Skip Ribbon Commands
Skip to main content
opetussuunnitelma
​​​​
Opetussuunnitelma (ennen vuotta 2016 aloittaneille)
 
 
Vaasan lyseon lukion opetussuunnitelman yleinen osa on luettavissa pdf-tiedostona tästä linkistä ja ainekohtaiset tiedot alla olevista linkeistä. Vaasan lyseon lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on luettavissa tästä linkistä.
Lyseon hyvinvointimalli tässä pdf-linkissä.
Ainekohtaisten opetussuunnitelmalinkkien alla lisätietoa Vasa gymnasiumin ja Vaasan yliopiston kursseista.

Valintalistoissa tämän vanhan opetussuunnitelman kurssit on merkitty w-kirjaimella (wBI = vanhan opetussuunnitelman biologia jne.). 

Kurssivastaavuudet uuden ops:n kanssa tästä linkistä​.
 
Ainekohtaiset opetussuunnitelmat
 
 Äidinkieli ja kirjallisuus
 Toinen kotimainen kieli, ruotsi
 Vieraat kielet
 Japanin kieli ja kulttuuri
 Hyvinvointikurssi
 
lukuvuosi 2017-18
 
HELSINGIN YLIOPISTON KURSSI
SOVELTAVA KURSSI
1. Näkökulmia oikeuteen – kaksikielinen oikeustieteen yliopistokurssi, 2 lukiokurssia (HY1)
Kurssin opetussuunnitelma​

VAASAN YLIOPISTON KURSSIT
SOVELTAVAT KURSSIT (kurssin laajuus lukiokursseina)

1. Johdatus liiketoimintaosaamiseen, 3 lukiok (VY1)
2. Tietokone työvälineenä 2 lukiokurssia (VY2)
3. Johdatus kiinan kieleen ja kulttuuriin 1 lukiokurssi (VY3)  

VASA GYMNASIUMIN KURSSIT
Halutessasi voit ottaa kursseja myös Vasa gymnasiumin puolelta. Mikäli suoritat lukioaikana hyväksytysti kolme VG:n kurssia, saat kirjallisella tuotoksella lisäksi yhden ruotsin soveltavan kurssin.
Ilmoittautuminen Vasa gymnasiumin kursseille tapahtuu kurssitarjottimen perusteella oposi kautta (loppukeväästä / ensi lukuvuoden aikana).
Linkki Vasa Gymnasiumin kotisivulle: http://gymnasium.vaasa.fi/
 
- Muutokset mahdollisia -
 

 
 
Suomi äidinkielenä
 
 
 Pakolliset kurssit
  
1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI1)
 • tekstien tulkintaa ja tuottamista ohjaavia perustekijöitä kuten tavoite, vastaanottaja, tekstilaji ja tekstityyppi
 • viestintätilanteen ja -välineen vaikutus tekstiin
 • tekstikäsityksen syventäminen, esimerkiksi puhutut ja kirjoitetut tekstit, mediatekstit,sähköiset ja graafiset tekstit, asia- ja kaunokirjalliset tekstit, julkiset ja yksityiset tekstit
 • tekstin ymmärrettävyyden, havainnollisuuden, eheyden ja kieliasun muokkaaminen
 • tekstien referointi ja kommentointi
 • omien viestintätietojen, -taitojen, -asenteiden ja -motivaation arviointi
 • vuorovaikutus- ja ryhmäviestintätaidot
2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä (ÄI2)
 • sisällön, näkökulmien, tyylin ja muodon eritteleminen, tekstuaaliset keinot ja käsitteet – esimerkiksi lausetyypit ja -rakenteet, sananvalinnat, kielen kuvallisuus; jaksotus, viittaussuhteet, kytkökset; fokusointi, aiheen rajaus, temporaaliset merkitykset ja näkökulman valinta – myös omaa tekstiä tuotettaessa
 • informatiivisen puheenvuoron rakentaminen, kohdentaminen, havainnollinen esittäminen ja arviointi
 • kirjoittaminen prosessina: tarkoituksenmukaisen aineksen haku, kriittinen valikointi ja siihen viittaaminen ja hyödyntäminen omassa tekstissä sekä tekstin ja sen kieliasun hiominen erityisesti rakenteen ja tekstin eheyden kannalta
 • puhuttujen ja kirjoitettujen asiatekstien laatiminen ja julkistaminen
 • tiedonhankintastrategioiden hyödyntäminen puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien laadinnassa
3. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI3)
 • kirjallisuuden erittelyä ja tulkintaa tulkinnan kannalta perusteltua käsitteistöä ja lähestymistapaa hyödyntäen
 • proosa kirjallisuudenlajina: kerrontateknisiä keinoja, esimerkiksi kertoja, näkökulma, aihe, henkilö, aika, miljöö, teema, motiivi
 • lyriikka kirjallisuudenlajina: käsitteinä esimerkiksi runon puhuja, säe, säkeistö, rytmi, mitallisuus, toisto, kielen kuvallisuus
 • draama kirjallisuudenlajina
 • novellien, runojen ja draaman erittelyä kuvallisuus ja monitulkintaisuus huomioon ottaen
 • kirjallisuuden keinojen käyttöä omissa teksteissä
4. Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4)
 • suora ja epäsuora vaikuttaminen: esimerkiksi suostuttelu, ohjailu, manipulointi; mainonta, propaganda; ironia, satiiri, parodia
 • vaikuttamaan pyrkivien tekstien lajeja, graafisia ja sähköisiä tekstejä: mielipide, kolumni, pakina, arvostelu, pääkirjoitus, kommentti, mainos
 • argumentointitavat ja retoriset keinot
 • kantaa ottavia puheenvuoroja, keskusteluja ja väittelyitä
 • tietoisesti vaikuttamaan pyrkivä kirjallisuus ja muut kantaa ottavat tekstit sekä niiden yhteiskunnallinen vaikutus
 • tekstien ideologisuus, lähdekritiikki ja mediakritiikki
 • viestijän vastuu; mediavalinnat ja verkkoetiikka
 • medialukutaito
5. Teksti, tyyli ja konteksti (ÄI5)
 • eri aikakausia ja tyylejä edustavia kaunokirjallisia ja muita tekstejä erityisesti kulttuurisen kontekstin näkökulmasta
 • tekstien tarkastelua ihmiskuvan, maailmankuvan, arvo- ja aatemaailman ilmentäjinä sekä oman aikansa että nykyajan kontekstissa
 • tyylin aineksien kuten sananvalinnan, sävyn, kielen kuvallisuuden, aineistosta kootun ja järjestetyn sekä rytmin ja lauserakenteen vaikutus tekstiin
 • oppiaineen sisältöihin liittyvästä aiheesta, itse valitusta näkökulmasta laadittu pohdiskeleva teksti (essee)
 • oman tyylin ja ilmaisutavan hiontaa ja huoltoa
6. Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (ÄI6)
 • teksti suullisessa ja kirjallisessa traditiossa: kansanrunoudesta kirjallisuuteen, kirjoitetusta kulttuurista nykyviestintään
 • suomen kielen muotoutuminen ja muuttuminen kansainvälisessä ympäristössä; kielenohjailun periaatteet opiskelijan kielenkäytön näkökulmasta
 • kielen ja kirjallisuuden merkitys kansallisen identiteetin rakentamisessa
 • suomalaista kaunokirjallisuutta aika- ja kulttuurikontekstissaan, keskeisiä teoksia ja teemoja
 • kirjallisia ja suullisia tuotoksia kurssin teemoihin liittyvistä aiheista
 • eurooppalaisten kulttuurikontekstien vaikutus suomalaisen kulttuurin muotoutumiseen ja jatkuvaan muutokseen
Syventävät kurssit
 
7. Puheviestinnän taitojen syventäminen (ÄI7)
 • vuorovaikutustilanteiden osatekijät ja ominaispiirteet
 • verbaalinen ja nonverbaalinen viestintä
 • esiintymisen, neuvottelujen, kokousten ja erilaisten keskustelujen ominaispiirteet ja menettelytavat
 • esiintymis- ja ryhmätaitojen harjoittelua erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
 • puheviestinnän kulttuurisia piirteitä ja suomalaista puhekulttuuria
 • puhumisrohkeuden ja ilmaisuvarmuuden kehittäminen
 • puhujan ja sanoman luotettavuus
8. Tekstitaitojen syventäminen (ÄI8)
 
Kerrataan ja syvennetään seuraavia asioita:
 • tekstityypit ja tekstilajit
 • tekstianalyysi ja siinä tarvittavat käsitteet
 • tekstin rakentaminen: ideointi, suunnittelu, näkökulman valinta, jäsentely, muokkaaminen, tyylin hionta, otsikointi ja ulkoasun viimeistely
 • kielenhuoltoa 
9. Kirjoittaminen ja nykykulttuuri (ÄI9)
 • nykykirjallisuutta ja sen ilmiöitä
 • ajankohtaisia suullisia ja kirjallisia puheenvuoroja kieltä ja kulttuuria käsittelevistä aiheista niin eettisistä, esteettisistä kuin yhteiskunnallisistakin näkökulmista
 • mediatekstien ajankohtaisaiheiden, ilmaisukeinojen ja vaikutusten tarkastelua
 • osallistumista lukija- ja kirjoittajayhteisöön
 • oman tekstin näkökulman valinnan, aiheen käsittelyn, ajattelun itsenäisyyden ja ilmaisun omaäänisyyden kehittämistä.
 
Soveltavat kurssit
 
10. Luovan kirjoittamisen kurssi (ÄI10)
 
Kurssilla opiskelija pääsee kokeilemaan erilaisten luovien tekstien kirjoittamista. Kirjoittaa voidaan esimerkiksi novelleja, runoja, tarinoita ja dialogeja. Kurssilla opiskelija pääsee myös soveltamaan muilla kursseilla oppimiaan tietoja ja taitoja oman tekstinsä tuottamisessa. Kirjoittamisen tueksi voidaan lukea näytteitä kaunokirjallisuudesta. Opiskelija oppii myös antamaan ja vastaanottamaan perusteltua palautetta kaunokirjallisista teksteistä sekä hyödyntämään itse saamaansa palautetta omassa kirjoittamisessaan.
 
11. Kirjallisuuskurssi (ÄI11)
 
Kurssilla tutustutaan laajasti niin kotimaiseen kuin maailmankirjallisuuteenkin. Opiskelijat valitsevat opettajan ohjeiden mukaan valikoiman luettavaa, jonka käsittelyssä syvennetään monipuolisesti analysointi- ja tulkintataitoja. Teoksia käsitellään sekä suullisesti että kirjallisesti, esimerkiksi keskustellen ja pitämällä esityksiä sekä kirjoittamalla kirjallisuuteen pohjautuvia tekstejä. Opiskelijaa rohkaistaan kirjallisuudentuntemuksen lisääntyessä osallistumaan itsenäisesti yhteiskunnassa kirjallisuudesta käytävään keskusteluun. Hyväksytystä kurssisuorituksesta opiskelija saa halutessaan erillisen todistuksen. Kurssi sopii äidinkielen kurssit 1–3 jo suorittaneille.
 
12. Ylioppilaskokeisiin valmentava kurssi yhdistelmätutkinnon suorittajille (ÄI12)
 
Kurssilla käydään läpi äidinkielen syventävien kurssien 8 ja 9 keskeisiä aihealueita läpi ryhmän tarpeiden mukaan. Kurssilla opiskelija harjoittelee sekä essee- että tekstitaidon kokeen tekstilajeja analysoiden ja tuottaen itse kirjoitelmia. Opiskelija tutustuu kurssin aikana monipuolisesti ylioppilaskokeen tehtävätyyppeihin.
 
13. Kielenhuollon kurssi abiturienteille (ÄI13)
 
Kurssilla keskitytään oman tekstin tyylin ja kielen kehittämiseen sekä varmentamiseen. Kurssilla harjoitellaan tehtäviä kielenhuollosta ja oikeakielisyydestä. Opiskelija tuottaa omaa tekstiä sekä harjaantuu hiomaan sen kieltä ja tyyliä. Kurssi soveltuu äidinkielen pakolliset kurssit suorittaneille.
 
14. Äidinkielen ylioppilaskokeisiin valmentava kurssi syksyn kirjoittajille (ÄI14)
 
Kurssi järjestetään syksyllä ensimmäisessä jaksossa. Kurssi on tarkoitettu syksyn ylioppilaskokeeseen osallistuville abiturienteille, jotka ovat jo suorittaneet syventävät kurssit 8 ja 9. Opiskelijoiden tarpeen mukaan kerrataan molempiin ylioppilaskokeisiin liittyviä tehtäviä, tuotetaan tekstejä ja kerrataan kielenhuollon asioita.
 
15. Elokuvakurssi
 
Kurssilla katsotaan elokuvia monipuolisesti eri genreistä. Opiskelija harjaantuu erittelemään ja tulkitsemaan näkemäänsä sekä tutustuu elokuvakerronnan piirteisiin ja keinoihin. Kurssilla voidaan myös vertailla kirjallisuuden ja elokuvan keinoja sekä tapaa käsitellä erilaisia teemoja. Kurssi soveltuu äidinkielen kurssit 1–3 jo suorittaneille.
 
16. Opiskelun ja työelämän asiakirjoittamisen kurssi (ÄI16)
 
Kurssilla opiskelija perehtyy jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavien asiatekstien laatimiseen. Kurssilla voidaan kirjoittaa muun muassa virallisia kirjeitä, erilaisia työhakemuksia, ansioluetteloita, raportteja ja pöytäkirjoja. Töiden pohjaksi voidaan esimerkiksi tehdä vierailuja yrityksiin ja harjoitella erilaisia työelämän viestintätilanteita, kuten neuvotteluja ja kokouksia. Kurssilla keskeistä on myös sähköiseen viestintään ja sen yleisiin käytänteisiin tutustuminen. Kurssin työt kirjoitetaan pääsääntöisesti koneella. Kurssi sopii kaikille asiasta kiinnostuneille.
 
 
Alkuun >
 

Suomi toisena kielenä

 
Pakolliset kurssit
 
1. Perusteet hallintaan (S21)
 • opiskelijan kielitaidon kartoitus
 • opiskelijan tausta ja kokemukset
 • kahden kulttuurin ja kielen keskellä eläminen
 • lukion opiskelukulttuuri, suomen kielen opiskelutekniikka
 • parihaastattelut, arkielämään ja sosiaalisiin tilanteisiin liittyvät pienet puheenvuorot
 • suomen kielen keskeiset äänne- ja muoto-opilliset piirteet
 • aineistopohjainen kirjoitelma
2. Kieli käyttöön (S22)
 • kielitilanteiden vaihtelu ja puheen variaatio
 • erilaisia kaunokirjallisia ja asiatekstejä
 • eri asiointitilanteita
 • hankitun tiedon suullista ja kirjallista raportointia
 • kielen lausetason perusrakenteet, peruslauseen rakentaminen, peruslauseen jäsenet, erityisesti objekti ja suomen kielelle ominaiset lausetyypit
 • sananmuodostuskeinot
3. Kielellä vaikutetaan (S23)
 • mielipidekirjoituksia ja ajankohtaisohjelmia
 • asiatekstin analysointi- ja tulkintaharjoituksia
 • perustelemisen harjoittelemista sekä suullisesti että kirjallisesti
 • ryhmäkeskustelutehtäviä
 • kaunokirjallisuus ja media vaikuttajana
 • nominaalimuotojen ja lauseenvastikkeiden tarkastelua
 • vertailumuotoja ja rektioseikkoja
4. Syvemmät tekstitaidot (S24)
 • erilaisia mediatekstejä; niiden tulkintaa ja hyödyntämistä
 • tekstin tuottamista erilaisista aineistoista
 • luovaa kirjoittamista
 • referointia
5. Suomalainen kulttuuri tutuksi (S25)
 • kirjallisuuden keskeisiä lajeja
 • suomalaisen kirjallisuuden lukemista, kuten novelleja, lyhytproosaa, runoja, romaanikatkelmia sekä ainakin yksi kokonaisteos
 • opintokäynti tai taide-esityksen katsominen, esimerkiksi teatterikäynti
 • yhden kirjailijan ja hänen teoksensa esittely
6. Kohti toimivaa kaksikielisyyttä (S26)
 • vaativien kielen rakenteiden kertaamista
 • kirjakielen hallinnan syventämistä, esimerkiksi välimerkkien käyttöä
 • sanavaraston kartuttamista eri aihealueilta
 • rakennetehtäviä, luetun ymmärtämistä, tekstin selittämistä, kirjoitelmia
 • suomalainen kaunokirjallinen teos
 
Syventävät kurssit
 
7. Puhekieli tarkasteluun (S27) 
 • suomen puhekielen kielioppia
 • suomen puhekielen erityispiirteitä
 • yleispuhekieli, murre, slangi
 • puhekielen erityispiirteitä
 • itsenäinen työ: työprosessin suunnittelu, suomenkielisen henkilön haastattelu, nauhoitus, litterointi, puhutun muuttaminen yleiskieliseksi, työn suullinen esittäminen luokalle, kirjallinen raportointi
8. Erilaisten tekstien kirjoittamista (S28)
 • kirjoittamista erilaisiin tarkoituksiin opiskelijoiden tarpeiden mukaan: asia- ja asioimiskirjoittamista, esimerkiksi hakemus, valitus tai selvitys
 • kirjoittamista materiaalin pohjalta, esimerkiksi kommentti, analyysi tai arvostelu
 • pohjatekstin tekstilajin ja kielen havainnointia
 • ns. luovaa kirjoittamista opiskelijoiden tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan
 • kirjoittamisen prosessiluonteisuus, prosessin eri vaiheet
 • jäsentelyn sekä tekstin ulko- ja kieliasun tarkastelua ja hiontaa
 • kielen rakenteita opiskelijoiden tarpeiden mukaan
9. Tekstien maailmassa (S29)
 • erilajisten kaunokirjallisten ja asiatekstien tekstien lukemista
 • vapaavalintainen kaunokirjallinen teos, esimerkiksi oman kulttuuri-identiteetin rakentumisen kannalta tärkeä teos
 • kirjailija- tai teosesittely
 • kirjallisuudesta keskustelemista ja kirjoittamista, oman lukukokemuksen jakamista
 • käännösharjoitus
< Alkuun >


Ruotsi A

Pakolliset kurssit

1. Arkielämää Pohjoismaissa (RUA1)

Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita.

2. Ihmiset ympärillämme (RUA2)

Kurssilla harjoitetaan puheviestintää monipuolisesti ja vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. Aihepiireinä ovat ihmissuhteet, erilaisuus sekä ihmisen hyvinvointiin liittyvät asiat. Kurssilla vertaillaan elämää ennen ja nyt. Aihekokonaisuus “hyvinvointi ja turvallisuus” tarjoaa näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Kirjoittamista harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Puheviestinnän strategioiden hallintaa vankennetaan ja kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen.

3. Suomi – osa Pohjolaa ja Eurooppaa (RUA3)

Aihepiireinä ovat Suomen ja suomenruotsalaisen kansanosan ja sen kulttuurin esittely eri näkökulmista ja olojemme vertailu muihin Pohjoismaihin ja Eurooppaan, Suomi monikulttuurisena maana sekä maamme kaksikielisyys. Aihekokonaisuuksista korostuu erityisesti “kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus”. Kirjallista tuottamista harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä.

4. Elinympäristömme (RUA4)

Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä vaativahkon tekstiaineksen avulla. Aihepiireinä ovat luonto, ympäristö, tekniikka ja viestintä. Aihekokonaisuudet “kestävä kehitys”, “viestintä- ja mediaosaaminen” ja “teknologia ja yhteiskunta” tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita.

5. Opiskelu ja työ (RUA5)

Aihepiireinä ovat työ, elinkeinot, opiskelu sekä palvelutilanteet yhteiskunnassamme. Kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää. Harjoitetaan myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja käyttämistä. Aihekokonaisuuksista kurssilla korostuu “aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys”.

6. Kulttuuri ja sen tekijöitä (RUA6)

Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Aihekokonaisuudet “kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus” ja “viestintä- ja mediaosaaminen” tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen.

Syventävät kurssit

7. Puhu ja ymmärrä paremmin (RUA7)

Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa oppimäärälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla.

8. Tiede, talous ja tekniikka (RUA8)

Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä vaativan kieliaineksen avulla lähtökohtana esimerkiksi eri tieteenalat, tekniikan saavutukset ja yrityselämä. Eri aihekokonaisuudet tarjoavat näkökulmia ja lähestymistapoja aiheiden käsittelyyn.

Soveltavat kurssit (RUA ja RU B yhteiset)

10. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi

Kurssilla valmistaudutaan ruotsin ylioppilaskirjoituksiin kertaamalla kielioppirakenteita, syventämällä tekstin ja puheen ymmärtämisen taitoja sekä täydentämällä kirjallisen tuottamisen taitoa. Kurssin voi suorittaa viimeisenä kouluvuonna.

11. Peruskoulusta lukioon – orientoiva kurssi

Tavoitteena on kieliopin perusasioiden kertaaminen sekä kuullun ja tekstin ymmärtämisen harjoitteleminen. Kurssilla pyritään tasoittamaan lähtötasoeroja ja auttamaan opiskelijoita lukion ruotsin opiskelun alkuun.
 
13. Koulun ulkopuolella suoritettu kurssi
 

 
Ruotsi B1

Pakolliset kurssit

1. Koulu ja vapaa-aika (RUB1)

Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeen mukaan. Aihepiireinä ovat opiskelu ja nuorten harrastukset, ja kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita.

2. Arkielämää Pohjoismaissa (RUB2)

Kurssilla jatketaan sanaston ja rakenteiden vahvistamista ja painotetaan puheviestinnän harjoittamista sekä kirjoittamista lyhyiden viestinnällisten tehtävien avulla. Kurssilla jatketaan nuorten elämän, opiskelun, työn, harrastusten, palveluiden ja vapaa-ajan tarkastelua. Aihekokonaisuudet “hyvinvointi ja turvallisuus” ja “viestintä- ja mediaosaaminen” antavat näkökulmia kurssin aiheiden tarkasteluun. Vankennetaan suullisen viestinnän strategioiden hallintaa ja kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen.

3. Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa (RUB3)

Aihepiireinä ovat kotimaa, suomenruotsalaisuus, vertailu muihin Pohjoismaihin sekä Suomi pohjoismaisena valtiona Euroopassa. Aihekokonaisuus “kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus” tarjoaa mahdollisuuksia käsitellä kurssin aiheita. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita.

4. Elämää yhdessä ja erikseen (RUB4)

Aihepiireinä ovat elämänarvot, ihmissuhteet, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaaminen opiskelussa ja työssä sekä ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt. Aihekokonaisuuksista korostuu “hyvinvointi ja turvallisuus”.

5. Elinympäristömme (RUB5)

Aihepiireinä ovat luonto, muuttuva elin- ja työympäristö sekä joukkoviestimet. Aihekokonaisuudet “kestävä kehitys”, “teknologia ja yhteiskunta” sekä “viestintä- ja mediaosaaminen” tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Harjoitellaan ymmärtävän lukemisen strategioita ja hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä.

Syventävät kurssit

6. Puhu ja ymmärrä paremmin (RUB6)

Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa oppimäärälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Kurssi vankentaa myös jokapäiväisen elämän kielenkäyttötilanteissa tarvittavaa suullista kielitaitoa. Puhumista harjoitetaan kyseisiin aiheisiin liittyvien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla.

7. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (RUB7)

Aihealueita ovat maailmanlaajuiset ilmiöt ja kansainvälinen vaikuttaminen. Kurssilla käsitellään yhteiskunnallisia asioita, päätöksentekoon osallistumista sekä kansainvälistä vaikuttamista ja vastuuta. Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä entistä vaativamman kieliaineksien avulla.

Soveltavat kurssit (RUA ja RU B yhteiset)

10. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi
Kurssilla valmistaudutaan ruotsin ylioppilaskirjoituksiin kertaamalla kielioppirakenteita, syventämällä tekstin ja puheen ymmärtämisen taitoja sekä täydentämällä kirjallisen tuottamisen taitoa. Kurssin voi suorittaa viimeisenä kouluvuonna.

11. Peruskoulusta lukioon – orientoiva kurssi

Tavoitteena on kieliopin perusasioiden kertaaminen sekä kuullun ja tekstin ymmärtämisen harjoitteleminen. Kurssilla pyritään tasoittamaan lähtötasoeroja ja auttamaan opiskelijoita lukion ruotsin opiskelun alkuun.

13. Koulun ulkopuolella suoritettu kurssi
 

 
A-kielet (englanti, saksa, ranska, venäjä)
 
Pakolliset kurssit
 
1. Nuori ja hänen maailmansa
 
Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja ihmissuhteisiin, ja kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Aihekokonaisuus “hyvinvointi ja turvallisuus” tarjoaa näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita.
 
2. Viestintä ja vapaa-aika
 
Kurssilla harjoitetaan puheviestintää monipuolisesti ja vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Aihekokonaisuudet “hyvinvointi ja turvallisuus” sekä “viestintä- ja mediaosaaminen” korostuvat kurssin aiheiden käsittelyssä. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Puheviestinnän strategioiden hallintaa vankennetaan ja kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen.
 
3. Opiskelu ja työ
 
Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun ja työelämään, ja kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää. Harjoitetaan myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja käyttämistä. Aihekokonaisuus “aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys” tarjoaa näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn.
 
4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
 
Kurssilla painotetaan puhumista ja tekstin ymmärtämistä vaativahkolla tasolla. Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntiin liittyvät tekstit. “Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys” –aihekokonaisuus tarjoaa näkökulmia käsitellä kurssin aiheita. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita. Kirjallista ilmaisua harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä.
 
5. Kulttuuri
 
Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Aihekokonaisuudet “kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus” ja “viestintä- ja mediaosaaminen” tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen.
 
6. Tiede, talous ja tekniikka
 
Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Aiheina ovat eri tieteenalat, tekniikan saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä. Aihekokonaisuus “teknologia ja yhteiskunta” korostuu kurssin aiheiden käsittelyssä. Jatketaan lukemisstrategioiden harjoittelua ja hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä.
 
Syventävät kurssit
 
7. Luonto ja kestävä kehitys
 
Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä.
 
8. Puhu ja ymmärrä paremmin
 
Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa kullekin kielelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla.
 
Soveltavat kurssit

(Englanti, saksa, ranska, venäjä):
 
9. Yhteinen maailma ja kansainvälisyys
 
Aihealueita ovat yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset ongelmat ja erilaisiin maailmankuviin liittyvät aiheet.
 
10. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi
 
Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin kertaamalla keskeiset kielioppirakenteet, syventämällä tekstin ja puheen ymmärtämisen taitoja sekä täydentämällä kirjallisen tuottamisen taitoa. Harjoitellaan ylioppilaskirjoitusten erilaisia testitapoja.
 
11. Peruskoulusta lukioon – orientoiva kurssi
 
Kurssilla kerrataan kieliopin perusasioita, laaditaan kirjoitelmia sekä harjoitellaan kuullun ja tekstin ymmärtämistä. Kurssin avulla pyritään tasoittamaan lähtötasoeroja ja auttamaan opiskelijoita lukion kielten opintojen alkuun.
 
(Englanti, saksa):
 
12. Kirjallisuuskurssi

Kurssilla lisätään opiskelijoiden humanistista yleissivistystä ja laajennetaan kohdekielisen kirjallisuuden tuntemusta. Romaanien ohella voidaan tutustua myös novelli- ja näytelmäkirjallisuuteen sekä runoihin. Opiskelijoita rohkaistaan lukemaan teoksia alkukielellä.
 
13. Koulun ulkopuolella suoritetut opinnot
 
Esimerkiksi kesäyliopistossa tai kielikursseilla suoritetut vähintään lukiotasoiset ja lukion kurssin laajuiset opinnot voidaan lukea opiskelijan lukio-opintoihin.
 
< Alkuun >

 
B1-englanti
 
Pakolliset kurssit
 
1. Nuori ja hänen maailmansa
 
Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja ihmissuhteisiin, ja kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Aihekokonaisuus “hyvinvointi ja turvallisuus” tarjoaa näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita.
 
2. Viestintä ja vapaa-aika
 
Kurssilla harjoitetaan puheviestintää monipuolisesti ja vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Aihekokonaisuudet “hyvinvointi ja turvallisuus” sekä “viestintä- ja mediaosaaminen” korostuvat kurssin aiheiden käsittelyssä. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Puheviestinnän strategioiden hallintaa vankennetaan ja kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen.
 
3. Opiskelu, työ ja yhteiskunta
 
Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun ja työelämään, ja kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää. Harjoitetaan myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja käyttämistä. Aihekokonaisuus “aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys” tarjoaa näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn.
 
4. Kulttuuri
 
Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Aihekokonaisuudet “kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus” ja “viestintä- ja mediaosaaminen” tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen.
 
5. Tiede, talous ja tekniikka
 
Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Aiheina ovat eri tieteenalat, tekniikan saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä. Aihekokonaisuus “teknologia ja yhteiskunta” korostuu kurssin aiheiden käsittelyssä. Jatketaan lukemisstrategioiden harjoittelua ja hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä.
 
Syventävät kurssit
 
6. Luonto ja kestävä kehitys
 
Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä.
 
7. Puhu ja ymmärrä paremmin
 
Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa kullekin kielelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla.
 
Soveltavat kurssit
 
Kurssit 9-13 yhteiset A-englannin kanssa.
 
< Alkuun >

 
B2-kielet (ranska, saksa, venäjä)

Syventävät kurssit

1. Vapaa-aika ja harrastukset

Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajanviettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssi vahvistaa
perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen
ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta.

2. Meillä ja muualla

Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia,
nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.

3. Ennen ja nyt

Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.

4. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat

Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua.

5. Kulttuuri

Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita.

6. Yhteinen maapallomme

Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja
tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti.

7. Tiede ja tekniikka

Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset
tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista.

8. Luonto ja kestävä kehitys

Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen
kulttuurissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista.
 
Soveltavat kurssit (B2- ja B3-kielissä yhteiset)

9. Suullisen kielitaidon kurssi

Kurssilla vahvistetaan puhevalmiuksia arkipäivän tilanteista pieniin suullisiin esityksiin sekä kehitetään keskustelutaitoa. Huomiota kiinnitetään oikeaan ääntämiseen ja intonaatioon, erikielenkäyttötilanteisiin sekä sosiaaliseen kanssakäymiseen ja asiointiin ulkomaalaisten kanssa. Opiskelijoita rohkaistaan puhumaan vierasta kieltä ja lisätään heidän valmiuksiaan toimia Suomen edustajina ulkomaalaisten seurassa. Kurssin yhteydessä on mahdollista suorittaa erillinen suullisen kielitaidon koe.

10. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi

Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin kertaamalla keskeiset kielioppirakenteet, syventämällä tekstin ja puheen ymmärtämisen taitoja sekä täydentämällä kirjallisen tuottamisen taitoa. Harjoitellaan ylioppilaskirjoitusten erilaisia testitapoja.

11. Kieliopin kertauskurssi

Kurssilla kerrataan peruskielioppia ja paikataan sen hallinnassa olevia aukkoja.

12. Kirjallisuuskurssi

Kurssilla lisätään opiskelijoiden humanistista yleissivistystä ja laajennetaan kohdekielen kirjallisuuden tuntemusta. Romaanien ohella voidaan tutustua myös novelli- ja näytelmäkirjallisuuteen sekä runoihin. Opiskelijoita rohkaistaan lukemaan teoksia alkukielellä.

13. Koulun ulkopuolella suoritetut opinnot

Lukion aikana suoritetuista kielikursseista voi saada kurssimerkinnän. Kielikurssista täytyy tällöin olla todistus, josta näkyy kurssin oppituntien määrä.
 
< Alkuun >

 
B3-kielet (ranska, saksa, venäjä, espanja, italia)

Syventävät kurssit

1. Hyvää päivää, hauska tutustua

Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja
esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita
keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla
opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää.

2. Näin asiat hoituvat

Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla
harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista.

3. Vapaa-aika ja harrastukset

Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaaajan
viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan
puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta.

4. Meillä ja muualla

Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia,
nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla.

5. Ennen ja nyt

Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat
esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.

6. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat

Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua.

7. Kulttuuri

Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita.

8. Yhteinen maapallomme

Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä
maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit.
Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti.
 
Soveltavat kurssit (B2- ja B3-kielissä yhteiset)

9. Suullisen kielitaidon kurssi

Kurssilla vahvistetaan puhevalmiuksia arkipäivän tilanteista pieniin suullisiin esityksiin sekä
kehitetään keskustelutaitoa. Huomiota kiinnitetään oikeaan ääntämiseen ja intonaatioon, eri
kielenkäyttötilanteisiin sekä sosiaaliseen kanssakäymiseen ja asiointiin ulkomaalaisten kanssa.
Opiskelijoita rohkaistaan puhumaan vierasta kieltä ja lisätään heidän valmiuksiaan toimia Suomen edustajina ulkomaalaisten seurassa. Kurssin yhteydessä on mahdollista suorittaa erillinen suullisen kielitaidon koe.

10. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi

Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin kertaamalla keskeiset kielioppirakenteet, syventämällä tekstin ja puheen ymmärtämisen taitoja sekä täydentämällä kirjallisen tuottamisen taitoa. Harjoitellaan ylioppilaskirjoitusten erilaisia testitapoja.

11. Kieliopin kertauskurssi

Kurssilla kerrataan peruskielioppia ja paikataan sen hallinnassa olevia aukkoja.

12. Kirjallisuuskurssi

Kurssilla lisätään opiskelijoiden humanistista yleissivistystä ja laajennetaan kohdekielen kirjallisuuden tuntemusta. Romaanien ohella voidaan tutustua myös novelli- ja näytelmäkirjallisuuteen sekä runoihin. Opiskelijoita rohkaistaan lukemaan teoksia alkukielellä.

13. Koulun ulkopuolella suoritetut opinnot

Lukion aikana suoritetuista kielikursseista voi saada kurssimerkinnän. Kielikurssista täytyy tällöin
olla todistus, josta näkyy kurssin oppituntien määrä.
 
< Alkuun >

 
Latina B3
 
Syventävät kurssit
 
1. Ikkunat auki antiikkiin
 
Antiikin Italiaa ja roomalaisia sekä latinan kieltä lähestytään nykyajan näkökulmasta. Perehdytään
latinan kielen vaiheisiin.
 
2. Antiikin elämää
 
Tutustutaan yksityiseen ja julkiseen elämään sekä työntekoon antiikin aikaisessa kaupungissa.
 
3. Tietoa, taitoa ja taruperintöä
 
Tutustutaan roomalaisten harrastuksiin, roomalaisnuorten kasvatukseen ja koulunkäyntiin sekä
antiikin kreikkalais-roomalaiseen tarustoon.
 
4. Rooman historian vaiheita
 
Tutustutaan pääpiirteittäin Rooman varhaishistoriaan ja siihen liittyviin taruihin, Rooman historian
käännekohtiin ja Rooman kehittymiseen maailmanvallaksi.
 
5. Roomalaisia suurmiehiä
 
Tutustutaan joihinkin Rooman historian kannalta merkittäviin henkilöihin.
 
6. Kulttuuriperintömme
 
Tutustutaan antiikin kulttuurin eri alueisiin ja tarkastellaan niiden merkitystä kulttuuriperinnössämme.
 
7. Viestejä menneisyydestä
 
Tarkastellaan antiikin kirjallisuuteen liittyviä tekstejä viestinnän näkökulmasta. Tutkitaan, mitä tekstit voivat kertoa roomalaisten elämästä ja suhtautumisesta elämän eri ilmiöihin.
 
8. Latinaa kautta vuosisatojen
 
Tutkitaan muokattujen tekstien ja helppojen autenttisten tekstinäytteiden avulla, miten latinaa on
käytetty eri aikoina myöhäisantiikista meidän päiviimme asti.
 
 < Alkuun >

 
Matematiikan pitkä oppimäärä
 
Pakolliset kurssit
 
1. Funktiot ja yhtälöt (MAA1)
 • potenssifunktio
 • potenssiyhtälön ratkaiseminen
 • juuret ja murtopotenssi
 • eksponenttifunktio
2. Polynomifunktiot (MAA2)
 • polynomien tulo ja binomikaavat
 • polynomifunktio
 • toisen ja korkeamman asteen polynomiyhtälöitä
 • toisen asteen yhtälön juurten lukumäärän tutkiminen
 • toisen asteen polynomin jakaminen tekijöihin
 • polynomiepäyhtälön ratkaiseminen
3. Geometria (MAA3)
 • kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus
 • sini- ja kosinilause
 • ympyrän, sen osien ja siihen liittyvien suorien geometria
 • kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen
4. Analyyttinen geometria (MAA4)
 • pistejoukon yhtälö
 • suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt
 • itseisarvoyhtälön ja epäyhtälön ratkaiseminen
 • yhtälöryhmän ratkaiseminen
 • pisteen etäisyys suorasta
 
5. Vektorit (MAA5)
 • vektoreiden perusominaisuudet
 • vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin kertominen luvulla
 • koordinaatiston vektoreiden skalaaritulo
 • suorat ja tasot avaruudessa
6. Todennäköisyys ja tilastot (MAA6)
 • diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma
 • jakauman tunnusluvut
 • klassinen ja tilastollinen todennäköisyys
 • kombinatoriikka
 • todennäköisyyksien laskusäännöt
 • diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma
 • diskreetin jakauman odotusarvo
 • normaalijakauma
7. Derivaatta (MAA7)
 • rationaaliyhtälö ja -epäyhtälö
 • funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta
 • polynomifunktion, funktioiden tulon ja osamäärän derivoiminen
 • polynomifunktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen
8. Juuri- ja logaritmifunktiot (MAA8)
 • juurifunktiot ja -yhtälöt
 • eksponenttifunktiot ja -yhtälöt
 • logaritmifunktiot ja -yhtälöt
 • yhdistetyn funktion derivaatta
 • käänteisfunktio
 • juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatat
9. Trigonometriset funktiot ja lukujonot (MAA9)
 • suunnattu kulma ja radiaani
 • trigonometriset funktiot symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksineen
 • trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen
 • trigonometristen funktioiden derivaatat
 • lukujono
 • rekursiivinen lukujono
 • aritmeettinen jono ja summa
 • geometrinen jono ja summa
10. Integraalilaskenta (MAA10)
 • integraalifunktio
 • alkeisfunktioiden integraalifunktiot
 • määrätty integraali
 • pinta-alan ja tilavuuden laskeminen
Syventävät kurssit
 
11. Lukuteoria ja logiikka (MAA11)
 • lauseen formalisoiminen
 • lauseen totuusarvot
 • avoin lause
 • kvanttorit
 • suora, käänteinen ja ristiriitatodistus
 • kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö
 • Eukleideen algoritmi
 • alkuluvut
 • aritmetiikan peruslause
 • kokonaislukujen kongruenssi
12. Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä (MAA12)
 • absoluuttinen ja suhteellinen virhe
 • Newtonin menetelmä ja iterointi
 • polynomien jakoalgoritmi
 • polynomien jakoyhtälö
 • muutosnopeus ja pinta-ala
13. Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi (MAA13)
 • funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen
 • jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä ominaisuuksia
 • funktioiden ja lukujonojen raja-arvot äärettömyydessä
 • epäoleelliset integraalit
Soveltavat kurssit
 
14. Kertauskurssi (MAA14)
 
Kurssien MAA1-MAA10 aihepiirien tietojen yhteensovittamista ja sovelluksia.
 
15. Orientoiva kurssi (MAA15)
 
Yläasteella suoritettu lukioon tuleville tarkoitettu valmentava kurssi.
 
16. Talousmatematiikka (MAA16)
 
Sama kurssi kuin lyhyen oppimäärän MB7 kurssi
 
17. Matematiikan laskuharjoituskurssi 1 (MAA 17)
 
Kurssilla syvennetään funktio-oppia ja käsitellään mm. rationaalifunktioita.
 
18. Matematiikan laskuharjoituskurssi 2
 
Kurssin aikana opiskelija saa valmiudet ymmärtää eri funktioiden eroja derivoinnissa.

19. Matematiikan laskinkurssi

Tavoitteet: Opiskelija oppii käyttämään omaa laskintaan apuvälineenä matematiikan syvällisempään ymmärtämiseen. 
Kurssi suoritetaan hajautettuna matematiikan kurssien ohella, jotta opiskelija saisi mahdollisimman paljon hyötyä omaan opiskeluunsa. Kurssi sisältää luento-opetusta ja harjoituksia laskimen käytöstä.
 
< Alkuun >

 
Matematiikan lyhyt oppimäärä

Pakolliset kurssit

1. Lausekkeet ja yhtälöt (MAB1)
 • suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja verrannollisuus
 • ongelmien muotoileminen yhtälöiksi
 • yhtälöiden graafinen ja algebrallinen ratkaiseminen
 • ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen
 • toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen
2. Geometria (MAB2)
 • kuvioiden yhdenmuotoisuus
 • suorakulmaisen kolmion trigonometria
 • Pythagoraan lause
 • kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen
 • geometrian menetelmien käyttö koordinaatistossa
3. Matemaattisia malleja I (MAB3)
 • lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen
 • potenssiyhtälön ratkaiseminen
 • eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla
4. Matemaattinen analyysi (MAB4)
 • polynomifunktion derivaatta
 • polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen
 • polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen
 • graafisia ja numeerisia menetelmiä
5. Tilastot ja todennäköisyys (MAB5)
 • jatkuvien ja diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen
 • normaalijakauma ja jakauman normittaminen
 • kombinatoriikkaa
 • todennäköisyyden käsite
 • todennäköisyyden laskulakien ja niitä havainnollistavien mallien käyttöä
6. Matemaattisia malleja II (MAB6)
 • kahden muuttujan lineaariset yhtälöt
 • lineaarisen yhtälöparin ratkaiseminen
 • kahden muuttujan epäyhtälön graafinen ratkaiseminen
 • lineaarinen optimointi
 • lukujono
 • aritmeettinen ja geometrinen jono ja summa
Syventävät kurssit

7. Talousmatematiikka (MAB7)
 • indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia
 • taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla
8. Matemaattisia malleja III (MAB8)
 • trigonometristen funktioiden määrittely yksikköympyrän avulla
 • radiaani
 • tyyppiä f(x) = a olevien trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen
 • muotoa f(x) = A sin (bx) olevien funktioiden kuvaajat jaksollisten ilmiöiden mallintajina
 • vektorin käsite ja vektoreiden peruslaskutoimitusten periaatteet
 • koordinaatiston vektoreiden komponenttiesitys ja skalaaritulo
 • kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteiden ja kulmien tutkiminen vektoreiden avulla
Soveltava kurssi

9. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi (MAB9)

Kerrataan lukion lyhyen matematiikan oppimäärä ja harjoitellaan erityyppisiä tehtäviä ylioppilaskirjoituksia varten. Kurssi arvostellaan numerolla.
 
10. Peruskoulusta lukioon - matematiikan orientoiva kurssi (MAB10)
 
Kurssin tarkoituksena on antaa valmiuksia lukio-opintoihin matematiikassa. Kurssilla kerrataan niitä tietoja ja taitoja, joita tarvitaan lyhyen matematiikan opiskeluun lukiossa. Kertaus tapahtuu pääasiallisesti siten, että opiskelijat harjoittelevat opettajan johdolla tehtäviä.
 


< Alkuun >

 
Biologia

Pakolliset kurssit

1. Eliömaailma (BI1)

Biologia tieteenä
 • elämän ominaisuudet ja perusedellytykset
 • biologiset tieteet ja tutkimusmenetelmät
Luonnon monimuotoisuuden ilmeneminen
 • ekosysteemien ja lajien monimuotoisuus
 • eläinten käyttäytyminen monimuotoisuuden ilmentäjänä
 • geneettinen monimuotoisuus
Evoluutio – elämän kehittyminen
 • elämän syntyvaiheet
 • lisääntymisstrategiat ja evoluutiovoimat
 • lajien syntyminen ja häviäminen
 • nykyinen eliökunta
Miten luonto toimii?
 • elollisen ja elottoman luonnon vuorovaikutus
 • ekosysteemien rakenne ja toiminta
 • populaatioiden ominaisuudet
 • lajien väliset suhteet
 • eliöiden sopeutuminen ympäristöönsä ja levinneisyys
2. Solu ja perinnöllisyys (BI2)

Solu elämän perusyksikkönä
 • miten soluja tutkitaan
 • erilaisia soluja
 • solun rakenne ja toiminta
Solun energiatalous
 • energian sitominen
 • energian vapauttaminen
Solujen toiminnan ohjaaminen
 • DNA:n rakenne ja toiminta
 • proteiinisynteesi
Solujen lisääntyminen
 • mitoosi ja sen merkitys
 • solujen jakautuminen, kasvu ja erilaistuminen
Periytymisen perusteet
 • geenit ja alleelit
 • sukusolut ja niiden synty meioosissa
 • periytymismekanismit
Populaatiogenetiikka ja synteettinen evoluutioteoria

Syventävät kurssit

3. Ympäristöekologia (BI3)

Ekologinen tutkimus
 • ekologisten peruskäsitteiden syventäminen
 • ekologisen tutkimuksen tehtävä
 • ympäristön laadun indikaattorit
 • oman tutkimuksen suunnittelu ja toteuttaminen
Biodiversiteetti ja sen merkitys
 • biodiversiteetti luonnonvarana
 • eliölajien ja elinympäristöjen uhanalaisuus ja suojelu
 • biodiversiteetin väheneminen
Ekologiset ympäristöongelmat, niiden syyt ja ratkaisumahdollisuudet
 • aineiden kiertoon liittyvät ongelmat
 • paikalliset ympäristöongelmat
Suomen luonnon haavoittuvuus
 • pohjoiset metsät
 • suot
 • järvet ja virtavedet
 • Itämeri
Kestävä tulevaisuus
 • ekologisesti kestävä kehitys ja yksilön valinnat
 • rakennettu ympäristö ja kaupunkiekologia
 • ekologisesti kestävä tuotanto
 • ympäristötekniikan mahdollisuudet
4. Ihmisen biologia (BI4)

Ihmisen solujen ja kudosten erityispiirteet
 • solujen synty, kasvu ja erilaistuminen kudoksiksi sekä kantasolujen merkitys
 • solujen vanheneminen ja kuolema
 • syöpä
Elimistöjen rakenne, toiminta ja merkitys
 • ruoansulatus ja ravitsemus
 • hengityselimistö ja hengityksen säätely
 • veri ja verenkierto
 • erityselimistöt ja kemiallinen tasapaino
 • tuki- ja liikuntaelimistö
Elintoimintojen säätely
 • umpirauhaset ja hormonit
 • hermosto ja aistit
 • lämmönsäätely
Ihmisen lisääntyminen
 • sukupuolinen kehitys ja seksuaalisuus
 • hedelmöitys, raskaus ja synnytys
Ihmisen elämänkaari ja yhteisöllisyys
Perimän merkitys
 • ihmisen evoluutio ja ihminen lajina
 • perinnöllisyys ja terveys
Elimistön sopeutuminen ja puolustusmekanismit
 • elimistön puolustusjärjestelmät
 • ihminen ja mikrobit
 • myrkylliset aineet ja mutageenit

5. Bioteknologia (BI5)

Solun hienorakenne ja solujen välinen viestintä
Solut proteiinien valmistajina
 • DNA:n, geenien ja genomien rakenne
 • entsyymit solun ja biotekniikan työkaluina
Geenien toiminta
 • geenin toiminta ja sen säätely
 • mutaatiot
Geeniteknologia ja sen mahdollisuudet
 • geenitekniikan menetelmät ja geenikartoitus
 • geenitutkimus lääketieteessä
 • geenitutkimus yksilöiden tunnistamismenetelmänä
Mikrobit ja niiden merkitys
 • bakteerin ja viruksen rakenne, toiminta ja lisääntyminen
 • bakteerien viljely ja käsittely
 • mikrobit luonnossa ja ihmisen taloudessa
Biotekniikka teollisuudessa
Kasvien ja eläinten jalostus
Geenitekniikan etiikka ja lainsäädäntö

Soveltavat kurssit

6. Kasvilajintuntemus (BI6)

Kurssilla opetellaan tunnistamaan sekä suomalaisia luonnonkasveja että puistoihin istutettuja puita ja pensaita. Osa oppitunneista vietetään ulkona puistoissa ja maastossa, osa luokassa. Sisäopiskelussa apuna käytetään opiskelijoille jaettavaa cd-levyä, joka sisältää kuvia ja tekstiä opiskeltavista lajeista. Kurssin aikana pidetään kaksi tunnistuskoetta.

7. Biologiaa laboroiden (BI7)

Kasvatus- ja idätyskokeet. Hengitys, käyminen ja fotosynteesi ym.

8. Ihmisen biologian sovelluksia (BI8)

Syvennetään edellisten kurssien keskeisiä asioita ja valmistaudutaan vastaamaan erityyppisiin oppiainerajat ylittäviin reaalikysymyksiin.

9. Lintulajintuntemus (BI9)

Kurssilla opiskellaan suomalaisia lintulajeja käyttäen hyväksi lajintuntemuskirjallisuutta, opiskelijoille jaettavaa cd-levyä, internetin tarjontaa sekä koulun hienoa täytettyjen lintujen kokoelmaa. Opiskeluun voidaan liittää myös retkiä maastoon. Kurssi pidetään hajautetusti palkkien ulkopuolella vuoden aikana. Kurssin lopuksi pidetään lajintuntemuskoe, jossa voi olla tunnistettavana täytettyjä lintuja, kuvamateriaalia ja lintujen ääniä.

10. Kertauskurssi (BI10)

11. Kasvifysiologian työkurssi (BI11)

12. Ihmisen anatomia ja fysiologia (BI12)

Suuren ja pienen verenkierron valtimot ja laskimot (harjoituksia verenkierrosta), tuki- ja liikuntaelimistö (luut ja pintalihakset, nivelet), hormonineritys (umpieritysrauhaset ja tärkeimmät hormonit), hermosto (keskus- ja ääreishermoston rakenne ja toiminta), hengitys ja ruuansulatus. Edellä luetelluista aiheista tai opiskelijoiden toivomista aiheista valitaan muutama aihekokonaisuus, jotka opiskellaan tarkempaan. Kurssilla anatomiset rakenteet opiskellaan myös lääketieteellisin termein.

13. Perinnöllisyystieteen työkurssi (BI13)

Solut proteiinien valmistuksessa, geenien toiminta, vaativat risteytykset, todennäköisyyslaskenta, biotekniikka, eläinten jalostus, geenitekniikan etiikka.

14. Yhteinen Itämeri (BI14)

Itämeren erityispiirteet, lajisto, uhat ja suojelu.

15. Maailma vuonna 2192 (BI15)
 
Osallistu maanosasi asiantuntijana Rion 200-vuotisjuhlakokoukseen. Keskeistä ympäristönsuojelua draaman keinoin.
 

 
Maantiede

Pakolliset kurssit

1. Sininen planeetta (GE1)

Maantieteellinen ajattelu
 • Mitä on maantiede?
 • maantiede luonnontieteenä
 • maantieteellinen tietoaines, tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen kulku
 • maailmankuvan muutos ja karttakuvan kehitys
Maan planetaarinen luonne
 • aurinkokunnan synty ja perusrakenne
 • Aurinko ja sen vaikutukset maapallolla
 • Maan planetaariset liikkeet ja niistä johtuvat ilmiöt
Ilmakehä liikkeessä
 • ilmakehän rakenne ja merkitys
 • tuuli ja sen synty, planetaariset ja alueelliset tuulet sekä paikallistuulet
Vesikehä liikkeessä
 • veden kiertokulku luonnossa
 • sateiden synty ja jakautuminen
 • meriveden liikkeet ja merkitys
Sää ja ilmasto
 • sää ja sen ennustaminen
 • lämpö- ja ilmastovyöhykkeet
 • ilmastonmuutos
Maapallon muuttuvat pinnanmuodot
 • Maan rakenne
 • endogeeniset ja eksogeeniset tapahtumat maanpinnan muokkaajina
Maapallon kasvillisuusvyöhykkeet
 • kasvillisuusvyöhykkeiden sijainti ja kuvaus
 • ihmisen toiminnan edellytykset ja vaikutukset eri kasvillisuusvyöhykkeillä
Luonnonmaisemien tulkinta karttojen ja kuvien avulla

2. Yhteinen maailma (GE2)

Kulttuurimaantieteen olemus ja tehtävät
 • lähestymistavat ja näkökulmat
 • maantieteellinen mieltäminen ja miellekartat
 • paikkojen kokeminen ja alueellinen identiteetti
Väestö ja asutus
 • väestönkehitys ja väestönkasvu
 • asutuksen alueellinen jakautuminen, muuttoliikkeet ja kaupungistuminen
 • kulttuurit ja kulttuurien muuttuminen sekä vähemmistökulttuurit
Luonnonvarat, luokittelu ja riittävyys
Alkutuotanto ja ympäristö
 • ravinnontuotanto ja ravinnon riittävyys sekä kestävä maa- ja kalatalous
 • maatalouden muodot
 • metsät luonnonvarana ja kestävä metsätalous
Teollisuus ja energia
 • raaka-aineet ja energialähteet
 • teollisuuden sijainti
 • kestävän teollisuuden ja energiatalouden periaatteet
Liikkuminen ja vuorovaikutus
 • liikennejärjestelmät
 • matkailu ja sen merkitys eri alueilla
 • maailmankauppa
 • alueellinen leviämisilmiö
 • maantieteellinen diffuusio.
Ihmistoiminnan alueellinen rakenne
 • ytimet ja periferiat
 • maankäyttö maaseudulla ja kaupungeissa
 • keskukset ja vaikutusalueet
 • kulttuurimaisemien tulkinta karttojen ja kuvien avulla
Kehityksen ohjailu ja kestävä kehitys
 • aluesuunnittelu ja osallistuvan suunnittelun periaatteet
 • kehittyneisyyserot eri aluetasoilla
 • kansainvälinen yhteistyö
 • globalisaatio

Syventävät kurssit

3. Riskien maailma (GE3)

Riskien maantiede, riskien luokittelu ja merkitys
Luonnon toimintaan liittyvät riskit ja riskialueet
 • avaruuteen liittyvät uhkat, endogeeniset riskit, myrskyt, tulvat, kuivuus ja eliöperäiset riskit
 • luonnonriskeihin varautuminen
Ihmisen ja luonnon riippuvuuteen liittyvät ympäristöriskit ja riskialueet
 • luonnonvarojen käyttöön liittyvät riskit: energiakysymykset ja luonnonvarojen riittävyys, puhtaan veden saatavuus, eroosio ja aavikoituminen, ilmaston muutos, saastuminen ja biodiversiteetin heikkeneminen
 • mahdollisuudet estää ja pienentää ympäristöriskejä kestävän kehityksen keinoin
Ihmiskunnan riskit ja riskialueet
 • väestönkasvu ja nälkä, kaupungistuminen, globalisoitumiseen liittyvät riskit, yhteiskunnalliset ja poliittiset jännitteet, sodat, pakolaisuus ja sosiaalinen eriarvoistuminen
 • ristiriitojen säätelymahdollisuudet
Tekniset riskit

4. Aluetutkimus (GE4)

Kartografian perusteet ja maantieteelliset lähdeaineistot
 • kenttähavainnot, kysely ja haastattelu
 • kartat, niiden mittakaavat, karttaprojektiot ja karttatyypit, ilmakuvat ja satelliittikuvat
 • numeeriset lähteet sekä niiden visualisointi karttoina ja diagrammeina
 • painettu lähdekirjallisuus ja digitaalisessa muodossa kuten tietoverkoissa ja CD-ROM- tallenteina olevat lähteet
Paikkatietojärjestelmät
 • paikkatiedon perusteet ja sen sovellusmahdollisuudet
 • esimerkkejä maantieteellisen lähdeaineiston käsittelystä, tulkinnasta ja visualisoinnista eritasoisilla alueilla paikkatieto-ohjelman avulla
Oma aluetutkimus
 • tutkimusalueen valinta
 • aineiston keruu karttojen, tilastojen, digitaalisen paikkatietoaineiston tai muiden tietolähteiden avulla, aineiston käsittely ja tulkinta sekä pienimuotoisen aluekuvauksen raportointi
 • aihealueet: tutkimusalueen sijainti osana laajempia aluekokonaisuuksia, alueen koko, luonnonolot, väestö ja asutus, luonnonvarat ja maankäyttö, elinkeinot, liikenne ja palvelut, alueen jako osa-alueisiin sekä alueen ongelmat ja kehittäminen
Soveltavat kurssit

5. Kartat ja tilastot (GE5)

Tutustutaan eri karttatyyppeihin. Tehdään karttoihin perustuvia tehtäviä. Opetellaan tilastojen
tulkintaa.

6. Lähialueprojekti (GE6)

Projektiluonteinen integroitu kurssi historian kanssa. Kurssin aihepiiriin liittyvät kirjalliset työt sekä
Länsi- ja Lounais-Suomeen suuntautuva opintomatka, jolla tutustutaan luonnonmaantieteellisiin ja esihistoriallisiin kohteisiin.

7. Kertauskurssi (GE7)

Kerrataan keskeiset pakollisten ja syventävien kurssien sisällöt. Harjoitellaan yo-tehtäviin vastaamista.

8. Kulttuurimaantieteen jatkokurssi (GE8)
 
Kaupunkien historia, maankäyttö, kaavoitus ja vaikutusalueet. Tutustuminen johonkin suomalaiseen tai eurooppalaiseen kulttuurikaupunkiin.
 
< Alkuun >

 
Fysiikka
 
Pakollinen kurssi
 
1. Fysiikka luonnontieteenä (FY1)
 • fysiikan merkitys historian eri vaiheissa ja nykyaikana
 • aineen ja maailmankaikkeuden rakenteet ja perusvuorovaikutukset
 • energian, erityisesti säteilyn, sitoutuminen ja vapautuminen luonnon ja ihmisen aikaansaamissa prosesseissa
 • kokeellisuus ja mallintaminen perustana fysikaalisen tiedon rakentumisessa, mittaaminen, tulosten esittäminen ja niiden luotettavuuden arviointi
 • voima liikkeen muutoksen aiheuttajana
 • liikkeen kuvaamisessa tarvittavat peruskäsitteet ja liikkeen graafinen esitys
 • esimerkkejä kokeellisista töistä: toistomittaus, tiheyden määritys eri menetelmillä, putoamiskiihtyvyyden
 • määritys, nopeuden ja kiihtyvyyden mittaus
Syventävät kurssit
 
2. Lämpö (FY2)
 • kaasujen tilanmuutokset ja lämpölaajeneminen
 • paine, hydrostaattinen paine
 • kappaleiden lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon muutokset ja lämpöenergia
 • mekaaninen energia, työ, teho ja hyötysuhde
 • lämpöopin pääsäännöt, sisäenergia
 • energiavarat
 • esimerkkejä kokeellisista töistä: metallien ominaislämpökapasiteetin määritys, höyrystymislämpö, sulamislämpö, Boylen laki

3. Aallot (FY3)
 • harmoninen voima ja värähdysliike
 • aaltoliikkeen synty ja eteneminen
 • aaltoliikkeen interferenssi, diffraktio ja polarisoituminen
 • heijastuminen, taittuminen ja kokonaisheijastuminen
 • valo, peilit ja linssit
 • ääni, melun terveysvaikutukset ja kovalta ääneltä suojautuminen
 • esimerkkejä kokeellisista töistä: jousivakio, jousen energia, laserin aallonpituuden määritys, hilavakio, taitekertoimen määritys

4. Liikkeen lait (FY4)
 • liikkeen mallit ja Newtonin lait
 • etä- ja kosketusvoimat, erityisesti liikettä vastustava voima, noste
 • liikemäärän säilyminen ja impulssiperiaate
 • liike- ja potentiaalienergia sekä työperiaate
 • värähdysliikkeen energia
 • esimerkkejä kokeellisista töistä: liikkeen (nopeus, kiihtyvyys) tutkiminen videoinnin avulla, kitkan mittaaminen, jousen energia, nosteen mittaaminen, Arkhimedeen laki

5. Pyöriminen ja gravitaatio (FY5)
 • momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen
 • pyörimisliikkeen mallit, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä pyörimisliike
 • pyörimisen liikeyhtälö
 • pyörimismäärän säilyminen
 • pyörimisliikkeen energia
 • ympyräliike ja ympyräliikkeen kiihtyvyys
 • gravitaatio ja gravitaation alainen liike
 • heittoliike ja planeettojen liike
 • satelliitit ja niiden käyttö
 • esimerkkejä kokeellisista töistä: voiman jakaminen komponentteihin, massakeskipisteen määritys, kuulan kiihtyvyys silmukassa, hitausmomentin määritys, voiman momentti

6. Sähkö (FY6)
 • sähköpari, sähkövirran kulku metallijohteessa
 • jännitteen ja sähkövirran mittaaminen
 • Ohmin laki
 • Joulen laki
 • vastukset, vastusten kytkennät ja Kirchoffin lait
 • Coulombin laki, homogeeninen sähkökenttä ja aine sähkökentässä
 • sähkövirran kulku puolijohteessa, esimerkkinä diodi
 • esimerkkejä kokeellisista töistä: sähkövaraukset, kondensaattori, Ohmin lain todentaminen, vastusten ja kondensaattorien rinnan- ja sarjaankytkennät, virtapiirit, simulointiohjelman käyttö

7. Sähkömagnetismi (FY7)
 • magneettinen voima, magneettikenttä ja aine magneettikentässä
 • varattu hiukkanen homogeenisessa sähkö- ja magneettikentässä
 • induktiolaki ja Lenzin laki
 • induktioilmiöitä - pyörrevirrat, generaattori ja itseinduktio
 • energian siirto sähkövirran avulla
 • tehollisen jännitteen ja sähkövirran mittaaminen sekä impedanssin taajuusriippuvuuden määrittäminen
 • värähtelypiiri ja antenni, sähkömagneettinen viestintä
 • sähköturvallisuus
 • energiateollisuus
 • esimerkkejä kokeellisista töistä: virtajohdin magneettikentässä, pyörrevirrat, induktio, RLC-piirit, muuntosuhteen määritys, vaihtovirtapiirit simulointiohjelman avulla

8. Aine ja säteily (FY8)
 • sähkömagneettinen säteily
 • röntgensäteily
 • mustan kappaleen säteily
 • valosähköilmiö
 • säteilyn hiukkasluonne ja hiukkasten aaltoluonne
 • atomimallit esimerkkinä Bohrin atomimalli
 • kvantittuminen, viivaspektri, atomin energiatilat ja energiatasokaavio
 • atomiytimen rakenne
 • radioaktiivisuus ja säteilyturvallisuus
 • massan ja energian ekvivalenssi
 • ydinreaktiot ja ydinenergia
 • aineen pienimmät osaset ja niiden luokittelu
 • esimerkkejä kokeellisista töistä: säteilyn vaimeneminen väliaineessa, Planckin vakion määritys
Soveltavat kurssit

9. Fysiikan kertauskurssi (FY9)
 • aikaisempiin kursseihin liittyvien asioiden kertaus
 • eri tyyppiset fysiikan tehtävät ja ratkaisutekniikka
 • vanhoja ylioppilas- ja pääsykoetehtäviä ja arvosteluperusteita

10. Kokeellinen fysiikka – työkurssi (FY10)
 • omakohtainen työskentely koulun fysiikan laitteilla
 • vierailut ja laitteiden käyttö myös muiden oppilaitosten kuten Ammattikorkeakoulun ja Yliopiston fysiikan laboratorioissa
 • vierailut teollisuuslaitoksissa
 • työselostuksen tekemisen periaatteet
 • esimerkkejä kokeellisista töistä: peili- ja linssisysteemit, pariston sisäinen resistanssi, jännite- ja virtamittaukset, elektronin ominaisvarauksen määritys, kylmäfysiikan työt nestetypellä, suprajohtavuus, värähtelytaajuus ja resonanssi, kolmivaihegeneraattorin ja -moottorin rakentaminen, magneettivuon mittaus, liikkeen tutkiminen videoinnin avulla, putoamiskiihtyvyys, spektrityö, vierailut paikallisissa teollisuuslaitoksissa (ABB, Wärtsilä), teollisuusrobotin ohjelmointi, konenäkö, tarkat mittaukset laserin avulla, CAD- CAM-työ

11. Käytännön peruselektroniikkaa (FY11)
 • elektroniikan peruskomponenttien rakenteet ja käyttö
 • virtapiirien rakenne
 • kytkentöjen tekeminen
 • piirien rakentaminen ja testaus simulointiohjelmien avulla
 • •piirilevyn valmistus ja laitteen kokoaminen

12. Yo-kirjoituksiin valmentava kurssi (FY12)
 • lasketaan vaativia yo-tasoisia tehtäviä
 • harjoitellaan teoriavastauksien laatimista

13. Fysiikan erikoiskurssi (FY13)

Sisältö vaihtelee eri vuosina sopimuksen mukaan. Mahdollisia aihepiirejä ovat esimerkiksi
hiukkasfysiikka, matemaattiset menetelmät, fysiikka ja maailmankuva sekä astrofysiikka. Kurssi
voidaan arvostella numerolla; arvostelu riippuu kurssin sisällöstä.
 
< Alkuun >

 
Kemia

Pakollinen kurssi

1. Ihmisen ja elinympäristön kemia (KE1)
 • orgaaniset yhdisteryhmien ominaisuuksia ja sovelluksia
 • orgaanisissa yhdisteissä esiintyvät sidokset ja poolisuus
 • erilaiset seokset, ainemäärä ja pitoisuudet
 • orgaanisten yhdisteiden reaktioita
Esimerkkejä/vaihtoehtoja kokeellisista tutkimuksista ja tiedonhausta:
 • teknokemiallisen tuotteen, esim. sampoo, kosteusvoiteet, tuoteselosteen tutkiminen ja selvitys tiedonhaun, esim. INCI, avulla
 • orgaanisten rakenteiden tutkiminen ja piirtäminen piirros- ohjelmilla
 • polymeerien tunnistus tiheyden ja palamisominaisuuksien avulla
 • poolisten polymeerien vedenimukyky
 • karamellien värinuutto ja tutkimus
 • orgaanisten aineiden vesiliukoisuuden ja hapettumiskyvyn tutkimus
 • liuosten valmistus
 • kylläisten liuosten pitoisuuden määritys kokeellisesti
Syventävät kurssit

2. Kemian mikromaailma (KE2)
 • alkuaineiden ominaisuudet ja jaksollinen järjestelmä
 • elektroniverhon rakenne ja atomiorbitaalit
 • hapetuslukujen määräytyminen ja yhdisteen kaava
 • kemiallinen sidos, sidosenergia ja aineen ominaisuudet
 • atomiorbitaalien hybridisoituminen ja orgaanisten yhdisteiden sidos- ja avaruusrakenne
 • isomeria
Esimerkkejä/vaihtoehtoja kokeellisista tutkimuksista ja tiedonhausta:
 • tutkitaan piirtämällä piirrosohjelmalla sekä molekyylimalleilla eri isomerian muotoja
 • etsitään esimerkkejä luonnosta eri isomeerien merkityksestä ja niiden fysikaalisista ja kemiallisista ominaisuuksista
 • liekkireaktiot, aineen värillisyys
 • aineiden analysointi sivuryhmämetallien värillisten kompleksien ja kelaattien avulla,
 • esim. veden kovuus kompleksometrisesti, nikkelin pitoisuus metalli-esineissä kelaattina
 • laajemmat työt science-kurssin yhteydessä (KE6)
3. Reaktiot ja energia (KE3)
 • kemian reaktion symbolinen ilmaisu
 • epäorgaanisia ja orgaanisia reaktiotyyppejä, mekanismeja ja sovelluksia
 • stokiometrisia laskuja, kaasujen yleinen tilanyhtälö
 • energianmuutokset kemiallisessa reaktiossa
 • reaktionopeus ja siihen vaikuttavat tekijät
Esimerkkejä/vaihtoehtoja kokeellisista tutkimuksista ja tiedonhausta:
 • liukenemis- ja reaktiolämmön määritys ATK- avusteisesti
 • reaktion nopeuteen vaikuttavien tekijöiden tutkimus
 • karbonaattien hajoaminen, ruokasoodan, potaskan, pesusoodan, simpukankuoren... hajoaminen happamissa olosuhteissa, puhtausasteen määritys, graafinen määritys irtoavan hiilidioksidin määrästä, kulmakertoimen merkitys kemiallisesti
 • laajemmat työt science-kurssin yhteydessä (KE6)
4. Metallit ja materiaalit (KE4)
 • hapettumis-pelkistymisreaktiot
 • sähkökemiallinen jännitesarja, normaalipotentiaali, kemiallinen pari ja elektrolyysi
 • metallit ja epämetallit ja niiden happi- ja vety-yhdisteet
 • bio- ja synteettiset polymeerit, komposiitit
Esimerkkejä/vaihtoehtoja kokeellisista tutkimuksista ja tiedonhausta:
 • messingin kuparipitoisuuden määritys, jodometrinen titraus
 • jännitesarjan tutkiminen kokeellisesti
 • veden hajottaminen elektrolyysillä, fotosynteesin valoreaktio
 • esitelmät, tutkimukset, tiedonhaku uusista materiaaleista
 • laajemmat työt science-kurssin yhteydessä (KE6)
5. Reaktiot ja tasapaino (KE5)
 • reaktiotasapaino
 • happo-emästasapaino, vahvat ja heikot protolyytit, puskuriliuokset ja niiden merkitys
 • liukoisuus ja liukoisuustasapaino
 • tasapainoon liittyvät graafiset esitykset
Esimerkkejä/vaihtoehtoja kokeellisista tutkimuksista ja tiedonhausta:
 • happo- emästitrauksia, tulosten käsittely piirto-ohjelmalla, titrauskäyrän tutkiminen derivoimalla
 • liukoisuustulon kokeellinen määritys
 • laajemmat työt science-kurssin yhteydessä
Soveltavat kurssit

6. Kemian kertauskurssi (KE6)
 • kemian peruskurssin ja syventävien kurssien kertaus
 • ylioppilaskirjoitustehtävien tulkintaa ja valmistautumista ainereaaliin
 • jatko-opiskeluun valmistautuminen, pääsykoetehtäviä eri alueilta
7. Science–kurssi, avoin labra (KE7)

Esimerkkejä/vaihtoehtoja kokeellisista tutkimuksista ja tiedonhausta:
 • household-kotikemikaalien tunnistus, kvantitatiivinen analyysi
 • karbonaattien hajoamisreaktion tutkiminen, Samariinin ruokasoodapitoisuuden tutkimus
 • veden kovuus kompleksometrisesti
 • asperiinin valmistus, puhtausasteen tutkimus ohutlevykromatografialla, vertailu apteekin asperiiniin
 • aineen värillisyystutkimus, karamellien väriaineet, uutto, kromatografinen tunnistus
 • sokeritutkimus, maitosokerin hajotus, pelkistävät sokerit
 • hiusten aminohapot, vertailu kromatografisesti
 • vesianalyysi valmiskiteillä
 • polymeerien valmistus, pilailulima, nailon..., eri polymeerien tunnistus ja kierrätys
 • mahahapon tutkimus, Rennie-tabletin neutraloiva vaikutus, takaisintitraus, tulosten laskennallinen käsittely ja vertailu
 • valkoviinin kuivuus kansainvälisen mitta-asteikon mukaa, viinin hedelmähapot, happo-emästitraus
 • happo-emästitrauksia, tarkkojen liuosten valmistus, tulosten käsittely Excel taulukko-ohjelmalla, ekvivalenttipisteen tarkennus derivoimalla, derivaattakäyrä
 • liukoisuustulon ja liukoisuuden määritys kokeellisesti eri menetelmillä
 
< Alkuun >

 
Evankelisluterilainen uskonto

Pakolliset kurssit

1. Uskonnon luonne ja merkitys (UE1)
 • uskonnon määrittely ja tutkiminen
 • uskonnon ydinkysymykset
 • uskonto yhteisössä ja yksilön kokemuksessa
 • Raamattu pyhänä kirjallisuutena
 • yleispiirteet Raamatun synnystä ja sisällöstä
 • Raamatun tutkimus ja tulkintatavat
 • Raamatun vaikutukset maailmankuvaan ja kulttuuriin
2. Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta (UE2)
 • kristillisen kirkon synty
 • alkukirkosta idän ja lännen kirkon eroon
 • lännen kirkko keskiajalla
 • idän kirkon kehitys
 • reformaatio ja kirkkojen kehitys uudella ajalla
 • nykyinen kristikunta ja kirkkojen rooli nykyajan maailmassa
 • kirkkojen ja uskontojen välinen vuoropuhelu
3. Ihmisen elämä ja etiikka (UE3)
 • ihmisen tärkeät elämänkysymykset: elämän tarkoitus, kärsimys, kuolema
 • kristillinen käsitys Jumalasta, ihmisestä, luonnosta ja pelastumisesta
 • hyvän ja pahan käsitteet
 • kristillinen etiikka ja etiikan teoriat
 • yksilöeettisiä kysymyksiä
 • yhteiskuntaeettisiä kysymyksiä
Syventävät kurssit

4. Uskontojen maailmat (UE4)
 • hindulaisuus, buddhalaisuus, Kiinan ja Japanin uskonnot, juutalaisuus ja islam alla olevien teemojen näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan luonnonkansojen uskontojen yhteisiä piirteitä.
 • uskontojen levinneisyys ja kannattajamäärät
 • uskontojen pyhät kirjat ja oppi
 • uskontojen eettiset ohjeet
 • uskontojen kultit ja rituaalit
 • uskontojen suuntaukset
 • uskonnot ja yhteiskunta
5. Mihin suomalainen uskoo? (UE5)
 • muinaissuomalainen uskonto
 • Suomen kirkkohistorian yleislinjat
 • luterilainen kirkko ja muut kristilliset kirkot nykypäivän Suomessa
 • ei-kristilliset yhteisöt Suomessa
 • kristinuskon vaikutus suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan
Soveltavat kurssit

6. Etiikan soveltava kurssi (UE6)
 • syvennetään monipuolisesti erilaisia eettisiä näkökulmia
 • eri uskontojen, kirkkokuntien ja maailmankatsomusten näkemyksiä elämän perimmäisistä kysymyksistä
 • ajankohtaisia eettisiä teemoja
7. Uskonnollisuus kulttuurillisena ilmiönä (UE7)
  • opetuksessa voidaan painottaa esim. riittejä ja rituaaleja eri uskonnoissa ja kulttuureissa tai keskitytään ajankohtaisiin uskonnollisiin ilmiöihin
  • toteutettavissa myös opintomatkana uskonnolliseen keskukseen (Turku, Kuopio, Rooma tms.)
  8. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi (UE8)
  • valmentautuminen uskonnon ainereaaliin
  • kerrataan uskonnon pakollisten ja syventävien kurssien sisällöt
  9. Isoskoulutuskurssi (UE9)
  • seurakunnan nuorisotyö
  • kurssin korvaa seurakunnan järjestämä Isoskoulutuskurssi
  < Alkuun >

   
  Ortodoksinen uskonto
   
  Pakolliset kurssit
   
  1. Ortodoksinen maailma (UO1)
  • varhaiskirkko
  • Bysantin aika – oppi ja hallinto määräytyvät
  • idän ja lännen kirkon ero
  • Venäjän kirkko ja muut ortodoksiset paikalliskirkot
  • orientaaliset kirkot
  • lännen kirkot
  2. Uskonoppi ja etiikka (UO2)
  • ortodoksisen opin lähteet ja pyhän käsite
  • Pyhä Kolminaisuus
  • Jumalansynnyttäjä
  • pyhät ihmiset ja ajan pyhittäminen
  • ortodoksinen ihmiskuva
  • yksilö- ja yhteisöeettisiä kysymyksiä
  3. Raamattutieto (UO3)
  • Jumala ja ihminen Pentateukissa
  • viisauskirjallisuus
  • profeetat ja messiasodotus
  • evankeliumien synty ja niiden erityispiirteet
  • Jeesuksen henkilö
  • Apostolien tekojen kuvaus kirkon ensi vaiheista
  • Paavali ja hänen kirjeensä
  Syventävät kurssit
   
  4. Uskontojen maailmat (UO4)
  • hindulaisuus, buddhalaisuus, Kiinan ja Japanin uskonnot, juutalaisuus ja islam alla olevien teemojen näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan luonnonkansojen uskontojen yhteisiä piirteitä.
  • uskontojen levinneisyys ja kannattajamäärät
  • uskontojen pyhät kirjat ja oppi
  • uskontojen eettiset ohjeet
  • uskontojen kultit, rituaalit ja taide
  • uskontojen suuntaukset
  • uskonnot ja yhteiskunta
  5. Ortodoksinen Suomi (UO5)
  • suomalainen muinaisusko
  • ortodoksit idän ja lännen välissä
  • katolisuudesta luterilaisuuteen
  • itsenäisen Suomen ortodoksinen kirkko
  • maahanmuuttajien ortodoksinen perinne B ykseys ja erilaisuus
  • uskonnollinen tilanne nykypäivän Suomessa 
  < Alkuun >

   
  Elämänkatsomustieto

  Pakolliset kurssit

  1. Hyvä elämä (ET1)
  • peruskäsitteet: elämänkatsomus, elämänkatsomustieto, hyvä elämä, minuus, identiteetti
  • hyvä elämä: ihmisen perustarpeita, maallisia ja uskonnollisia hyvän elämän malleja
  • ihmisen yksilöllisen olemassaolon peruskysymykset: vapaa tahto ja valinnat, syntymä ja kuolema, optimismi, pessimismi ja realismi
  • elämänhallinnan keinot: yksilön mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämäänsä, perimän ja ympäristön merkitys
  • identiteetin muodostaminen ihmisen elämänkaaren aikana sekä eettiset valinnat eri elämänvaiheissa
  • yksilöllinen elämä ennen sekä nykyisessä monien mahdollisuuksien yhteiskunnassa
  • hyveitä ja paheita koskevia käsityksiä ennen ja nyt sekä niiden suhde elämäntapoihin ja tottumuksiin
  2. Maailmankuva (ET2)
  • maailmankuvan, maailmankatsomuksen ja elämänkatsomuksen käsitteet ja niiden keskinäinen suhde
  • maailmankuvan rakenne ja ydinalueet: käsityksiä ihmisestä, yhteiskunnasta, kulttuurista ja luonnosta sekä todellisuuden rakenteesta
  • maalliset ja uskonnolliset katsomukset maailmankuvan perustana: tieteiden, näennäistieteiden ja uskontojen rajankäynti
  • koulu, media ja taide maailmankuvaa luovina ja välittävinä instituutioina
  • länsimaisen maailmankuvan murrokset ja mullistajat
  • kokemusten, arkikäsitysten ja uskomusten synty ja tiedollinen luotettavuus
  • maailmankuvien ja tiedon lähteiden järkiperäinen arviointi
  3. Yksilö ja yhteisö (ET3)
  • ihminen sosiaalisena olentona, yksilöiden vuorovaikutus ja yhteisöllisyys, yksityinen ja julkinen
  • vallan käsite, vallan muodot ja valtasuhteet sekä erilaiset vaikuttamiskeinot
  • teorioita yhteiskunnan rakenteesta ja muutoksesta
  • hyvä kansalainen suomalaisena, eurooppalaisena ja maailmankansalaisena
  • ihmisoikeudet, ihmisoikeussopimukset ja niiden historia, ihmisoikeusrikoksia kuten holokausti
  • poliittiset ihanteet, ideologiat, utopiat ja demokratian muodot
  • oikeudenmukaisuus yhteiskunnallisena, maailmanlaajuisena ja ekologisena kysymyksenä
  Syventävät kurssit

  4. Kulttuuriperintö ja identiteetti (ET4)
  • kulttuurin käsite ja merkitys ennen ja nyt
  • identiteetti, etnisyys ja kulttuuriperintö
  • saamelaiset, suomalaiset ja eurooppalaiset kulttuuripiirteet ja niiden nykyinen merkitys
  • kulttuurien ja sivilisaatioiden vuorovaikutus
  • etninen ja kulttuurinen moninaisuus Suomessa ja maailmassa
  • elämä monikulttuurisessa yhteiskunnassa
  • etnosentrisyys sekä rasismin ja suvaitsevaisuuden historiaa
  5. Maailman selittäminen katsomusperinteissä (ET5)
  • maailman myyttinen selittäminen ennen ja nyt
  • uskonnon ja uskonnollisuuden olemus
  • uskontokritiikki: sosiologinen, moraalinen, antropologinen ja psykologinen
  • ateismi ja agnostismi
  • sekulaarin humanismin ja vapaa ajattelun historiaa ja nykysuuntauksia
  • humanismi ja kristinusko länsimaiden katsomuksellisina perusvirtauksina
  < Alkuun >

   
   
  Filosofia
   
  Pakollinen kurssi
   
  1. Johdatus filosofiseen ajatteluun (FI1)
  • mitä filosofia on, filosofisten kysymysten luonne ja niiden suhde käytännöllisiin, tieteellisiin ja uskonnollisiin kysymyksiin, filosofian keskeiset osa-alueet
  • todellisuuden luonnetta koskevia filosofisia perusnäkemyksiä
  • tietoa ja tietämistä koskevia filosofisia perusnäkemyksiä ja niiden suhde tieteellisiin ja arkisiin näkökulmiin
  • yksilön ja yhteiskunnan suhde filosofisena kysymyksenä, oikeudenmukaisuuden ja vapauden käsitteet
  • hyvän ja oikean käsitteet, toimintaa ohjaavien moraalisten arvojen luonne ja suhde tosiasioihin sekä muihin arvoihin
   
  Syventävät kurssit
   
  2. Filosofinen etiikka (FI2)
  • moraali ja sitä pohtiva soveltava ja normatiivinen etiikka sekä metaetiikka
  • moraalisia arvoja ja normeja koskevien vakaumusten erilaiset perustat, moraalin suhde oikeuteen ja uskontoon, järjen ja tunteiden asema moraalisissa vakaumuksissa
  • moraalisten arvojen ja normien objektiivisuus ja subjektiivisuus, kysymys eettisten perusteiden tiedollisuudesta ja eettisten totuuksien mahdollisuudesta
  • klassisen hyve-etiikan sekä seuraus- ja velvollisuusetiikan perusteet
  • filosofinen etiikka ja kysymys hyvästä elämästä
  3. Tiedon ja todellisuuden filosofia (FI3)
  • metafysiikan keskeisiä kysymyksiä ja peruskäsitteitä, erilaisia käsityksiä metafysiikan luonteesta, todellisuuden rakenne luonnontieteellisen, ihmistieteellisen ja käytännöllisen tiedon valossa
  • totuuden luonne ja totuusteoriat
  • tiedon mahdollisuus ja rajat, tiedon oikeuttaminen
  • tietäminen, ymmärtäminen ja tulkinta, käytännöllisen ja tieteellisen tiedon eroja ja yhtäläisyyksiä, tietäminen luonnontieteissä ja ihmistieteissä
  • tieteellisen tutkimuksen luonne ja sen metodologisia peruskäsitteitä
  • argumentoinnin ja päättelyn perusteita
  4. Yhteiskuntafilosofia (FI4)
  • yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, ihmisoikeussopimuksia ja -julistuksia
  • yksilön oikeudet ja velvollisuudet, rikos ja rangaistus
  • yhteiskuntajärjestyksen, vallan ja omistamisen oikeuttaminen: yhteiskuntasopimusteoriat, anarkismi ja yhteiskunnalliset utopiat, dystopiat ja niiden toteutuminen kuten holokausti
  • poliittinen filosofia: konservatismin, liberalismin ja sosialismin perusajatukset
  • nykykulttuuriin liittyviä filosofisia kysymyksiä: sukupuoli ja sukupuolisuus, identiteetti ja identiteetin rakentuminen, toiseus, vieraus ja monikulttuurisuus
  Soveltavat kurssit
   
  5. Ihminen ja luonto (FI5)
   
  Kurssi valottaa erilaisia ihmiskäsityksiä ja niiden taustoja. Pohditaan myös ihmisen suhdetta ympäristöön ja erityisesti ihmisen luontosuhteesta esiin nousseita filosofisia kysymyksiä.
   
  6. Filosofian historia (FI6)
   
  Kurssi valottaa länsimaisen filosofian traditiota sen keskeisten teemojen, murrosvaiheiden ja filosofien kautta. Pohditaan filosofisen perinteen merkitystä ja kytkentöjä 1900-luvun filosofisen ajattelun suuntauksiin.
   
  7. Nykyfilosofia ja estetiikka (FI7)
   
  Kurssilla syvennetään ja sovelletaan filosofian käsitteitä, näkemyksiä ja menetelmiä. Tarkastellaan nykyfilosofian ja filosofisen estetiikan keskeisiä ongelmia.
   
  8. Kertauskurssi (FI8)
   
  Kurssilla käydään valikoiden ja syventäen läpi filosofian eri osa-alueiden sisältöjä. Samalla harjoitellaan hyvän filosofian esseevastauksen kirjoittamista.
   
  < Alkuun >


  Historia

  Pakolliset kurssit

  1. Ihminen, ympäristö ja kulttuuri (HI1)
  • historiatieteen erityisluonne ja tutkimusmenetelmät (aikasidonnaisuus ja lähdekriittisyys)
  • keräily- ja pyyntikulttuuri
  • maanviljelykulttuuriin siirtyminen ja suurten jokilaaksojen kulttuurit
  • Välimeren talousalue antiikin aikana
  • keskiajan talousjärjestelmä ja feodaaliyhteiskunta
  • löytöretket ja maailmantalouden syntyminen
  • teollisenkulttuurin läpimurto ja merkitys yhteiskunnassa ja ympäristölle
  • globaali kulutusyhteiskunta
  2. Eurooppalainen ihminen (HI2)
  • kulttuurin käsite ja historian kronologia (vanha-aika ja antiikki, keskiaika ja uusi aika)
  • antiikin kulttuuri ja demokratian synty
  • keskiajan kristillinen maailmankuva ja tapakulttuuri
  • uuden ajan murros ja luonnontieteellisen maailmankuvan synty
  • valistuksen aikakausi ja perintö
  • aatteiden vuosisata (1800-luku)
  • nykyaika
  3. Kansainväliset suhteet (HI3)
  • kansainvälisen politiikan peruskäsitteet ja turvallisuusjärjestelmät
  • suurvaltojen ylivaltapyrkimykset (nationalismi ja imperialismi)
  • ensimmäinen maailmansota
  • länsimaisen demokratian kriisi
  • toinen maailmansota
  • kylmä sota
  • Lähi-idän kriisi
  • Kiina
  • kolmannen maailman maat
  • kylmän sodan päättyminen ja uusi epävarmuuden aika
  • ihmisoikeudet, joukkotuhonta, holokausti
  • YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus ja sen merkitys sekä muut keskeiset ihmisoikeussopimukset
  4. Suomen historian käännekohtia (HI4)
  • Ruotsin ajan perintö
  • Suomen liittäminen Venäjään ja autonomian synty
  • suomalaisuuden synty ja kansallinen herääminen
  • yhteiskunnallinen ja taloudellinen murros
  • sortokaudet ja kansanvallan synty
  • Suomen itsenäistyminen, sisällissota ja tasavaltainen hallitusmuoto
  • yhteiskunnan eheytyminen
  • toinen maailmansota jälkiseurauksineen
  • hyvinvointivaltion rakentaminen ja yhteiskunnan rakennemuutos
  • Suomen uusi kansainvälinen asema
  • suomalaisten tulevaisuus globaalissa maailmassa
  Syventävät kurssit

  5. Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan (HI5)
  • esihistoriallisen ajan ihmisen alkuperä ja maailmankuva
  • Suomen liittyminen länsieurooppalaiseen kulttuuriyhteisöön keskiajalla
  • sääty-yhteiskunnan synty
  • uskonpuhdistus ja keskusvallan voimistuminen uuden ajan alussa
  • suurvaltakausi
  • vapauden ja hyödyn aika
  • kustavilainen aika
  6. Kulttuurien kohtaaminen (HI6)
  • Afrikka
  • arktiset kulttuurit
  • Australian ja Oseanian alkuperäiskulttuurit
  • Intia
  • islamin maailma
  • Japani
  • Kiina
  • Korea
  • Latinalainen Amerikka
  • Pohjois-Amerikan alkuperäiskulttuurit.
  Soveltavat kurssit

  7. Vanhan maailman ja antiikin kurssi (HI7)
  • vanhan maailman kulttuurit
  • antiikin maantieteelliset, poliittiset ja yhteiskunnalliset olosuhteet sekä kulttuuri ja sivistys
  8. Keskiaika (HI8)
  • maallinen ja hengellinen valta
  • uskonnon merkitys ja luostarilaitos
  • koulu ja sivistysolot
  • kauppa ja kaupungistuminen
  • perhe keskiajalla
  • musta surma
  9. Yhdysvaltain historia (HI9)
  • siirtokunnat
  • USA:n itsenäistyminen
  • sisällissota
  • teollisuuden suurvallaksi
  • siirtolaisuudesta hyvinvointiin
  • maailmanpoliisin rooli
  10. Maailmanpolitiikan arkipäivää (HI10)
  • analysoitavat kohteet vaihtelevat opiskelijoiden kiinnostuksen ja maailmantilanteen kehittymisen mukaan
  11. Rock´n rollin historia (HI11)
  • lähdetään liikkeelle ajasta ennen Elvistä ja päädytään heavyn kautta aikaan “vähän teknon jälkeen”.
  • ensiksi tarkastellaan massa- ja kaupunkikulttuurin syntyä ja lopulta päädytään taivaskanavien läpimurtoon
  12. Paikallishistorian kurssi (HI12)
  • Vaasan ja sen lähiympäristön menneisyys kaupungin perustamisesta nykypäivään
  • tarkastelun näkökulma voidaan valita talouden, väestökehityksen, politiikan, kulttuurin tai tapahtumahistorian alueelta ottaen huomioon oppilaiden omat toiveet
  13. Yo-kirjoituksiin valmentava kurssi (HI13)
  • kerrataan historian pakollisten ja syventävien kurssien keskeinen sisältö
  • harjoitellaan erilaisiin reaalikoekysymyksin vastaamista 
  < Alkuun >

   
  Yhteiskuntaoppi

  Pakolliset kurssit

  1. Yhteiskuntatieto (YH1)
  • suomalaisen yhteiskunnan kehitys
  • valtarakenteet
  • vaikuttaminen yhteiskunnassa
  • oikeusvaltio
  • hyvinvointivaltio
  • turvallisuuspolitiikka
  2. Taloustieto (YH2)
  • Suomen elinkeinorakenne
  • talouden toiminta ja peruskäsitteet
  • yritystoiminta ja kilpailu
  • taloudellinen kasvu ja häiriöt sekä ratkaisumallit
  • rahoitusmarkkinoiden toiminta
  • julkinen talous
  • Suomi ja kansainvälinen kauppa
  • Suomen talouden tulevaisuuden näkymät
  Syventävät kurssit

  3. Kansalaisen lakitieto (YH3)
  • perhe- ja perintöoikeus
  • tavaran, asunnon ja kiinteistön kauppa
  • vuokra-, velka- ja työsuhde
  • rikos ja rangaistus
  • julkinen hallinto
  • yhdistys- ja yritystoiminta
  4. Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni (YH4)
  • eurooppalainen identiteetti ja arvot
  • vaikuttaminen ja vallankäyttö EU:ssa
  • EU:n kansalaisen oikeudet
  • Euroopan unionin jäsenyyden sisältö ja merkitys eri jäsenvaltioille
  • EU:n alueelliset vaikutukset
  • EU:n haasteet
  Soveltavat kurssit

  5. Yritystieto (YH5)
  • sisäinen yrittäjyys
  • liikeidea
  • eri yritysmuodot
  • rahoituksen järjestäminen
  • yrityksen perustamisasiakirjat
  • sidosryhmät
  • markkinointi
  • yrityksen lopettaminen
  6. Kansalaisen turvakurssi (YH6)
  • Turvallisuuspolitiikan perusteet
  • Ensiapu
  • Väestönsuojelu
  • Palo- ja pelastustoiminta
  • Yleinen järjestys ja turvallisuus
  • Itsepuolustus
  7. Aktiivinen kansalainen (YH7)
  • Vaikuttamisen perusteet
  • Vaikuttaminen omalla paikkakunnalla
  • Vaikuttaminen Suomessa ja maailmalla
  • Yhteiskunnalliset liikkeet ja kansalaisjärjestöt
  8. Yo-kirjoituksiin valmentava kurssi (YH8)
  • kerrataan yhteiskuntaopin pakollisten ja syventävien kurssien keskeinen sisältö
  • harjoitellaan erilaisiin reaalikoekysymyksin vastaamista
   < Alkuun >

   
  Psykologia

  Pakollinen kurssi

  1. Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus (PS1)

  Psykologian asema tieteiden kentässä, psykologisten ilmiöiden selittäminen, psyykkisen toiminnan luonne, oppimisen psykologian perusteet ja sovelluksia sekä sosiaalipsykologian perusteita.

  Syventävät kurssit

  2. Ihmisen psyykkinen kehitys (PS2)

  Elämänkaari, eri ikävaiheiden kehitystehtävät ja niihin vaikuttavat tekijät. Kehityspsykologisia
  teorioita, psyykkisen kehityksen yhteys biologisiin tekijöihin ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen
  sekä kulttuuriin. Psyykkisen kehityksen ongelmat ja niihin vaikuttaminen, psyykkisen kehityksen
  tutkiminen.

  3. Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet (PS3)

  Kognitiiviset perusprosessit, vireyden säätely, nukkuminen ja uni, hermoston rakenne, hermosolun ja hermoverkkojen toiminta ja niiden yhteydet psyykkisiin toimintoihin. Kognitiivisen toiminnan häiriöt, aivovauriot ja kuntoutus sekä kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian tutkimus ja sovelluksia.

  4. Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta (PS4)

  Motiivit, tunteet, perusteoriat ja tutkimus. Motivaation, emootioiden ja niiden säätelyn yhteys
  hyvinvointiin yksilö- ja yhteisötasolla sekä yhteydet sosiaalisiin ja kulttuurisiin tekijöihin. Korkeatasoinen kognitiivinen toiminta kuten ajattelu, ongelmanratkaisu ja päätöksenteko

  5. Persoonallisuus ja mielenterveys (PS5)

  Minuus, identiteetti, persoonallisuusteoriat, tutkiminen, mielenterveyteen vaikuttavat tekijät, mielenterveyshäiriöt, psykoterapia, lääkehoito ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitäminen.

  Soveltavat kurssit

  6. Sosiaalipsykologia (PS6)
  • sosiaalipsykologian keskeisiä käsitteitä
  • sosiaalinen vaikuttaminen: miten meihin vaikutetaan, miten me voimme vaikuttaa
  • perustiedot ihmissuhteisiin liittyvistä tekijöistä
  • ryhmässä toimimisen lainalaisuudet
  • Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä.
  7. Yhteiskunnalliset palvelut (PS7)

  Kurssiin 5 liittyy läheisesti soveltava kurssi 7, joka sisältää yhteiskunnan tarjoamia palveluja,
  esim. mielenterveyspalvelut. Kurssi toteutetaan pääsääntöisesti tutustumalla ko. kohteisiin, joista
  laaditaan kirjallinen esitys. Kurssille osallistuminen edellyttää kurssin 5 suorittamista. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

  8. Tutki ja kokeile (PS8)
   
  Kurssilla harjotellaan tutkimussuunnitelmien tekemistä valmentautuen tutkimusaiheisiin yo-tehtäviin. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi tehdä tutkimuksen, jolla osallistuu Suomen Akatemian järjestämään viksukilpailuun. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä ja soveltuu abivuonna suoritettavaksi.

  9. Minä-me: parisuhde, ihmissuhteet (PS9)
   
  Kurssilla käsitellään mm. minuutta, identiteettiä, parisuhteita sekä näihin liittyviä haasteita ja niiden ratkaisumahdollisuuksia. Opiskelija tekee parityönä/yksin kurssin sisältöön sopivan esitelmän ja esittää sen muille. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä ja siihen voi osallistua seniori/abivuonna.

  10. Yo-kirjoituksiin valmentava kertauskurssi (PS10)

  Psykologian koko lukio-oppimäärän keskeiset sisällöt, ajankohtaiset teemat ja tutkimustuloksia
  Arviointi: suoritusmerkintä perustuen kurssin aikana tehtyihin tehtäviin ja opetukseen osallistuminen.

  < Alkuun >

   
  Musiikki
   
  Pakolliset kurssit
   
  1. Musiikki ja minä (MU1)
   
  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää oman tapansa toimia musiikin alueella. Hän pohtii
  oman musiikkisuhteensa kautta musiikin merkitystä ihmiselle ja ihmisten väliselle vuorovaikutukselle. Hän tutkii omia mahdollisuuksiaan musiikin tekijänä ja tulkitsijana, kuuntelijana sekä kulttuuripalvelujen käyttäjänä. Kurssilla tutustutaan opiskelijoiden omaan ja muuhun paikalliseen musiikkitoimintaan. Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen ilmaisun välineenä. Kurssilla syvennetään musiikin peruskäsitteiden tuntemusta käytännön musisoinnin avulla. Opiskelija oppii tarkkailemaan ääniympäristöään ja perehtyy kuulonhuoltoon.
   
  2. Moniääninen Suomi (MU2)
   
  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja vahvistaa omaa
  kulttuurista identiteettiään. Opiskelija tutkii erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja ja
  niiden sisäisiä osakulttuureja ja oppii ymmärtämään niiden taustatekijöitä, kehitystä ja olennaisia
  piirteitä. Kurssilla tarkastellaan eurooppalaisen taidemusiikin vaikutuksia suomalaiseen
  musiikkikulttuuriin. Opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti musisointia ja kuuntelua. Musisoitaessa kiinnitetään huomiota oman ilmaisun sekä kuuntelu- ja kommunikointivalmiuksien kehittämiseen. Sisältöjen tulee edustaa eri musiikinlajeja: populaari-, taide- ja perinnemusiikkia.
   
  Syventävät kurssit
   
  3. Ovet auki musiikille (MU3)
   
  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan itselleen vieraita musiikinlajeja ja musiikkikulttuureja sekä ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta. Hän tarkastelee eri musiikkikulttuurien käytäntöjen samankaltaisuutta tai erilaisuutta ja oppii ymmärtämään, miten jokainen kulttuuri määrittelee itse oman käsityksensä musiikista. Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai musiikkikulttuureihin. Opiskelija kehittää musisointi- ja tiedonhankintataitojaan.
   
  4. Musiikki viestii ja vaikuttaa (MU4)
   
  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri
  taidemuodoissa ja mediassa. Opiskelija perehtyy musiikin osuuteen esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä ja Internetissä sekä tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen. Sisältöjen tarkastelussa ja työskentelytavoissa painottuu monipuolisuus. Musiikin vaikuttavuutta tutkitaan analysoimalla olemassa olevaa tai itse tuotettua materiaalia.
   
  5. Musiikkiprojekti (MU5)
   
  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmässä tai itsenäisesti musiikillisen kokonaisuuden, jossa hän käyttää aiemmin hankkimiaan tietoja ja taitoja. Kyseessä voi olla esimerkiksi pienimuotoinen konsertti, ohjelmaa koulun juhliin, äänite tai taiteidenvälinen projekti.
   
  Soveltavat kurssit
   
  6. Kuoro I (MU6)
   
  Kurssin tavoitteena on laulutaidon kehittäminen. Kurssi sisältää äänenkäytön perusteisiin liittyviä
  harjoituksia, musiikin eri lajien toteuttamista kuorolaulun keinoin, sekä perinteistä kuoro-ohjelmistoa eri tyylikausilta. Esiintymisiä koulun juhlissa ja muissa tilaisuuksissa.
  Arviointi: Suoritusmerkintä.
   
  7. Kuoro II (MU7)
   
  Kurssin tavoitteena on laulutaidon edelleen kehittäminen. Kurssi sisältää äänenkäytön perusteisiin liittyviä harjoituksia, musiikin eri lajien toteuttamista kuorolaulun keinoin, sekä perinteistä kuoroohjelmistoa eri tyylikausilta. Esiintymisiä koulun juhlissa ja muissa tilaisuuksissa.
  Arviointi: Suoritusmerkintä.
   
  8. Yhtyesoitto (MU8)
   
  Kurssin tavoitteena on soittotaidon kehittäminen yhteismusisoinnin avulla. Kurssi sisältää yhtyeitten kokoonpanon perusteella valittua musiikkia joko taide-, kansan- tai populaarimusiikin alueelta. Esiintymisiä koulun juhlissa ja muissa tilaisuuksissa.
  Arviointi: Suoritusmerkintä.
   
  9. Musiikin lukiodiplomi (MU9)
   
  Diplomikurssi suoritetaan opetushallituksen laatimien ohjeiden mukaan.
   
  < Alkuun >

   
  Kuvataide
   
  Pakolliset kurssit
   
  1. Minä, kuva ja kulttuuri (KU1)
   
  Harjoitellaan kuvallisia ilmaisukeinoja kuten esim. piirtämistä, maalaamista ja grafiikkaa. Opitaan kuvan rakentamisen keinot: sommittelu, muoto, väri, liike, tila ja aika. Harjoitellaan taidekuvien tulkintaa ja analysointia kuvallisin ja sanallisin keinoin. Tutustutaan eri aikakausien taiteeseen ja opitaan soveltamaan tietoja ja taitoja omaan työskentelyyn. Taidenäyttelykäyntejä.
   
  2. Ympäristö, paikka ja tila (KU2)
   
  Perehdytään tilan, arkkitehtuurin ja muotoilun peruskäsitteisiin: mittakaavaan, rakenteeseen, väriin, muotoon ja materiaaleihin. Opiskellaan muotoilun ja arkkitehtuurin perusteita omien havaintojen ja työskentelyn kautta. Tutustutaan rakennuksiin, käsi- ja taideteollisuuden esineisiin esteettisenä ja oman aikansa kulttuurihistoriallisena viestinä. Harjoitustehtävinä mm. teknistä piirustusta, asumisen ja esineiden suunnittelua, lähiympäristön arviointia ja tarkastelua valokuvaten tai piirtäen.
   
  Syventävät kurssit
   
  3. Media ja kuvien viestit (KU3)
   
  Tutustutaan graafiseen suunnitteluun: taittoon, typografiaan, tuotemerkkeihin, kuvan muokkaus- ja siirtomenetelmiin. Tehdään erilaisia käyttögrafiikkaan liittyviä harjoitustehtäviä. Tarkastellaan kuvaa mediassa: mainoskuvat, sarjakuva jne. Tutustutaan valokuvan, elokuvan ja videon kuvakerrontaan.
   
  4. Taiteen kuvista omiin kuviin (KU4)
   
  Aiheita ja teemoja työstetään erilaisia materiaaleja ja ilmaisutapoja käyttäen kunkin oman kiinnostuksensa pohjalta. Käytetään prosessinomaista työskentelytapaa.
   
  5. Nykytaiteen työpaja (KU5)
   
  Tutustutaan ajankohtaisiin tapahtumiin, näyttelyihin ja taiteilijoihin. Tehdään erilaisia produktioita yksin tai ryhmissä. Kokeillaan uusia materiaaleja ja työmenetelmiä, esim. lasi, paperimassa, installaatiot, valokuva ja video. Kurssin toteutumistapa saattaa vaihdella riippuen ryhmän odotuksista ja toiveista.
   
  Soveltavat kurssit
   
  6. Keramiikan ja kuvanveiston työpaja (KU6)
   
  Tutustutaan keraamisten esineiden ja veistosten tekemiseen savea työstämällä, polttamalla ja lasittamalla. Mahdollisuus dreijan käyttöön. Muina materiaaleina esim. kipsi, puu, paperi.
   
  7. Ateljee-kurssi (maalauksen työpaja) (KU7)
   
  Opiskelija tutustuu erilaisten harjoitustehtävien avulla mm. akvarelli-, guassi- ja akryyli/öljyvärimaalaukseen. Tutustutaan maalausvälineisiin ja –pohjiin.
   
  8. Taidegrafiikan työpaja (KU8)
   
  Tutustutaan kohopainoon (lino), metalligrafiikkaan (kuivanaula, etsaus) ja värigrafiikkaan (monotypia, carborundum, sekatekniikat). Tutkitaan tekniikan vaikutusta ilmaisuun.
   
  9. Kuvataiteen lukiodiplomi (KU9)
   
  Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu yhden kurssin (38h) puitteissa toteutettavasta työnäytekansiosta (portfolio), siihen liittyvästä työstä ja kirjallisesta osuudesta. Diplomikurssi suoritetaan opetushallituksen laatimien ohjeiden mukaan. Suoritetusta kurssista saa todistuksen, joka sisältää arvosanan suorituksen laadusta. Arvostelun tekee kaksi arvioitsijaa. Todistuksesta on hyötyä jatko-opinnoissa kuvataiteen alalla. Osallistuminen edellyttää vähintään neljän (4) kurssin suorittamista ennen diplomikurssin aloittamista (pakollisia ja syventäviä/soveltavia).
   
  10. Valokuvaus (KU10)
   
  Kurssilla tutustutaan valokuvailmaisun perusteisiin ja tekniikoihin. Tarkastellaan valokuvan käyttötarkoituksia, eri lajeja (maisema-, muoto-, mainos-, luonto-, dokumentti-, muotikuvaus) ja historiaa. Opitaan tuntemaan kameran rakenne: valotus, aika, terävyysalue. Tutkitaan valon ominaisuuksia: luonnon- ja keinovalo, valon suunta ja voimakkuus. Harjoitustyöt eri teemoista yksilö- ja ryhmätöinä.
   
  < Alkuun >


  Liikunta pojat

  Pakolliset kurssit

  1. Taitoa ja kuntoa (LIP1)

  Fyysisen kunnon harjoittelu, oman fyysisen kunnon mittaaminen ja arviointi, lihashuolto ja rentoutus, sisä- ja ulkopalloilu, mailapelit, voimistelu eri muodoissaan, tanssi eri muodoissaan, uinti ja vesipelastus, yleisurheilu, suunnistus ja luontoliikunta.

  2. Liikuntaa yhdessä ja erikseen (LIP2)

  Fyysisen kunnon harjoittelu, lihashuolto ja rentoutus, sisä- ja ulkopalloilu, mailapelit, voimistelu
  eri muodoissaan, tanssi eri muodoissaan, talviliikunta, kuntouinti ja vesiliikunta, luontoliikunta
  sekä jokin uusi liikuntalaji.

  Syventävät kurssit

  3. Virkisty liikunnasta (LIP3)

  Mahdollisuuksien mukaan uusiin liikuntalajeihin tutustumista ja tuttuja lajeja ryhmän valinnan
  mukaan.

  4. Yhdessä liikkuen (LIP4)

  Sovitaan opiskelijoiden kanssa kurssin alussa.

  5. Kuntoliikunta (LIP5)

  Opiskelijat laativat liikuntasuunnitelman kurssille, joka toteutetaan sekä itsenäisesti että ryhmässä. Sisältö tarkennetaan yhdessä opiskelijaryhmän kanssa.

  Soveltavat kurssit

  6. Palloilusta piristystä (LIP6)

  Joukkuepallolajit osallistujien valinnan mukaan.

  7. Kuntosalityöskentelykurssi (LIP7)

  Lihaskuntoharjoittelu, voimaharjoittelu, kehonrakennus, lihas/nivelhuolto, erilaiset aerobicharjoitukset jne.

  8. Talvilajikurssi (LIP8)

  Valitaan talvilajeista toteuttamiskelpoiset.

  9. Liikunnan lukiodiplomi (LIP9)

  Tutkielma, liikuntakykyisyyden arviointi, erityisosaamisen (oman lajin) näyttö, portfolio.

  10. Liikunnanohjauksen peruskurssi (LIP10)

  Perehdytään taitojen oppimisen herkkyyskausiin, kasvatukselliseen ohjaukseen, liikuntatuokioiden suunnitteluun ja ohjaukseen. Suositellaan liikunta- ja kasvatusalalle aikoville johdantokurssiksi.

  11. Mailapelikurssi (LIP11)

  Esim. tennis, squash, sulkapallo, pöytätennis jne.

  12. Virkistystä ja stressinhallintaa (LIP12)

  Esim. erilaiset rentoutusmenetelmät ja virkistävät liikuntamuodot. Sovitaan opiskelijoiden kanssa
  kurssin alussa.

  Liikunnan lajikurssit

  Lajien tekniikka-, taito- ja lajiharjoituksia.
  Beach-volley (LBV)
  Golf green card –tutkinto (LGO)
  Pesäpallo (LPE)
  Koripallo (LKO)
  Laskettelu ( LLA)
  Salibandy (LSB)
  Sulkapallo (LSU)
  Jalkapallo (LJA)
  Squash (LSQ)
  Vanhainpäivän tanssikurssi (LTA)
  Tennis (LTE)
  Windsurfing (LWS) 
   

  < Alkuun >


  Liikunta tytöt

  Pakolliset kurssit

  1. Taitoa ja kuntoa (LIT1)

  Fyysisen kunnon harjoittelu, oman fyysisen kunnon mittaaminen ja arviointi; lihashuolto ja rentoutus; sisä- ja ulkopalloilu, mailapelit; voimistelu eri muodoissaan; tanssi eri muodoissaan; talviliikunta; uinti ja vesipelastus; yleisurheilu; suunnistus ja luontoliikunta

  2. Liikuntaa yhdessä ja erikseen (LIT2)

  Fyysisen kunnon harjoittelu, lihashuolto ja rentoutus; sisä- ja ulkopalloilu, mailapelit; voimistelu
  eri muodoissaan; tanssi eri muodoissaan; talviliikunta; kuntouinti ja vesiliikunta; luontoliikunta;
  jokin uusi liikuntalaji

  Syventävät kurssit

  3. Virkisty liikunnasta (LIT3)

  Mahdollisuuksien mukaan uusiin liikuntalajeihin tutustumista sekä tuttuja lajeja ryhmän valinnan
  mukaan. Kurssin tarkempi sisältö sovitaan yhdessä opiskelijoiden kanssa kurssin alussa.

  4. Yhdessä liikkuen (LIT4)

  Sovitaan opiskelijoiden kanssa kurssin alussa

  5. Kuntoliikunta (LIT5)

  Opiskelijat laativat henkilökohtaisen liikuntasuunnitelman kurssille, joka toteutetaan sekä itsenäisesti että ryhmässä. Opettaja tarkentaa sisällön yhdessä opiskelijaryhmän kanssa.

  Soveltavat kurssit

  6. Palloilusta piristystä (LIT6)

  Eri pallopelit ( koripallo, lentopallo, jalkapallo, pesäpallo, salibandy, ultimate, mailapelit jne.)

  7. Kuntosalikurssi (LIT7)

  Kuntosalityöskentelyä, lihaskuntoharjoittelua, lihashuoltoa, hierontaa, venyttelyä, erilaiset aerobic/
  fitneslajit jne.

  8. Talvilajikurssi (LIT8)

  Sovitaan yhdessä opiskelijoiden kanssa

  9. Liikunnan lukiodiplomi (LIT9)

  Tutkielma, liikuntakykyisyyden arviointi, erityisosaamisen (oman lajin) näyttö, portfolio

  10. Liikunnanohjauksen peruskurssi (LIT10)

  Perehdytään lasten liikunnan ominaispiirteisiin, taidon oppimisen herkkyyskausiin, kasvatukselliseen ohjaukseen, liikuntatuokioiden suunnitteluun ja ohjaukseen. Teoriaa ja käytännön harjoituksia. Kurssista saa erillistodistuksen. Suositellaan liikunta- ja kasvatusalalle aikoville johdantokurssiksi.

  11. Aerobicista tanssiin (LIT11)

  Opiskelijoiden toiveiden mukaan esim aerobic ja sen eri muodot, tanssin eri lajit, esittävä liikunta
  jne.

  12. Virkistystä ja stressinhallintaa (LIT12)

  Sovitaan yhdessä opiskelijoiden kanssa kurssin alussa, esim. erilaiset rentoutusmenetelmät sekä virkistävät liikuntamuodot

  13. Ala-asteen liikuntakerho-ohjaus (LIT13)

  Ala-asteen liikuntakerhon ohjaus tiimeissä. Aikataulut sovitaan erikseen. Edellyttää lasten liikunnan ohjauskurssin käymistä.

  14. Mailapelikurssi (LIT14)

  Esim. tennis, squash, sulkapallo, pöytätennis jne.

  Liikunnan lajikurssit

  Beach-volley
  Golf – green card tutkinto
  Pesäpallo
  Koripallo
  Laskettelu
  Salibandy
  Sulkapallo
  Jalkapallo
  Squash
  Vanhainpäivän tanssikurssi
  Tennis
  Windsurfing 
   
  < Alkuun >

   
  Terveystieto
   
  Pakollinen kurssi
   
  1. Terveyden perusteet (TE1)
   
  Ravitsemus, uni, lepo ja kuormitus, terveysliikunta, seksuaalinen terveys, mielenterveys, parisuhde ja sosiaalinen tuki, työhyvinvointi, ympäristön terveys, kansantaudit ja yleisimmät tartuntataudit, sairauksien itsehoito, ensiapu ja avun hankkiminen.
   
  Syventävät kurssit
   
  2. Nuoret, terveys ja arkielämä (TE2)
   
  Mielenterveys, jaksaminen ja kriisien kohtaaminen, painonhallinta, terveysliikunta, fyysinen ja
  psyykkinen turvallisuus, seksuaaliterveys, mielihyvä, riippuvuus ja elämän mielekkyyden kokeminen, päihteet yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta.
   
  3. Terveys ja tutkimus (TE3)
   
  Terveyden edistämiseen, sairauksien tunnistamiseen ja ehkäisyyn liittyviä eri aikakausien menetelmiä, terveydenhuollon ja hyvinvointipalvelujen käytäntöjä, asiakkaan ja potilaan oikeudet,
  terveystiedon ja median terveydestä välittämien mielikuvien kriittinen lukutaito, terveystottumusten
  ja toimintakyvyn arvioiminen ja seuranta sekä pienimuotoisten tutkimusten tekeminen.
   
  Soveltava kurssi
   
  4. Yo-kirjoituksiin valmistava kurssi (TE4)
   
  Kerrataan pakollisen ja syventävien kurssien sisältöjä
   
  < Alkuun >

   

  Lajivalmennus
   
  Soveltavat kurssit (1–10)
   
  Tavoitteet: Annetaan opiskelijalle mahdollisuus kehittyä urheilijana valitsemassaan lajissa. Lajitaitojen,
  -tietojen, -tekniikan ja -taktiikan kehittäminen.
  Sisältö: Erilaiset taito- ja tekniikkaharjoitteet, yksilö- ja ryhmäharjoitteet.
   
  < Alkuun >

   
  Opinto-ohjaus

  Pakollinen kurssi

  1. Koulutus, työ ja tulevaisuus (OP1)

  Opinto-ohjauksen kurssilla käsitellään kaikille opiskelijoille yhteisiä lukio-opintoihin, ylioppilastutkintoon, jatko-opintoihin, ammatti- ja urasuunnitteluun liittyviä kysymyksiä sekä kulloinkin lukio-opintojen kannalta ajankohtaisia asioita.
  Kurssiin liittyy tutustumista työelämään (TET) sekä toisen asteen ja korkea-asteen koulutuspaikkoihin. Luokka-opetus (1 kurssi/opetusryhmä) jakautuu eri vuosille seuraavasti: 0,4 + 0,4 + 0,2.

  Syventävä kurssi

  2. Opiskelu, työelämä ja ammatinvalinta (OP2)

  Opinto-ohjauksen syventävän kurssin keskeisenä tavoitteena on lisätä opiskeluvalmiuksia, parantaa itsetuntemusta ja ohjata perehtymään jatkokoulutuksen ja työelämän kannalta sellaisiin keskeisiin kysymyksiin, joihin muussa ohjauksessa ei ole mahdollista syventyä. Kurssin puitteissa voidaan tutustua jatko-opiskelupaikkoihin. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

  Soveltavat kurssit

  3. Työelämä (OP3)

  Kurssin tavoitteena on lisätä henkilökohtaista työelämätietoutta. Opiskelija hankkii työpaikan. Kurssiin sisältyy työnantajan arviointi, itsearviointi, työpäiväkirja ja raportointi. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

  4. Lue-kurssi (OP4)

  Lue-kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti opiskelijoille, joilla on kielellisiä oppimisvaikeuksia. Kurssilla pyritään tehostamaan luku- ja kirjoitustaitoa, tukemaan opiskelijaa oman oppimistyylin löytämisessä, opiskelutaitojen parantamisessa sekä vahvistamaan opiskelijan myönteistä minäkuvaa oppijana. Kurssilla voidaan arvioida opiskelijan lukivaikeutta ylioppilastutkintoa varten. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.
   
  < Alkuun >

   
  Tietotekniikka
   
  Soveltavat kurssit
   
  1. Peruskurssi (ATK1)
   
  Kurssilla tutustutaan tavallisimpiin työvälineohjelmiin (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, jokin
  grafiikkaohjelma) sekä harjoitellaan tiedonhakua (Internet, tietosanakirjaohjelmat) ja kerätyn
  aineiston muokkaamista. Kurssilla laaditaan myös omatoimisesti (1–2 hengen ryhmissä) tutkielma tai tietokoneella esitettävä työ vapaasti valittavasta aiheesta käyttäen tietokonetta mahdollisimman monipuolisesti apuvälineenä.
  Arviointi: Suoritusmerkintä.
   
  2. Julkaisun laatiminen (ATK2)
   
  Tutustutaan julkaisuohjelman käyttöön ja mahdollisuuksiin tekstin ja kuvien taittamisessa. Perehdytään tarpeellisessa määrin kuvien hankintaan (kamerat, skannerit) ja käsittelyyn. Harjoitustyönä lehden laatiminen.
  Arviointi: Suoritusmerkintä.
   
  3. Ohjelmoinnin perusteet (ATK3)
   
  Ohjelmoinnin perusteet ja tietokoneohjelman perusrakenteet. Opiskellaan valitun ohjelmointikielen (C-kieli, Java) perusteet. Harjoitustyö.
  Arviointi: Suoritusmerkintä
   
  4. Ohjelmoinnin jatkokurssi (ATK4)
   
  Ohjelmointitaidon syventäminen. Perehdytään tarkemmin ohjelmointikieleen. Windows- tai muun
  graafisen käyttöliittymän asettamat vaatimukset ohjelmille.
  Arviointi: Suoritusmerkintä, tai kurssi voidaan arvostella numerolla.
   
  5. Taulukkolaskentaa (ATK5)
   
  Opetellaan monipuolisten harjoitusten avulla taulukkolaskentaohjelman ominaisuuksia alkeista
  vaativampiin tekniikoihin. Tutustutaan muun muassa muotoilusääntöihin, funktioihin, hakuihin,
  entä-jos -analyyseihin, suodatukseen ja kaavioiden laatimiseen taulukoista. Harjoitukset painottuvat käytännön työelämän tilanteisiin.
   
  6. Graafinen suunnittelu (ATK6)
   
  Katsaus graafisen esittämisen ohjelmiin. 3D-mallinnus. Graafinen julkaiseminen internetissä,
  kotisivujen laatiminen. Laajempi harjoitustyö itse valitusta aiheesta.
  Arviointi: Suoritusmerkintä.
   
  7. Multimedia (ATK7)
   
  Esitysgrafiikkaa Powerpoint-ohjelmalla tai vastaavalla. Perustiedot äänen ja videokuvan muokkaamisesta ja liittämisestä esityksiin.
  Arviointi: Suoritusmerkintä.
   
  8. Lisäkurssi (ATK8)
   
  Opiskelija saa suoritusmerkinnän lisäkurssista osallistumalla riittävässä määrin koulun julkaisujen tekniseen toteuttamiseen tai muuhun tietotekniikkaan liittyvään erikoistehtävään.
  Arviointi: Sanalliset arviointikeskustelut. Suoritusmerkintä.
   
  < Alkuun >

   
  Ilmaisutaito
   
  Soveltavat kurssit
   
  1. Ilmaisutaidon perusteet (IL1)
   
  Kurssilla harjaannutetaan verbaalisia ja nonverbaalisia ilmaisutaitoja. Tavoitteena on ohjata
  nuoria ilmaisemaan itseään rohkeasti, avoimesti, vapautuneesti ja vakuuttavasti. Opiskelija
  kehittää kykyään havainnoida sekä omaa aisti- ja tunnemaailmaansa että ulkoista, ympäröivää
  todellisuutta, ja tämän avulla opiskelija kykenee eläytymään fiktiivisiin ja draamallisiin tilanteisiin
  persoonallista ilmaisukieltään hyödyntäen. Kurssilla opitaan nauttimaan niin leikistä ja luovuudesta kuin esiintymisestä ja näyttelemisestäkin. Kurssin perustana ovat erilaiset ilmaisuharjoitukset, mutta ryhmän kiinnostuksen mukaan myös pienimuotoinen esitys kuuluu ohjelmaan.
   
  2. Ilmaisutaidon jatkokurssi (IL2)
   
  Kurssilla syvennetään peruskurssin sisältöjä: opiskelijaa ohjataan löytämään oman ilmaisunsa
  vahvuuksia ja rohkaistaan parantamaan heikkouksia. Työskentelyn perustana ovat luovuus, spontaanisuus ja mielikuvituksen rikkaus. Kurssilla työstetään lyhyt näytelmä tai muu esitys.

  3. Ilmaisutaidon lukiodiplomi (IL3)

  Lukiodiplomikurssin laajuus on 38 h. Ennen diplomin suorittamista on oltava suoritettuna kurssit IL1 ja IL2. Diplomi suoritetaan Opetushallituksen ohjeiden mukaan. Diplomiin kuuluvat osat ovat työsuunnitelma, työ- tai oppimispäiväkirja, esitys, palautekeskustelu ja prosessin kirjallinen loppureflektio. Vastuu työn etenemisestä on opiskelijalla. Opettaja toimii työprosessin ohjaajana mutta ei anna varsinaista opetusta, ei ohjaa esitystä eikä tee opiskelijan puolesta taiteellisia valintoja. Diplomi arvioidaan asteikolla 1–5 valtakunnallisten kriteerien mukaisesti. Arvioinnin pääpaino on opiskelijan yksin tai ryhmässä valmistamassa esityksessä, jossa hän pyrkii osoittamaan teatteritaiteellista osaamistaan. Esitys saa kestää korkeintaan 30 minuuttia. Lukiodiplomisuorituksen arvioi lukion opettaja yhdessä toisen arvioitsijan kanssa, jolla on teatterialan asiantuntemusta. Lukiodiplomin suorittamisesta saa erillisen todistuksen lukion päättötodistuksen liitteeksi. 

  < Alkuun >

   
  Julkaisutoiminta

  Soveltavat kurssit

  1. Viestinnän perusteet (JUL1)

  Kurssilla tutustutaan viestinnän ja journalismin perusteisiin sekä tutustutaan toimittajan työtehtäviin niin lehdessä, radiossa kuin televisiossakin vierailujen ja harjoitustöiden avulla. Kurssilla pohditaan median roolia yhteiskunnassa ja sananvapauden ja vapaan tiedonvälityksen merkitystä. Kurssi suoritetaan osallistumalla Mediapaja-työskentelyyn.

  2. Lehtikirjoittamisen perusteet (JUL2)

  Kurssilla tutustutaan kirjallisen julkaisutoiminnan työprosessin eri vaiheisiin eli ideointiin, haastattelemiseen, kirjoittamiseen, kuvien hankintaan ja taiton suunnitteluun sekä oikolukuun. Lisäksi kirjoitetaan uutisia ja artikkeli. Kurssi suoritetaan osallistumalla Mediapaja-työskentelyyn.

  3. Lehtikirjoittamisen jatkokurssi (JUL3)

  Kurssilla syvennetään kirjallisen julkaisutoiminnan osaamista ja kirjoitetaan artikkeleita, kolumneja ja reportaaseja. Erityisesti harjoitellaan oman persoonallisen näkökulman löytämistä kirjoitettavaan juttuun. Kirjoitetut jutut perustuvat tutkivaan journalismiin ja henkilöhaastatteluihin. Kurssi suoritetaan osallistumalla Mediapaja-työskentelyyn.

  4. Valokuvauksen perusteet (JUL4)

  Kurssilla tutustutaan valokuvauksen perusteisiin ja opetellaan järjestelmäkameran käyttöä. Kurssin aikana kuvitetaan uutisia, artikkeleita, reportaaseja jne. Kurssi suoritetaan osallistumalla Mediapaja-työskentelyyn.

  5. Valokuvauksen jatkokurssi (JUL5)

  Kurssilla syvennetään valokuvaamisen taitoja ja perehdytään valokuvan yhteiskunnallisiin merkityksiin. Kurssi suoritetaan osallistumalla Mediapaja-työskentelyyn.

  6. Grafiikan perusteet (JUL6)

  Kurssilla tutustutaan grafiikan tekemisen perusteisiin ja tehdään grafiikkaa, piirroskuvia ja sarjakuvia. Kurssi suoritetaan osallistumalla Mediapaja-työskentelyyn.

  7. Grafiikan jatkokurssi (JUL7)

  Kurssilla syvennetään grafiikan teon taitoja, tehdään oma lukuvuoden jatkuva sarjakuva ja kokeillaan pilapiirroksen tekemistä. Kurssi suoritetaan osallistumalla Mediapaja-työskentelyyn.

  8. Videokuvauksen perusteet (JUL8)

  Kurssilla tutustutaan videokuvauksen perusteisiin ja tehdään lyhyitä videoleikkeitä. Kurssi suoritetaan osallistumalla Mediapaja-työskentelyyn.

  9. Videokuvauksen jatkokurssi (JUL9)

  Kurssilla syvennetään videokuvauksen taitoja ja tietoja ja perehdytään videoeditointiin. Toteutetaan oma videoprojekti alusta loppuun. Kurssi suoritetaan osallistumalla Mediapaja-työskentelyyn.

  < Alkuun >

   
  Kansainvälisyyskasvatus
   
  Soveltavat kurssit
   
  1. Globalisaatiokasvatuksen kurssi (KAK1)
   
  Kurssilla perehdytään globalisaatiokasvatuksen perusteisiin ja pohditaan keinoja oikeudenmukaisemman maailman rakentamiseksi. Kurssilla kasvetaan maailmankansalaisina ja otetaan globaalia vastuuta paikallisella tasolla. Globalisaatiokasvatuksen kurssi suoritetaan osallistumalla Unesco-ryhmän toimintaan. Kurssilaiset osallistuvat Unesco-teemapäivän ideoimiseen ja toteuttamiseen.

  2. Aktiivinen maailmankansalainen (KAK2)

  Kurssilla tarkastellaan vierailevien aktiivisten maailmankansalaisten kautta globaalin maailman eri ilmiöihin ja opitaan erilaisia keinoja toimia ja vaikuttaa globaalissa maailmassa. Kurssi suoritetaan seuraamalla Unesco-luentoja ja laatimalla oppimispäiväkirja.

  3. Maailman- ja luonnonperintö kurssi (KAK3)

  Kurssin aikana tutustutaan Unescon maailman kulttuuri- ja luonnonperintökohteisiin Vaasan seudulla, Suomessa ja muualla maailmassa. Kurssin aikana tehdään vierailuja Unescon kulttuuri- ja luonnonperintökohteisiin ja tehdään aiheeseen liittyviä esitelmiä.

  4. Maailmankansalaisen kypsyyskoe (KAK4)

  Maailmankansalaisen kypsyyskoe on Suomen YK-liiton kansainvälisyyskasvatuksen opintokokonaisuus, jonka aikana tekijä tutustuu itseään kiinnostavaan kansainvälisyyteen liittyvään teemaan yksin, pareittain tai ryhmässä. Opiskelijoita ohjataan hankkimaan tietoa vieraiden kansojen taustoista, oloista, kulttuureista ja kiinnittämään huomiota yhteisiin ongelmiin ja niiden ratkaisemiseen sekä ymmärtämään muita ihmisiä. Maailmankansalaisen kypsyyskokeen tekeminen opettaa monipuoliseen tiedonhankintaan, oman oppimisen arviointiin ja saadun tiedon jakamiseen. Maailmankansalaisen kypsyyskokeen suorittamisesta saa todistuksen Suomen YK-liitolta.

  5. Maailmankansalaisena maailmalla (KAK5)

  Maailmankansalaisena maailmalla kurssimerkinnän saa osallistumisesta koulun kansainväliseen projektiin, opiskelijavaihtoon tai ystävyyskoulutoimintaan.

  < Alkuun >

   
   
  Liikennekasvatus
   
  Soveltava kurssi
   
  1. Liikennekasvatuskurssi (LIK1)
   
  Kurssi tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden suorittaa ajokortin jonkin autokoulun välityksellä. Kurssin voi suorittaa myös itsenäisesti opiskellen. Kurssi katsotaan suoritetuksi, kun oppilas esittää ajokortin.
   
  < Alkuun >

   
  Oppilaskuntatoiminta
   
  Soveltava kurssi
   
  1. Oppilaskuntatoiminnan kurssi (OKT1)
   
  Oppilaskuntatoiminnan tarkoituksena on luoda ja kehittää yhteisöllisyyttä ja yhteishenkeä opiskelijoiden keskuuteen. Toiminnan tavoitteena on herättää opiskelijan mielenkiintoa myös yhteiskunnalliseen ja paikalliseen vaikuttamiseen.Oppilaskuntatoiminnassa opiskellaan kokoustekniikkaa ja -käyttäytymistä, ja opiskelija voi hakeutua oppilaskunnan hallituksen toimihenkilötehtäviin ja toimia koulun opiskelijoiden edustajana. Oppilaskunnan hallitus suunnittelee lyseon opiskelijoiden yhteistä toimintaa ja järjestää tapahtumia. Kaikki aktiivisesti toimintaan osallistuvat voivat saada ohjaavan opettajan harkinnan mukaan oppilaskuntatoiminnan kurssin, jonka saa muun muassa toimiessaan vastuullisena hallituksen jäsenenä.
   
  < Alkuun >

   

  Pelastus- ja suojelutoiminta
   
  Soveltava kurssi
   
  1. Pelastus- ja suojelukurssi (PEL1)
   
  Oppilaalle selvitetään perustietoja turvallisuuteen liittyvistä asioista, mm. miten toimia liikenneonnettomuuden, tulipalon, sairauskohtauksen tai muun äkillisen tilanteen sattuessa kohdalle. Kurssin aikana tehdään yhteistyötä poliisin, pelastuslaitoksen, maanpuolustuksen, terveydenhuoltoalan, SPR:n, väestönsuojeluorganisaation ja meripelastuksen kanssa.
  Kurssi voidaan korvata kurssin Ensiapu EA2 suorittamisella.
   
  < Alkuun >

   

  Vapaaehtoistyö
   
  Soveltava kurssi
   
  1. Vapaaehtoistyön kurssi (VAP1)
   
  Kurssin tavoitteena on pitää yhteyksiä opiskelijaa ympäröivään yhteiskuntaan osallistumalla
  käytännön työhön lähimmäisten hyväksi. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Tutun tuvan sekä eri
  yhteisöjen ja järjestöjen kanssa. Kurssi sisältää perehdyttämisjakson, omana aikana tehdyn
  vapaaehtoistyön ja loppuraportin.
   
  < Alkuun >

   
  Oppilastutorointi
   
  Soveltavat kurssit
   
  1. Oppilastutoroinnin peruskurssi (OT1)
   
  Kurssin aikana luodaan pohja oppilastutoroinnille teorian, käytännön harjoittelun ja tutustumisvierailujen kautta. Valmistaudutaan seuraavana syksynä alkavaan varsinaiseen oppilastutorointyöhön, jolloin tutor toimii ryhmänohjaajan apuna oman oppilasryhmänsä kanssa sekä osallistuu juhlien ja tapahtumien järjestämiseen ja koulun pr-toimintaan. Arviointi: suoritusmerkintä.
   
  2. Oppilastutoroinnin työkurssi (OT2)
   
  Uusien opiskelijoiden tutustuttaminen lukio-opiskeluun ja lukiokäytänteisiin. Opiskelun tukeminen. Arviointi: suoritusmerkintä.
   
  3. Mentorointi (OT3)
   
  Uusien tutorien opastaminen ja tutorina toimiminen.
   
  < Alkuun >

   

  Tähtitiede
   
  Soveltava kurssi
   
  1. Tähtitieteen peruskurssi (TAH1)
   
  Käydään läpi tähtitieteen tutkimusmenetelmät, avaruusfysiikka, taivaanmekaniikka, havaintolaitteet, aurinkokunta, tähdet, galaksit, maailmankaikkeus ja kosmologia. Lisäksi käydään havaintoretkellä tutustumassa tähtitaivaan kohteisiin.
   
  < Alkuun >


  Vaelluskurssi

  Soveltava kurssi

  1. Vaelluskurssi

  Hankitaan perustiedot Lapin luonnosta ja vaellustaidoista. Kurssi voidaan integroida eri vuosina eri aineisiin. Tutustutaan eräretkeilytaitoihin, kuten kartanlukuun, kompassinkäyttöön, reitinvalintaan, varusteisiin, ensiaputaitoihin ja muonavarustukseen. Voidaan toteuttaa teltta- tai mökkimajoituksessa. Voidaan toteuttaa myös melontaretkenä, tai yhdistettynä vaellus- ja melontaretkenä.

   
  < Alkuun >

   

  Viittomakieli
   
  Soveltava kurssi
   
  1. Viittomakielen kurssi (VIK1)
   
  Kurssilla perehdytään viittomakielen alkeisiin.
   
  < Alkuun >

   
  Yrittäjyyskasvatus
   
  Soveltavat kurssit
   
  1. Yrittäjyyskasvatuksen perusteet (YRK1)
   
  Yrittäjyyskasvatuksen perusteet -kurssin opinnoissa korostuvat yrittäjyyteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen liittyvät taidot ja tiedot. Opinnoissa korostetaan erityisesti sisäiseen yrittäjyyteen
  liittyviä tavoitteita. Tällaisia ovat esimerkiksi luovuus, innovatiivisuus ja ongelmanratkaisu- sekä
  yhteistyötaidot. Kurssin voi suorittaa osallistumalla NY-Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan tai NY24H-yrittäjyysleirille tai vastaaville kansainvälisille yrittäjyyskasvatuksen kursseille ja leireille. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.
   
  2. Yrittäjyyskasvatuksen jatkokurssi (YRK2)
   
  Yrittäjyyskasvatuksen jatkokurssi syventää yrittäjyyskasvatukseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen
  liittyvien taitojen ja tietojen oppimista. Opinnoissa korostetaan edelleen sisäiseen yrittäjyyteen
  liittyviä tavoitteita. Kurssin voi suorittaa osallistumalla kansalliseen tai kansainväliseen yrittäjyyskasvatustoimintaan. Yrittäjyyskasvatuksen jatkokurssin voi suorittaa toimimalla esimerkiksi tutorina NY24H-yrittäjyysleirillä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.
   
  < Alkuun >

   
  Japanin kieli ja kulttuuri

  Soveltavat kurssit

  1. Peruskurssi 1 (JA1)

  Kurssilla tutustutaan japanin kielen ääntämiseen sekä kirjoitusjärjestelmän ja lauserakenteen
  perusteisiin. Kirjoitusjärjestelmästä opitaan lisäksi hiragana- ja katakana-tavukirjoitusjärjestelmät. Opetellaan esittelemään itsensä sekä asioimaan muun muassa postissa ja ravintolassa. Tutustutaan Japanin maantieteeseen ja kulttuurin joihinkin osa-alueisiin.

  2. Peruskurssi 2 (JA2)

  Kurssilla jatketaan kielen rakenteeseen tutustumista ja opitaan noin 50 kanji-sanamerkkiä. Opetellaan kyselemään asioiden sijaintia, sanojen merkitystä yms. sekä kertomaan omasta päivästä. Tutustutaan Japanin varhaiseen historiaan.

  3. Peruskurssi 3 (JA3)

  Kurssilla tutustutaan erilaisiin ajanilmauksiin sekä opitaan muun muassa keskustelemaan puhelimessa ja kertomaan sairauksista ja niiden oireista. Lisäksi opitaan noin 50 kanji-merkkiä lisää. Tutustutaan Japanin moderniin historiaan ja yhteiskuntaan.
   
  < Alkuun >

   
  Hyvinvointikurssi

  Soveltava kurssi

  1. Hyvinvointikurssi (HYK1)

  Tavoite: Opiskelijan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen.
  Sisältö: Yhteisöllisyyden lisääminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen, opiskeluesteiden minimoiminen, lukio-opiskelijan identiteetin tukeminen, omien vahvuuksien lisääminen, jaksamisen edistäminen, vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja toisten huomioon ottaminen.
  Arviointi: suoritusmerkintä.

  < Alkuun >