Skip Ribbon Commands
Skip to main content
opiskelijakunta

Vaasan lyseon lukion opiskelijakunta

Opiskelijakunta muodostuu kaikista lukion opiskelijoista. Opiskelijakunnan hallitus taas on lukiolaisten valitsema toimielin, joka edustaa kaikkia koulun opiskelijoita, järjestää tapahtumia, valvoo, että lukiolaisten mielipiteet huomioidaan sekä luo lukioon yhteishenkeä. Tietenkin ottamalla kaikki muut mukaan. Kaikki ovat yhtä tärkeitä, kaikilla on oikeus vaikuttaa omiin asioihinsa.

Toimimalla opiskelijakunnassa voit toteuttaa itseäsi, saada ystäviä ja unohtumattomia kokemuksia, vaikuttaa ja viihdyttää sekä kokea onnistumisia ja arvostusta hyvin tehdystä työstä – mahdollisuuksia on rajattomasti!

 (Suomen Lukiolaisten Liitto, Opiskelijakuntatoiminnan opas)

Vuonna 1998 vahvistetun Suomen lukiolain 31 § toteaa, että jokaisella oppilaitoksella on opiskelijoista muodostuva oppilaskunta. Oppilaskunnan tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja koulutyötä. Oppilaskunta käyttää opiskelijoiden puhevaltaa 27 §:ssä säädetyissä asioissa.

Lain 27 § kertoo, että koulutuksen järjestäjän tulee varata opiskelijoille mahdollisuus osallistua koulutuksen kehittämiseen sekä kuulla opiskelijoita ennen opintoihin ja muihin opiskelijoiden asemaan olennaisesti vaikuttavien päätösten tekemistä. Tällaisia edellä mainittuja päätöksiä olisivat lainvalmistelijan mukaan muun muassa päätökset opetussuunnitelman hyväksymisestä ja muuttamisesta sekä työajoista (HE 86/1997).

Koulumme opiskelijakunnan hallitus

Jokainen Vaasan lyseon lukion opiskelija kuuluu automaattisesti opiskelijakuntaan. Mutta opiskelijakunnan hallitus muodostuu syksyllä ehdolle asettuneista halukkaista. Valinnat tehdään haastattelun pohjalta. Kannattaa omata avoin mieli ja hyviä ideoita! Toiminnan jatkuvuuden vuoksi valituksi tultuaan hallituksessa saa jatkaa seuraavana vuonna, kuitenkin niin, että abiturientit jättävät hallituksen viimeisen kevätlukukauden alkaessa. Hallitus siis täydentyy joka syksy aloittavan vuosikurssin opiskelijoilla. Mukaan valitaan muiden vuosikurssien opiskelijoita keskellä lukuvuotta siinä tapauksessa, jos joku haluaa jättää tehtävänsä hallituksessa.

Hallitus metsäretkellä 
 
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä sihteerin. Puheenjohtaja huolehtii kokousten koollekutsumisesta ja johtaa kokouksia tarvittaessa ohjaavan opettajan avustuksella. Opiskelijakunnan hallitus pitää kokouksia tarpeen mukaan, ja ne ovat pääsääntöisesti vapaamuotoisia, mutta niissä harjoitellaan myös yleistä kokoustekniikkaa ja -käyttäytymistä. Jokainen opiskelija voi tuoda hallituksen jäsenten kautta käsiteltäväksi asioita kokoukseen. Opiskelijakunnan hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on paikalla puheenjohtaja ja/tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Sihteeri pitää jokaisessa kokouksessa pöytäkirjaa ja huolehtii pöytäkirjojen säilyttämisestä.

Opiskelijakunnan edustus on myös Vaasan kaupungin toisen asteen koulutuslautakunnassa ja sen suomenkielisessä jaostossa. Siellä opiskelijaedustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus. Toimikausi on kalenterivuosi ja opiskelijaedustajilla on nimetyt henkilökohtaiset varahenkilöt. Lisäksi edustajat ja varaedustajat ovat myös Vaasan nuorisovaltuustossa.

Opiskelijakunnan tehtävät

Opiskelijakunnan ja sen hallituksen tehtävänä on

  1. luoda ja kehittää yhteisöllisyyttä, yhteishenkeä ja viihtyvyyttä opiskelijoiden keskuuteen
  2. ajaa opiskelijoiden asioita
  3. osallistua koulun toimintakulttuurin kehittämiseen
  4. tehdä yhteystyötä oman koulun ulkopuolisten tahojen kanssa.

Opiskelijakunnan hallitus suunnittelee Lyseon opiskelijoiden yhteistä toimintaa ja järjestää tapahtumia. Se järjestää vuosittain taksvärkkipäivän, opiskelijakunnan puurojuhlan ja teemapäiviä sekä pitää aamunavauksia. Hallituksen jäsenet pyrkivät osallistumaan aktiivisesti Suomen Lukiolaisten Liiton järjestämiin koulutustapahtumiin kehittämään hallitustoimintaa ja saamaan uusia ideoita.

Ysien päivä