittämisessä, tilastoinnissa ja seurannassa tarvittavat tiedot. OHL 1287/2013 25§.

Oppilaitoksessa järjestetään THL:n opiskelijaterveyskysely sekä opiskelijatyytyväisyyskysely, joista saadaan tietoa muun muassa opiskeluhuollon tilasta. Saatuja tietoja käytetään opiskeluhuollon kehittämiseen.