Skip Ribbon Commands
Skip to main content
opetussuunnitelma2016
​​​​​​​​Opetussuunnitelma (vuonna 2016 tai myöhemmin aloittaneille)


Opetussuunnitelman yleisen osan voi lukea tästä linkistä.


Ainekohtaiset opetussuunnitelmat (klikkaa riviä):

Äidinkieli ja kirjallisuus
- Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärä (ÄI)
- Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärä (S2)
Toinen kotimainen kieli, ruotsi
- Ruotsi, A-oppimäärä (RUA)
- Ruotsi, B1-oppimäärä (RUB)
Englanti, A-oppimäärä (ENA)
Vieraat kielet
- A-oppimäärä (ranska RAA, saksa SAA, venäjä VEA)
- B2-oppimäärä (ranska RAB2, saksa SAB2, venäjä VEB2)
- B3-oppimäärä (espanja EAB3, italia IAB3, ranska RAB3, saksa SAB3, venäjä VEB3)
- Latina, B3-oppimäärä (LAB3)
- Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä
Matematiikka
- yhteinen opintokokonaisuus (MAY)
- pitkä oppimäärä (MAA)
- lyhyt oppimäärä (MAB)
Biologia (BI)
Maantiede (GE)
Fysiikka (FY)
Kemia (KE)
Filosofia (FI)
Historia (HI)
Yhteiskuntaoppi (YH)
Psykologia (PS)
Uskonto/elämänkatsomustieto
- uskonto, ev. lut. (UE)
- uskonto, ortodoksinen (UO)
- elämänkatsomustieto (ET)
Terveystieto (TE)
Musiikki (MU)
Kuvataide (KU)
Liikunta, pojat (LIP)
Liikunta, tytöt (LIT)
Lajikurssit
Lajivalmennus
Opinto-ohjaus (OP)
Teemaopinnot (TO)
Lukiodiplomit (LD)
Taiteiden väliset kurssit (TA)
Tietotekniikka (TVT)
Ilmaisutaito (IL)
Julkaisutoiminta (JUL)
Kansainvälisyyskasvatus (KAK)
Opiskelijakuntatoiminta (OKT)
Pelastus- ja suojelutoiminta (PEL)
Vapaaehtoistyö (VAP)
Opiskelijatutorointi (OT)
Viittomakieli (VIK)
Yrittäjyyskasvatus (YRK)

lukuvuosi 2020-21
 
HELSINGIN YLIOPISTON KURSSI
SOVELTAVA KURSSI
1. Näkökulmia oikeuteen – kaksikielinen (oppitunnin opetus ja materiaali suomeksi tai ruotsiksi) oikeustieteen yliopistokurssi, 1 lukiokurssi (HY1)
Kurssin opetussuunnitelma​

VAASAN YLIOPISTON KURSSIT
SOVELTAVAT KURSSIT (kurssin laajuus lukiokursseina)

1. Tietokone työvälineenä, 2 lukiokurssia (VY2)
2. Johdatus kiinan kieleen ja kulttuuriin, 1 lukiokurssi (VY3) 
3. Sinustako hallintotieteilijä?, 1 lukiokurssi (verkkokurssi) (VY4)
4. Tutustu kauppatieteisiin, 1 lukiokurssi (verkkokurssi) (VY5)
5. Tutustu viestintätieteisiin, 1 lukiokurssi (verkkokurssi) (VY6)
https://www.univaasa.fi/fi/education/open/opintotarjonta/tutustumiskurssit/​

VASA GYMNASIUMIN KURSSIT
Halutessasi voit ottaa kursseja myös Vasa gymnasiumin puolelta. Mikäli suoritat lukioaikana hyväksytysti kolme VG:n kurssia, saat kirjallisella tuotoksella lisäksi yhden ruotsin soveltavan kurssin.
Ilmoittautuminen Vasa gymnasiumin kursseille tapahtuu kurssitarjottimen perusteella oposi kautta (loppukeväästä / ensi lukuvuoden aikana).
Linkki Vasa Gymnasiumin kotisivulle: http://gymnasium.vaasa.fi/
 
- Muutokset mahdollisia -​Äidinkieli ja kirjallisuus

Oppiaineena äidinkieli ja kirjallisuus on lukio-opetuksen keskeinen taito-, tieto-, kulttuuri- ja taideaine. Se tarjoaa aineksia kielellisen ja kulttuurisen yleissivistyksen sekä oman identiteetin rakentamiseen.

Arviointi

Pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numerolla 4 – 10 ja soveltavat kurssit suoritusmerkinnällä S. Uusintakokeessa voi suorittaa vain kurssin yhden osasuorituksen. Koko oppimäärää voi korottaa abiturienteille järjestettävässä korotuskuulustelussa.

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärä (ÄI)

Pakolliset kurssit

1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)
 • oman viestijäkuvan kehittyminen puhujana, kuuntelijana, kirjoittajana ja lukijana
 • tekstin käsite ja tekstilajit: kertovat, kuvaavat, ohjaavat, kantaa ottavat ja pohtivat tekstit ja niiden yhdistelmät
 • tekstikokonaisuuden rakentuminen, tekstien tavoitteen, kontekstin, sisällön, rakenteen ja näkökulmien erittely sekä tiedon soveltaminen omaan ilmaisuun
 • tekstien monimuotoisuus, erityisesti mediatekstit ja kuvat mediassa
 • tekstien moniäänisyys
 • proosan erittely ja tulkinta: fiktiiviset ja faktatekstit, erityisesti romaanien ja novellien analyysi
 • tiedonhankinnan ja arvioinnin taidot, verkkolukeminen, lähdekritiikki, lähdeviittaukset
 • tekstien referointi, kommentointi ja aineiston pohjalta kirjoittaminen sekä yhdessä kirjoittaminen
 • ryhmäviestintätaidot ja ryhmädynamiikka tavoitteellisessa ryhmäkeskustelussa

2. Kieli, kulttuuri ja identiteetti (ÄI02)
 • kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin merkitys identiteetin rakentamisessa
 • kielen rakenteiden ja muiden merkityksiä rakentavien ilmaisutapojen analyysi, kielen metaforisuus
 • suomen kielen vertailu muihin kieliin, kielen vaihtelu ja muuttuminen, kirjakielen normit, kehittäminen ja ohjailu, Suomen kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus, kielen ja kulttuurin yhteys, monikielisyys, kielten elinvoimaisuus
 • kurssin teemaan liittyviä fiktiivisiä ja faktatekstejä
 • kirjoittaminen prosessina: ideointi, suunnittelu, aiheen rajaus ja näkökulman valinta, jäsentely, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, muokkaaminen, tyylin hionta, otsikointi ja viimeistely
 • informatiivisen puheenvuoron rakentaminen ja esittäminen sekä palautteen antaminen ja vastaanottaminen
3. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI03)
 • kaunokirjallisuuden lajit sekä niiden moninaisuus ja muuttuvuus
 • monitulkintaisuus, kielen kuvallisuus ja tekstuaaliset keinot kaunokirjallisuudessa ja omissa teksteissä
 • proosan, lyriikan ja draaman erittely ja tulkinta, erityisesti näytelmien ja runojen analyysi
 • monimuotoisten tekstien kerronnan ja ilmaisun tarkastelua, esimerkiksi teatterin, elokuvan ja taidekuvien erittelyä ja tulkintaa
 • kirjallisuuden pohjalta kirjoittaminen
 • tavoitteellinen kirjallisuuskeskustelu sekä keskustelun erittelyä ja arviointia ryhmätaitojen näkökulmasta
4. Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI04)
 • vaikuttamisen ja argumentoinnin tavat sekä retoriset keinot
 • vaikuttamisen kielelliset ja visuaaliset keinot
 • tekstien ideologisuuden tunnistaminen, mielipiteen ja tutkimustiedon erot, tiedon- ja tieteenalojen puhetavat ja näkökulmat, tiedonhankinta ja -hallinta, viestinnän eettisyys
 • sananvapaus, sensuuri, lähdekritiikki, tekijänoikeudet, mediakritiikki
 • kantaa ottavan ja vaikuttavan kauno- ja tietokirjallisuuden keinoja ja lajeja
 • argumentointitaidot, kantaa ottavien kirjoitusten ja puheenvuorojen harjoittelu
5. Teksti ja konteksti (ÄI05)
 • tekstien tarkastelua ihmiskuvan, maailmankuvan, arvo- ja aatemaailman ilmentäjinä sekä tekstin ilmestymisajankohdan että nykyajan kontekstissa
 • tyylin vaikutus tekstiin ja kielenhuoltoa tyylin näkökulmasta
 • suomalaisen ja maailmankirjallisuuden keskeisiä teoksia
 • kirjallisuusaiheisia kirjoitus- ja puhetehtäviä, esimerkiksi puheenvuoro, draama, essee
6. Nykykulttuuri ja kertomukset (ÄI06)
 • ajankohtaisia kielen ja kulttuurin ilmiötä, esimerkiksi kielen ja tekstien muuttuminen digitaalisissa ympäristöissä, kieli ja identiteetti
 • monimuotoisten tekstien ajankohtaiset lajit, esimerkiksi teatteri, mediatekstit, elokuva, kuvat
 • kertomukset ja kertomuksellisuus kauno- ja tietokirjallisuudessa ja muussa kulttuurissa, intertekstuaalisuus, kuten myytit ja klassikot nykykulttuurissa
 • nykyteosten käsittelyä, puhe- ja kirjoitustehtäviä kurssin teemoista sekä kielenhuoltoa
 • dialoginen vuorovaikutus ja vuorovaikutusetiikka, myös verkossa
Syventävät kurssit

7. Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen (ÄI07)
 • viestintärohkeuden kehittäminen
 • vuorovaikutustilanteiden ja vuorovaikutussuhteiden osatekijät ja ominaispiirteet
 • puhuttujen tekstien erittely, tulkinta, arviointi
 • kielellinen ja ei-kielellinen viestintä
 • arjen vuorovaikutustilanteet
 • esiintymisen, neuvottelujen, kokousten ja erilaisten keskustelujen ominaispiirteet ja menettelytavat sekä argumentointitaidot niissä
 • esiintymis- ja ryhmätaitojen harjoittelu
 • puheviestinnän kulttuurisia piirteitä
8. Kirjoittamistaitojen syventäminen (ÄI08)

Kerrataan ja syvennetään tekstin tuottamisen taitoja.
 • kirjoitusprosessi, erityisesti tekstin muokkaaminen ja viimeistely palautteen perusteella sekä yhdessä kirjoittaminen, tekstien jakaminen
 • tekstien ymmärrettävyyden, havainnollisuuden ja eheyden harjoittelua sekä kielenhuoltoa
 • kirjoittaminen monipuolisen aineiston pohjalta, kuten fiktiivisten ja faktatekstien sekä monimuotoisten tekstien pohjalta
 • mediatekstien ja ajankohtaiseten teemojen tuottamista ja analyysia
9. Lukutaitojen syventäminen (ÄI09)

Kerrataan ja syvennetään tekstin analyysia ja tulkintaa.
 • tekstitiedon ja -analyysin syventäminen, kielen, kirjallisuuden, kuvan ja median käsitteiden käyttö tekstien erittelyssä, tulkinnassa ja arvioinnissa
 • fiktiivisten ja faktatekstien sekä monimuotoisten tekstien analysointia eri näkökulmista
 • tekstilajien piirteiden ja ominaisuuksien tunnistamista
 • tekstikokonaisuuksien lukeminen analyyttisesti, kriittisesti, eläytyvästi ja luovasti
Soveltavat kurssit

10. Luovan kirjoittamisen kurssi (ÄI10)

Kurssilla pääsee kokeilemaan erilaisten luovien tekstien kehittämistä. Kirjoittaa voidaan esimerkiksi novelleja, runoja, tarinoita ja dialogeja. Kurssilla opiskelija pääsee myös soveltamaan muilla kursseilla oppimiaan tietoja ja taitoja oman tekstinsä tuottamisessa. Kirjoittamisen tueksi voidaan lukea näytteitä kaunokirjallisuudesta. Opiskelija oppii myös antamaan ja vastaanottamaan perusteltua palautetta kaunokirjallisista teksteistä sekä hyödyntämään itse saamaansa palautetta omassa kirjoittamisessaan.

11. Kirjallisuuskurssi (ÄI11)
 
Kurssilla tutustutaan laajasti niin kotimaiseen kuin maailmankirjallisuuteenkin. Opiskelijat valitsevat opettajan ohjeiden mukaan valikoiman luettavaa, jonka käsittelyssä syvennetään monipuolisesti analysointi- ja tulkintataitoja. Teoksia käsitellään sekä suullisesti että kirjallisesti, esimerkiksi keskustellen ja pitämällä esityksiä sekä kirjoittamalla kirjallisuuteen pohjautuvia tekstejä. Opiskelijaa rohkaistaan kirjallisuudentuntemuksen lisääntyessä osallistumaan itsenäisesti yhteiskunnassa kirjallisuudesta käytävään keskusteluun. Hyväksytystä kurssisuorituksesta opiskelija saa halutessaan erillisen todistuksen. Kurssi sopii sekä ensimmäisen, toisen että kolmannen vuoden opiskelijoille.
 
12. Ylioppilaskokeisiin valmentava kurssi yhdistelmätutkinnon suorittajille (ÄI12)
 
Kurssilla käydään läpi äidinkielen syventävien kurssien 8 ja 9 keskeisiä aihealueita ryhmän tarpeiden mukaan. Kurssilla opiskelija harjoittelee kirjoittamisen ja tekstianalyysin taitoja, joita tarvitaan yo-kirjoituksissa. Opiskelija tutustuu kurssin aikana monipuolisesti ylioppilaskokeen tehtävätyyppeihin.

13. Kielenhuollon kurssi abiturienteille (ÄI13)
 
Kurssilla keskitytään oman tekstin tyylin ja kielen kehittämiseen sekä varmentamiseen. Kurssilla harjoitellaan tehtäviä kielenhuollosta ja oikeakielisyydestä. Opiskelija tuottaa omaa tekstiä sekä harjaantuu hiomaan sen kieltä ja tyyliä. Kurssi soveltuu äidinkielen pakolliset kurssit suorittaneille.

14. Äidinkielen ylioppilaskokeisiin valmentava kurssi syksyn kirjoittajille (ÄI14)
 
Kurssi järjestetään syksyllä ensimmäisessä jaksossa. Kurssi on tarkoitettu syksyn ylioppilaskokeeseen osallistuville abiturienteille, jotka ovat jo suorittaneet syventävät kurssit 8 ja 9. Opiskelijoiden tarpeen mukaan kerrataan molempiin ylioppilaskokeisiin liittyviä tehtäviä, tuotetaan ja anlysoidaan tekstejä sekä kerrataan kielenhuollon asioita.

15. Elokuvakurssi (ÄI15)
 
Kurssilla katsotaan elokuvia monipuolisesti eri genreistä. Opiskelija harjaantuu erittelemään ja tulkitsemaan näkemäänsä sekä tutustuu elokuvakerronnan piirteisiin, keinoihin ja historiaan. Kurssilla voidaan myös vertailla kirjallisuuden ja elokuvan keinoja sekä tapaa käsitellä erilaisia teemoja. Kurssi soveltuu toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille.

16. Luovan ja yhteisöllisen kirjoittamisen kurssi (ÄI16)   

Koko lukuvuoden kestävällä vuorovaikutteisella kirjoittamisen kurssilla on mahdollista kirjoittaa proosa-, draama- ja runokäsikirjoituksia. Kurssilla voi keskittyä myös yhteisölliseen kirjoittamiseen, jonka tuotoksia julkaistaan netissä. Kurssi mahdollistaa myös koulun sisäisiin projekteihin ja teemapäiviin liittyvien käsikirjoitusten muokkaamisen ja rakentamisen, esimerkiksi näytelmä- ja musikaalikäsikirjoitusten valmistamisen juhliin. Kurssin työskentely perustuu pitkäjänteiseen oman luovan tekstin kehittämiseen ja julkaisukuntoon saattamiseen. Kurssilla opitaan sekä antamaan että vastaanottamaan rakentavaa palautetta.

17. Teatterikirjallisuuskurssi

Kurssilla tutustutaan monipuolisesti näytelmäkirjallisuuteen eri aikakausilta ja eri maista. Kurssin suorittaminen on yksi edellytys kulttuuriakatemiaan hakemiselle, mutta sen voi suorittaa myös ilman teatteriyhteistyötä.

[Alkuun]Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärä (S2)

Arviointi

Jos opiskelijan oppimääräksi on valittu suomi toisena kielenä ja kirjallisuus, häntä arvioidaan tämän oppimäärän mukaan huolimatta siitä, onko hänelle järjestetty erillistä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaista opetusta vai ei tai onko lukio voinut tarjota vain osan suomi toisena kielenä ja kirjallisuus  kursseista. Suomen kieli ja kirjallisuus  oppimäärän mukaisesti suoritetut kurssit luetaan hyväksi täysmääräisesti suomi toisena kielenä ja kirjallisuus  kursseihin, ja niiltä saatu arvosana siirtyy suomi toisena kielenä ja kirjallisuus  kurssin arvosanaksi. Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -kurssit korvaavat suomen kielen ja kirjallisuuden kurssit siinä määrin kuin niiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt vastaavat toisiaan. Tällöin pakollisten kurssien osalta voidaan edellyttää lisänäyttöjä ja arvosana harkitaan uudelleen niiden yhteydessä.

Pakolliset kurssit

1. Tekstit ja vuorovaikutus (S201)
 • lukion opiskelukulttuuri ja suomen kielen opiskelutekniikka sekä lukiokoulutuksen edellyttämiä viestintätaitoja puhujana, kuuntelijana, kirjoittajana ja lukijana
 • tekstin käsite ja tekstilajit (kertovat, kuvaavat, ohjaavat ja pohtivat tekstit) sekä erilaisten tekstien kielen ja sisällön havainnointia
 • tekstikokonaisuuden rakentuminen, kirjoitusprosessi ja lukustrategiat
 • erilaiset vuorovaikutustilanteet ja niissä kommunikointiin tarvittavaa sanastoa
 • yleiskielen ja puhekielen eroavaisuuksia, kielen rekisterit ja erilaiset kielimuodot, suomen kielen sananmuodostuskeinot
 • tiedonhankinnan ja arvioinnin taidot, verkkolukeminen, lähdekritiikki, lähdeviittaukset
 • suomen kielen keskeisten rakenteiden kertaus
 • virke, lause, sanaluokat, verbi, predikaatti, aikamuodot, tapaluokat
2. Kieli, kulttuuri ja identiteetti (S202)
 • kielen, vuorovaikutuksen, kirjallisuuden, kulttuurin ja median merkitys
 • eri tekstilajien hallinnan syventäminen
 • lauseen rakenne (subjekti, predikaatti, objekti, kongruenssi) ja lausetyypit sekä erilaisten lauseiden tehtävät
 • suomen kielen vertailu omaan äidinkieleen ja muihin kieliin, Suomen kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus, kielen ja kulttuurin yhteys, monikielisyys
 • suomen kielen ominaispiirteet, kielen vaihtelu ja kielen kuvallisuus
 • kielen rakenteiden vakiinnuttaminen ja kielenhuoltoa: muun muassa rektio, lauseiden ja kappaleiden sidosteisuus
 • aineiston pohjalta kirjoittaminen ja kirjoittaminen prosessina: ideointi, suunnittelu, aiheen rajaus ja näkökulman valinta, jäsentely, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, muokkaaminen, tyylin hionta, otsikointi ja viimeistely
 • kuullun ymmärtämisen ja oman viestimisen harjoittelua
 • informatiivisen puheenvuoron rakentaminen, kohdentaminen, havainnollinen esittäminen ja arviointi sekä palautteen antamisen ja vastaanottamisen harjoittelua
3. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (S203)
 • yleiskuva suomalaisesta kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista
 • kaunokirjallisuuden lajit ja niiden ominaispiirteitä
 • kielen kuvallisuus ja tekstuaaliset keinot kirjallisuudessa
 • proosan, lyriikan ja draaman erittely ja tulkinta suullisesti ja kirjallisesti, myös verkossa
 • suomalaisen kirjallisuuden keskeinen teos
 • tavoitteellinen kirjallisuuskeskustelu sekä keskustelun erittelyä ja arviointia ryhmätaitojen ja -ilmiöiden näkökulmasta
 • viestien tulkitsemista ja tuottamista
 • kielen rakenteiden vakiinnuttaminen ja kielenhuoltoa: muun muassa pronominit, konjunktiot
4. Tekstit ja vaikuttaminen (S204)
 • kantaa ottavat tekstit, argumentaatio ja retoriikka
 • asiatekstin analysointi- ja tulkintaharjoituksia, tiedon- ja tieteenalojen puhetavat ja näkökulmat, esimerkiksi virallinen ja epävirallinen viestintä, käsitteellinen ja konkreettinen kielenkäyttö ja lukion eri oppiaineiden kielenkäyttötapoja
 • vaikuttamisen kielelliset ja visuaaliset keinot
 • argumentoinnin keinot ja retoriset keinot, huumori, vaikuttaminen arjen vuorovaikutussuhteissa
 • kaunokirjallisuus ja media (myös sosiaalinen media) vaikuttajana
 • perustelemisen harjoittelemista sekä suullisesti että kirjallisesti
 • ryhmäkeskustelutehtäviä sekä muita kommunikointiharjoituksia
 • sananvapaus, sensuuri, tekijänoikeudet
 • nominaalimuotojen ja lauseenvastikkeiden tarkastelua, rektio
5. Teksti ja konteksti (S205)
 • tyylin aineksien vaikutus tekstiin
 • abstraktin ja konkreettisen kielenkäytön sekä yleiskielen ja puhekielen erot
 • tietokirjallisuus, etenkin essee, verkkotekstit ja multimodaaliset tekstilajit
 • eläytyvää kirjoittamista ja kirjoittamista kirjallisuuden pohjalta
 • kielenhuoltoa erityisesti tyylin näkökulmasta
 • suullinen esitys, esimerkiksi esitelmä, puheenvuoro, draama, paneeli, keskustelu
 • kielitilanteiden vaihtelu ja puheen variaatio
6. Nykykulttuuri ja kertomukset (S206)
 • tekstien ajankohtaiset lajit ja mediatekstit
 • kertomukset mediassa, elokuvissa ja tv-sarjoissa (myytit, klassikot, tarinallistaminen)
 • kielenhuollon kertausta, sanaston laajentamista ja vaikeita kielen rakenteita
 • luetun ymmärtämistä, tekstien selittämistä, kirjoitelmia
 • erilaisten vuorovaikutustilanteiden harjoittelua
 • suomalaista nykykirjallisuutta, kuten novelleja, lyhytproosaa, runoja, romaanikatkelmia sekä kokonaisteos
Syventävät kurssit

7. Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen (S207)
 • vuorovaikutustilanteiden ja vuorovaikutussuhteiden osatekijät ja ominaispiirteet
 • puhuttujen tekstien erittely, tulkinta ja arviointi
 • suomen puhekielen erityispiirteitä ja kielioppia
 • esiintymisen, neuvottelujen, kokousten ja erilaisten keskustelujen ominaispiirteet ja käytänteet
 • esiintymis- ja ryhmätaitojen harjoittelu erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
 • erilaiset asiointitilanteet
 • puheviestinnän kulttuurisia piirteitä ja suomalaista ja kansainvälistä puhekulttuuria
 • kielen lausetason perusrakenteet, peruslauseen jäsenet ja suomen kielelle ominaiset lausetyypit
 • sananmuodostuskeinojen kertausta
8. Kirjoittamistaitojen syventäminen (S208)
 • kirjoitusprosessi, erityisesti tekstin muokkaaminen, viimeistely ja palautteen antaminen
 • kirjoittamista erilaisiin tarkoituksiin, muun muassa asia- ja asioimiskirjoittamista
 • tekstin tuottamista erilaisista aineistoista ja luovaa kirjoittamista
 • kirjoittamista materiaalin pohjalta sekä pohjatekstin tekstilajin ja kielen havainnointia, esimerkiksi tekstin kommentointia
 • kielen rakenteita opiskelijoiden tarpeiden mukaan
 • kielenhuollon kertaus: muun muassa sitaattivälimerkit, lähteiden lainaaminen
 • suullinen tehtävä kurssin aiheista, esimerkiksi paneeli, keskustelu, alustus, puheenvuoro
9. Lukutaitojen syventäminen (S209)
 • erilajisten kaunokirjallisten ja asiatekstien sekä eri tiedon- ja tieteenalan tekstien lukemista
 • kirjallisuudesta keskustelemista ja kirjoittamista, oman lukukokemuksen jakamista
 • kielen käsitteet tekstien erittelyssä, tulkinnassa ja arvioinnissa
 • tekstianalyysi, tekstin rakenne, tekstilajit, intertekstuaalisuus
 • vapaavalintainen kaunokirjallinen teos, esimerkiksi oman kulttuuri-identiteetin rakentumisen kannalta tärkeä teos
 • kirjailija- tai teosesittely
 • käännösharjoitus
Soveltavat kurssit
   
10. Ylioppilaskokeeseen valmentava kurssi (S210)
 • tutustutaan suomi toisena kielenä -ylioppilaskokeeseen
 • harjoitellaan kokeen eri tehtävätyyppeihin vastaamista
 • harjoitellaan eri tekstilajien lukemista, ymmärtämistä ja tuottamista
 • opiskellaan lauseiden, rakenteiden ja sanaston hallintaa.
11. Kielenhuollon kurssi abiturienteille (S211)

Kurssilla keskitytään oman tekstin tyylin ja kielen kehittämiseen sekä varmentamiseen. Kurssilla harjoitellaan tehtäviä kielenhuollosta ja oikeakielisyydestä. Opiskelija tuottaa omaa tekstiä sekä harjaantuu hiomaan sen kieltä ja tyyliä. Kurssi soveltuu äidinkielen pakolliset kurssit suorittaneille.

[Alkuun]


Toinen kotimainen kieli, ruotsi

Oppimäärän vaihtaminen

Opiskelijan on tarkoituksenmukaista jatkaa aloittamansa oppimäärän opintoja pitkäjänteisesti. Oppimäärää vaihdettaessa ruotsin kielessä pidemmästä oppimäärästä lyhyempään kursseja luetaan hyväksi seuraavasti:

​Kurssit A-oppimäärä​ B1-oppimäärä​
​Kurssi ​1 ​1
Kurssi​ ​2 ​2
Kurssi ​3 ​3
Kurssi ​4 ​4
Kurssi ​5
Kurssi ​6 ​5
Kurssi ​7 ​7
Kurssi ​8 ​6
 

Muut pidemmän oppimäärän mukaiset opinnot voivat olla lyhyemmän oppimäärän syventäviä tai soveltavia kursseja opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. Jos opiskelija pyytää, hänelle tulee järjestää mahdollisuus lisänäyttöihin osaamistason toteamiseksi. Siirryttäessä lyhyemmästä pitempään oppimäärään voidaan opiskelijalta edellyttää lisänäyttöjä, ja tässä yhteydessä myös arvosana harkitaan uudelleen. Opiskelija voi opiskella myös toisen oppimäärän kursseja oppimäärää vaihtamatta. Tällöin kyseessä olevat kurssit voidaan lukea opiskelijan varsinaisen oppimäärän soveltaviksi kursseiksi S-merkinnällä, edellyttäen että kurssi on suoritettu hyväksytysti.

 
Ruotsi, A-oppimäärä (RUA)

Pakolliset kurssit

1. Ruotsinkielinen maailmani (RUA01)

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan ruotsin kielen taidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja. Asetetaan tavoitteita ruotsin kielen opiskelulle ja etsitään autenttisia ruotsinkielisiä kielenkäyttöympäristöjä sekä keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi.  Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin, harrastuksiin, kiinnostuksen kohteisiin ja kielenkäyttötarpeisiin.
 
2. Ihminen verkostoissa (RUA02)

Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen pohjoismaisessa kontekstissa. Syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä sekä käydä merkitysneuvotteluja. Monipuolistetaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavien strategioiden valikoimaa. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

3. Pohjoismaisia kulttuuri-ilmiöitä (RUA03)

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään opiskelijoiden monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta.  Aihepiirinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, ruotsinkieliset mediat sekä luova toiminta.

4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (RUA04)

Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta ruotsin kielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan näkökulmasta. Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.

5. Tiede ja tulevaisuus (RUA05)

Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista. Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.

6. Opiskelu, työ ja toimeentulo (RUA06)

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa ruotsin kielellä myös muualla kuin Suomessa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.

Syventävät kurssit

7. Kestävä elämäntapa (RUA07)

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmista ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

8. Viesti ja vaikuta puhuen (RUA08)

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Soveltavat kurssit

10. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi (RUA10)

Kurssilla valmistaudutaan ruotsin ylioppilaskirjoituksiin kertaamalla kielioppirakenteita, syventämällä tekstin ja puheen ymmärtämisen taitoja sekä täydentämällä kirjallisen tuottamisen taitoa.

11. Peruskoulusta lukioon – orientoiva kurssi (RUA11)

Tavoitteena on kieliopin perusasioiden kertaaminen sekä kuullun ja tekstin ymmärtämisen harjoitteleminen. Kurssilla pyritään tasoittamaan lähtötasoeroja ja auttamaan opiskelijoita lukion ruotsin opiskelun alkuun. Suositellaan opiskelijoille, joilla on puutteita kielen perustaidoissa.

12. Tandem-kurssi (RUA12)

Kurssi toteutetaan yhdessä Vasa gymnasiumin kanssa. Tavoitteena on rohkaista opiskelijoita käyttämään toista kotimaista kieltä ja parantaa kielitaitoa monipuolisten harjoitusten ja työtapojen avulla. Työskentely tapahtuu pääosin yhdessä samanikäisen ruotsinkielisen tandemparin kanssa. Opiskelijat tutustuvat kurssilla myös suomenruotsalaiseen kulttuuriin.

13. Pohjoismainen kulttuuri (RUA13)

Kurssin tavoitteena on tutustua mm. pohjoismaiseen kirjallisuuteen, elokuviin, tapakulttuuriin, perinteisiin sekä ajankohtaisiin ilmiöihin. Kurssilla hyödynnetään myös lähialueen tarjoamia mahdollisuuksia.

14. Koulun ulkopuolella suoritettu kurssi (RUA14)

Esimerkiksi kesäyliopistossa tai kielikursseilla suoritetut vähintään lukiotasoiset ja lukion kurssin laajuiset opinnot voidaan lukea opiskelijan lukio-opintoihin.

15. VG:n kielellinen ympäristö (RUA15)

Jos opiskelija suorittaa Vasa gymnasiumissa hyväksytysti kolme kurssia, hän saa lisäksi yhden ruotsin kurssin kirjoittamalla ruotsinopettajalle palautettavan, laajan raportin ruotsiksi opiskeluistaan Vasa gymnasiumissa.

[Alkuun]


Ruotsi, B1-oppimäärä (RUB)

Pakolliset kurssit

1. Minun ruotsini (RUB01)

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan ruotsin kielen taidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja.  Asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Pohditaan ruotsin kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Syvennetään vapaamuotoisia ja tuttavallisia matkailuun ja arkeen liittyviä vuorovaikutustaitoja. Käsiteltävät aihepiirit liittyvät nuorten omiin kiinnostuksen kohteisiin sekä tarpeisiin käyttää kieltä erityisesti suullisissa viestintätilanteissa.

2. Hyvinvointi ja ihmissuhteet (RUB02)

Kurssilla harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia käyttäen ja niistä suoriutumiseen tarvittavia strategioita. Harjoitellaan taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Kurssilla pohditaan eri näkökulmista, mitä on hyvä elämä ja mikä merkitys hyvinvoinnilla ja ihmissuhteilla on ihmisen elämässä. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

3. Kulttuuri ja mediat (RUB03)

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa ja erilaisten tekstilajien tulkitsemis- ja tuottamistaitoa eri medioita hyödyntäen. Tutustutaan suomenruotsalaisiin ja muihin pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

4. Monenlaiset elinympäristömme (RUB04)

Kurssilla kehitetään erilaisten tekstilajien tulkintaa ja tuottamista. Aihepiireinä ovat kulttuurisesti moninainen elinympäristö sekä yhteiskunnan ajankohtaiset ilmiöt, joita tarkastellaan ensisijaisesti nuorten näkökulmasta.

5. Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi (RUB05)

Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä pohditaan jatko-opintoja ja tulevaisuudensuunnitelmia. Tutkitaan mahdollisuuksia opiskella ja tehdä töitä ruotsin kielellä. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua pohjoismaiseen ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön.

Syventävät kurssit

6. Viesti ja vaikuta puhuen (RUB06)

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

7. Kestävä elämätapa (RUB07)

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

Soveltavat kurssit

10. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi (RUB10)

Kurssilla valmistaudutaan ruotsin ylioppilaskirjoituksiin kertaamalla kielioppirakenteita, syventämällä tekstin ja puheen ymmärtämisen taitoja sekä täydentämällä kirjallisen tuottamisen taitoa.

11. Peruskoulusta lukioon – orientoiva kurssi (RUB11)

Tavoitteena on kieliopin perusasioiden kertaaminen sekä kuullun ja tekstin ymmärtämisen harjoitteleminen. Kurssilla pyritään tasoittamaan lähtötasoeroja ja auttamaan opiskelijoita lukion ruotsin opiskelun alkuun. Suositellaan opiskelijoille, joilla on puutteita kielen perustaidoissa.

12. Tandem-kurssi (RUB12)

Kurssi toteutetaan yhdessä Vasa gymnasiumin kanssa. Tavoitteena on rohkaista opiskelijoita käyttämään toista kotimaista kieltä ja parantaa kielitaitoa monipuolisten harjoitusten ja työtapojen avulla. Työskentely tapahtuu pääosin yhdessä samanikäisen ruotsinkielisen tandemparin kanssa. Opiskelijat tutustuvat kurssilla myös suomenruotsalaiseen kulttuuriin.

13. Pohjoismainen kulttuuri (RUB13)

Kurssin tavoitteena on tutustua mm. pohjoismaiseen kirjallisuuteen, elokuviin, tapakulttuuriin, perinteisiin sekä ajankohtaisiin ilmiöihin. Kurssilla hyödynnetään myös lähialueen tarjoamia mahdollisuuksia.

14. Koulun ulkopuolella suoritettu kurssi (RUB14)

Esimerkiksi kesäyliopistossa tai kielikursseilla suoritetut vähintään lukiotasoiset ja lukion kurssin laajuiset opinnot voidaan lukea opiskelijan lukio-opintoihin.

15. VG:n kielellinen ympäristö (RUB15)

Jos opiskelija suorittaa Vasa gymnasiumissa hyväksytysti kolme kurssia, hän saa lisäksi yhden ruotsin kurssin kirjoittamalla ruotsinopettajalle palautettavan, laajan raportin ruotsiksi opiskeluistaan Vasa gymnasiumissa.

[Alkuun]


Englanti, A-oppimäärä (ENA)

Pakolliset kurssit

1. Englannin kieli ja maailmani (ENA01)

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita, analysoidaan ja arvioidaan omia kieltenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita englannin opiskelulle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Kurssilla pohditaan maailman kielellistä monimuotoisuutta, englannin kieltä globaalina ilmiönä sekä kielitaitoa välineenä kasvattaa kulttuurista osaamista. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin.

2. Ihminen verkostoissa (ENA02)

Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa. Syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä sekä käydä merkitysneuvotteluja. Monipuolistetaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavien strategioiden valikoimaa. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation merkitystä vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

3. Kulttuuri-ilmiöitä (ENA03)

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään opiskelijoiden monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, englanninkieliset mediat sekä luova toiminta.

4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (ENA04)

Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta englannin kielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta.  Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.

5. Tiede ja tulevaisuus (ENA05)

Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista sekä englannin kielen asemaa kansainvälisenä tieteen ja teknologian kielenä. Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.

6. Opiskelu, työ ja toimeentulo (ENA06)

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.

Syventävät kurssit

7. Kestävä elämäntapa (ENA07)

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa englantia erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla analysoidaan tai tuotetaan eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

8. Viesti ja vaikuta puhuen (ENA08)

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan. 

Soveltavat kurssit
 
9. Globaali maailma (ENA09)

Aihealueita ovat muuttuva maailma, ajankohtaiset ilmiöt ja erilaisiin maailmankuviin liittyvät aiheet. Kurssilla perehdytään vaativiin ajankohtaisiin teksteihin ja tehdään erilaisia projektitöitä.

10. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi (ENA10)

Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin kertaamalla keskeiset kielioppirakenteet, syventämällä tekstin ja puheen ymmärtämisen taitoja sekä täydentämällä kirjallisen tuottamisen taitoa. Harjoitellaan ylioppilaskirjoitusten erilaisia testitapoja.

11. Peruskoulusta lukioon – orientoiva kurssi (ENA11)

Kurssilla kerrataan kieliopin perusasioita, laaditaan kirjoitelmia sekä harjoitellaan kuullun ja tekstin ymmärtämistä. Kurssin avulla pyritään tasoittamaan lähtötasoeroja ja auttamaan opiskelijoita lukion kielten opintojen alkuun.

12. Advanced English for language enthusiasts (ENA12)

During this course you take a closer look at the English-speaking world through various contemporary cultural phenomena, e.g. literature, cinema, music, visual arts. You will read various authentic texts, prepare oral presentations and reports, and do written tasks.

13. Englannin leirikoulu (ENA13)

Kurssilla tehdään leirikoulumatka, joka suuntautuu englanninkieliseen kohteeseen. Kohdekaupunki ja kurssin teema vaihtelee. Kurssin teemana voi olla esimerkiksi kirjallisuus, historia, taide tai elokuvat. Kurssisuoritukseen vaaditaan leirikoulumatkan lisäksi annetut ennakkotehtävät ja leirikoulumatkasta tehtävä raportti. Englannin leirikoulu järjestetään vuorovuosina ja ilmoittautuminen leirikouluun tapahtuu erikseen ilmoitettujen ohjeiden mukaan syyslukukauden aikana.

14. Koulun ulkopuolella suoritetut opinnot (ENA14)

Esimerkiksi kesäyliopistossa tai kielikursseilla suoritetut vähintään lukiotasoiset ja lukion kurssin laajuiset opinnot voidaan lukea opiskelijan lukio-opintoihin.

[Alkuun]


Vieraat kielet, A-oppimäärä (ranska RAA, saksa SAA, venäjä VEA)
 
Pakolliset kurssit

1. Kieli ja maailmani (RAA01/ SAA01/ VEA01)

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kieltenopiskelutaitoja. Asetetaan tavoitteita kohdekielen opiskelulle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi sekä autenttisia kohdekielisiä kielenkäyttöympäristöjä. Kurssilla pohditaan maailman kielellistä monimuotoisuutta ja kielitaitoa välineenä kasvattaa kulttuurista osaamista. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin.

2. Ihminen verkostoissa (RAA02/ SAA02/ VEA02)

Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa. Syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä sekä käydä merkitysneuvotteluja. Monipuolistetaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavien strategioiden valikoimaa. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

3. Kulttuuri-ilmiöitä (RAA03/ SAA03/ VEA03)

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, kohdekieliset mediat sekä luova toiminta.

4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (RAA04/ SAA04/ VEA04)

Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta kohdekielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta. Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.

5. Tiede ja tulevaisuus (RAA05/ SAA05/ VEA05)

Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmasta. Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.

6. Opiskelu, työ ja toimeentulo (RAA06/ SAA06/ VEA06)

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.

Syventävät kurssit

7. Kestävä elämäntapa (RAA07/ SAA07/ VEA07)

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa kohdekieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

8. Viesti ja vaikuta puhuen (RAA08/ SAA08/ VEA08)

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Soveltava kurssi

10. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi (RAA10/SAA10/VEA10)

Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin kertaamalla keskeiset kielioppirakenteet, syventämällä tekstin ja puheen ymmärtämisen taitoja sekä täydentämällä kirjallisen tuottamisen taitoa. Harjoitellaan ylioppilaskirjoitusten erilaisia testitapoja. Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä. Kurssin voi opiskella itsenäisesti.

[Alkuun]


Vieraat kielet, B2-oppimäärä (ranska RAB2, saksa SAB2, venäjä VEB2)

Syventävät kurssit

1. Elämän tärkeitä asioita (RAB201/SAB201/VEB201)

Kurssilla pohditaan opiskeltavan kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Kartoitetaan opiskelijan opiskeltavan kielen osaamista, analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Monipuolistetaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

2. Monenlaista elämää (RAB202/SAB202/VEB202)

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

3. Hyvinvointi ja huolenpito (RAB203/SAB203/VEB203)

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

4. Kulttuuri ja mediat (RAB204/SAB204/VEB204)

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

5. Opiskelu, työ ja tulevaisuus (RAB205/SAB205/VEB205)

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

6. Yhteinen maapallomme (RAB206/SAB206/VEB206)

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

7. Kansainvälinen toiminta (RAB207/SAB207/VEB207)

Kurssilla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä tutustumalla tai osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön tai työelämään tarvittaessa etäyhteyksiä hyödyntäen. Kielelliset tavoitteet määrittyvät toiminnan perusteella. Mahdollisesta osallistumisesta kansainväliseen toimintaan opiskelijat raportoivat yhdessä sovittavalla tavalla.
Kurssi toteutetaan yhteistyönä kaikkien lyhyiden vieraiden kielten opiskelijoiden kanssa.

8. Viesti puhuen ja kirjoittaen (RAB208/SAB208/VEB208)

Kurssilla vankennetaan tuottamistaitoja, joita tarvitaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan erilaisten tekstilajien tuottamista ja tulkintaa. Kerrataan aiemmin käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Soveltavat kurssit

9. Orientoiva kurssi (RAB209/SAB209/VEB209)

Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajanviettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla numeroarviointi.

10. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi (RAB210/SAB210/VEB210)
 
Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin kertaamalla keskeiset kielioppirakenteet, syventämällä tekstin ja puheen ymmärtämisen taitoja sekä täydentämällä kirjallisen tuottamisen taitoa. Harjoitellaan ylioppilaskirjoitusten erilaisia testitapoja. Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä.

11. Monikielisyys opinnoissa ja työelämässä (RAB211/SAB211/VEB211)
 
Kurssilla tutustutaan monikielisiin ja monikulttuurisiin toimintaympäristöihin niin paikallisesti kuin laajemminkin. Opiskelijat raportoivat oppimastaan yhdessä sovitulla tavalla. Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä.

12. eTandem (RAB212/SAB212/VEB212)

Etätandem-kurssi, jolla opiskellaan erilaisia tehtäviä tehden toisen äidinkieltä ja kulttuuria sähköpostin, kännykän ja muiden välineiden avulla.

13. Ystävyyskouluvaihto Kielin Humboldt-Schulen kanssa (SAB213)

Opiskelijavaihto ystävyyskoulumme Kielin Humboldt-Schulen kanssa toteutetaan vuosittain. Vaihtoon voivat osallistua kaikki 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijat. Tavoitteena on, että opiskelija pääsee tutustumaan omakohtaisesti saksalaiseen kulttuuriin ja elämänmenoon majoittumalla isäntäperheessä ja osallistumalla koulunkäyntiin ja vapaa-aikaan yhdessä saksalaisnuorten kanssa. Vastaavasti opiskelijamme toimivat isäntinä kieliläisten vastavierailun aikana huolehtimalla vieraiden majoittamisesta perheissä ja osallistumalla vierailuohjelman suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opiskelijat myös valmistelevat ja pitävät vaihdon aikana suomalaista koulutusta ja esim. nuorisokulttuuria esitteleviä lyhyitä (suullisia tai kirjallisia) esityksiä.
Opiskelija saa ystävyyskouluvaihdosta SAB213-kurssin kurssimerkinnän osallistuttuaan vaihto-ohjelmaan sekä Saksassa että Suomessa ja laadittuaan vaihtokokemuksistaan lyhyen kirjallisen raportin.

14. Saksan leirikoulu (SAB214)

Saksankieliseen Keski-Eurooppaan suuntautuvan leirikoulun tavoitteena on tutustua monipuolisesti alueen kulttuuriin, historiaan ja nykypäivään. Leirikoulun teemat voivat vaihdella matkakohteittain (esim. roomalaisten perintö, keskiaikainen arkkitehtuuri, nykytaide). Matkakohteena voi olla yhtä lailla suurkaupunki kuin yksi tai useampi kulttuurihistoriallisesti merkittävä pienempi paikkakunta tai maailmanperintökohde. Leirikoulun aikana opiskelijat pitävät ennakkoon valmisteltuja lyhyitä suullisia esityksiä vierailukohteista ja kirjoittavat matkapäiväkirjablogia.

[Alkuun]


Vieraat kielet, B3-oppimäärä (espanja EAB3, italia IAB3, ranska RAB3, saksa SAB3, venäjä VEB3)

Syventävät kurssit

1. Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen (EAB301/IAB301/RAB301/SAB301/VEB301)

Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia.

2. Matkalla maailmassa (EAB302/IAB302/RAB302/SAB302/VEB302)

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä.

3. Elämän tärkeitä asioita (EAB303/IAB303/RAB303/SAB303/VEB303)

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

4. Monenlaista elämää (EAB304/IAB304/RAB304/SAB304/VEB304)

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

5. Hyvinvointi ja huolenpito (EAB305/IAB305/RAB305/SAB305/VEB305)

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

6. Kulttuuri ja mediat (EAB306/IAB306/RAB306/SAB306/VEB306)

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

7. Opiskelu, työ ja tulevaisuus (EAB307/IAB307/RAB307/SAB307/VEB307)

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

8. Yhteinen maapallomme (EAB308/IAB308/RAB308/SAB308/VEB308)

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

Soveltavat kurssit

10. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi (EAB310/IAB3120/RAB310/SAB310/VEB310)
 
Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin kertaamalla keskeiset kielioppirakenteet, syventämällä tekstin ja puheen ymmärtämisen taitoja sekä täydentämällä kirjallisen tuottamisen taitoa. Harjoitellaan ylioppilaskirjoitusten erilaisia testitapoja. Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä.
 
11. Monikielisyys opinnoissa ja työelämässä (EAB311/IAB311/RAB311/SAB311/VEB311)

Kurssilla tutustutaan monikielisiin ja monikulttuurisiin toimintaympäristöihin niin paikallisesti kuin
laajemminkin. Opiskelijat raportoivat oppimastaan yhdessä sovitulla tavalla. Kurssi arvostellaan
suoritusmerkinnällä.

12. eTandem (EAB312/IAB312/RAB312/SAB312/VEB312)

Etätandem-kurssi, jolla opiskellaan erilaisia tehtäviä tehden toisen äidinkieltä ja kulttuuria sähköpostin, kännykän ja muiden välineiden avulla.

13. Ystävyyskouluvaihto Kielin Humboldt-Schulen kanssa (SAB313)

Opiskelijavaihto ystävyyskoulumme Kielin Humboldt-Schulen kanssa toteutetaan vuosittain. Vaihtoon voivat osallistua kaikki 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijat. Tavoitteena on, että opiskelija pääsee tutustumaan omakohtaisesti saksalaiseen kulttuuriin ja elämänmenoon majoittumalla isäntäperheessä ja osallistumalla koulunkäyntiin ja vapaa-aikaan yhdessä saksalaisnuorten kanssa. Vastaavasti opiskelijamme toimivat isäntinä kieliläisten vastavierailun aikana huolehtimalla vieraiden majoittamisesta perheissä ja osallistumalla vierailuohjelman suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opiskelijat myös valmistelevat ja pitävät vaihdon aikana suomalaista koulutusta ja esim. nuorisokulttuuria esitteleviä lyhyitä (suullisia tai kirjallisia) esityksiä.
Opiskelija saa ystävyyskouluvaihdosta SAB313-kurssin kurssimerkinnän osallistuttuaan vaihto-ohjelmaan sekä Saksassa että Suomessa ja laadittuaan vaihtokokemuksistaan lyhyen kirjallisen raportin.

14. Saksan leirikoulu (SAB314)

Saksankieliseen Keski-Eurooppaan suuntautuvan leirikoulun tavoitteena on tutustua monipuolisesti alueen kulttuuriin, historiaan ja nykypäivään. Leirikoulun teemat voivat vaihdella matkakohteittain (esim. roomalaisten perintö, keskiaikainen arkkitehtuuri, nykytaide). Matkakohteena voi olla yhtä lailla suurkaupunki kuin yksi tai useampi kulttuurihistoriallisesti merkittävä pienempi paikkakunta tai maailmanperintökohde. Leirikoulun aikana opiskelijat pitävät ennakkoon valmisteltuja lyhyitä suullisia esityksiä vierailukohteista ja kirjoittavat matkapäiväkirjablogia.

[Alkuun]


Latina, B3-oppimäärä (LAB3)

Syventävät kurssit

1. Ikkunat auki antiikkiin (LAB301)

Antiikin Italiaa ja roomalaisia sekä latinan kieltä lähestytään nykyajan näkökulmasta. Perehdytään latinan kielen vaiheisiin.

2. Antiikin elämää (LAB302)

Tutustutaan yksityiseen ja julkiseen elämään sekä työntekoon antiikin aikaisessa kaupungissa.

3. Tietoa, taitoa ja taruperintöä (LAB303)

Tutustutaan roomalaisten harrastuksiin, roomalaisnuorten kasvatukseen ja koulunkäyntiin sekä antiikin kreikkalais-roomalaiseen tarustoon.

4. Rooman historian vaiheita (LAB304)

Tutustutaan pääpiirteittäin Rooman varhaishistoriaan ja siihen liittyviin taruihin, Rooman historian käännekohtiin ja Rooman kehittymiseen maailmanvallaksi.

5. Merkittäviä roomalaisia (LAB305)

Tutustutaan joihinkin Rooman historian kannalta merkittäviin henkilöihin.

6. Kulttuuriperintömme (LAB306)

Tutustutaan antiikin kulttuurin eri alueisiin ja tarkastellaan niiden merkitystä kulttuuriperinnössämme.

7. Viestejä menneisyydestä (LAB307)

Tarkastellaan antiikin kirjallisuuteen liittyviä tekstejä viestinnän näkökulmasta. Tutkitaan, mitä tekstit voivat kertoa roomalaisten elämästä ja suhtautumisesta elämän eri ilmiöihin.

8. Latinaa kautta vuosisatojen (LAB308)

Tutkitaan muokattujen tekstien ja helppojen autenttisten tekstinäytteiden avulla, miten latinaa on käytetty eri aikoina myöhäisantiikista meidän päiviimme asti.

[Alkuun]


Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä

Syventävät kurssit

1. Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

Tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmaisuja. Tutustutaan vähitellen kirjoitusmerkkeihin ja harjoitellaan niiden tunnistamista ja lukemista.

2. Matkalla maailmassa

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää viestintästrategioiden ja erilaisten kompensaatiokeinojen käyttöä. Tutustutaan myös joihinkin sosiaalisen kohtaamisen ei-kielellisiin piirteisiin. Harjoitellaan kirjoittamaan lisää (yksinkertaistettuja) merkkejä ja suppeita viestejä. Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan siihen, kuinka kieltä kirjoitetaan tietokoneella.

3. Elämän tärkeitä asioita

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Käsitellään aihepiirejä ja tilanteita, jotka liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Harjoitellaan lukemaan yhä enemmän yleisimpiä kirjoitusmerkkejä. Opetellaan käyttämään kirjoitusmerkkisanakirjoja. Harjoitellaan yksinkertaistettujen kirjoitusmerkkien kirjoittamista ja omien lyhyiden kirjoitusmerkeillä kirjoitettujen tekstien tuottamista turvautuen tarpeen mukaan tieto- ja viestintäteknologiaan.

4. Kulttuurikohtaamisia

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien eroavuuksiin. Aihepiirit käsittelevät viestintää erilaisissa kohtaamistilanteissa Suomessa ja ulkomailla. Kirjoitusmerkkien käyttöä lisätään vähitellen. Hyödynnetään sekä perinteisiä että sähköisiä sanakirjoja ja sanastoja tekstien kirjoittamisessa ja lukemisessa.

5. Hyvinvointi ja huolenpito

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

6. Kulttuuri ja mediat

Kurssilla painotetaan luetunymmärtämis- ja kuullunymmärtämisstrategoiden harjoittelua. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta. Jatketaan kirjoitusmerkeillä kirjoitettujen omien tekstien tuottamista sekä käsin kirjoittaen että tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.

7. Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

8. Yhteinen maapallomme

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

[Alkuun]


Matematiikka

Oppimäärän vaihtaminen

Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa pitkästä lyhyeen kursseja luetaan hyväksi seuraavasti: MAA2 → MAB2, MAA3 → MAB3, MAA6 → MAB7 ja MAA8 → MAB4 ja MAA10 → MAB5. Muut pitkän oppimäärän mukaiset opinnot merkitään lyhyen oppimäärän soveltaviksi kursseiksi. Opiskelija voi yrittää korottaa hyväksi luettujen kurssien arvosanoja tenttimällä
Opiskelija voi opiskella myös toisen oppimäärän kursseja oppimäärää vaihtamatta. Tällöin kyseiset kurssit merkitään muualla suoritetuiksi kursseiksi (poikkeuksena talousmatematiikan kurssi).

Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus (MAY)

Pakollinen kurssi

1. Luvut ja lukujonot (MAY01)
 • reaaliluvut, peruslaskutoimitukset ja prosenttilaskenta
 • funktio, kuvaajan piirto ja tulkinta
 • lukujono
 • rekursiivinen lukujono
 • aritmeettinen jono ja summa
 • logaritmi ja potenssi sekä niiden välinen yhteys
 • muotoa ax = b olevien yhtälöiden ratkaiseminen
 • geometrinen jono ja summa

[Alkuun]Matematiikan pitkä oppimäärä (MAA)


Pakolliset kurssit

2. Polynomifunktiot ja -yhtälöt (MAA02)
 • polynomien tulo ja muotoa (a + b)n, n ≤ 3 olevat binomikaavat
 • 2. asteen yhtälö ja ratkaisukaava sekä juurten lukumäärän tutkiminen
 • 2. asteen polynomin jakaminen tekijöihin
 • polynomifunktio
 • polynomiyhtälöitä
 • polynomiepäyhtälön ratkaiseminen
3. Geometria (MAA03)
 • kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus
 • sini- ja kosinilause
 • ympyrän, sen osien ja siihen liittyvien suorien geometria
 • kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen
4. Vektorit (MAA04)
 • vektoreiden perusominaisuudet
 • vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin kertominen luvulla
 • koordinaatiston vektoreiden skalaaritulo
 • yhtälöryhmän ratkaiseminen
 • suorat ja tasot avaruudessa
5. Analyyttinen geometria (MAA05)
 • pistejoukon yhtälö
 • suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt
 • itseisarvoyhtälön ja epäyhtälön ratkaiseminen
 • pisteen etäisyys suorasta
6. Derivaatta (MAA06)
 • rationaaliyhtälö ja  epäyhtälö
 • funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta
 • polynomifunktion, funktioiden tulon ja osamäärän derivoiminen
 • polynomifunktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen
7. Trigonometriset funktiot (MAA07)
 • suunnattu kulma ja radiaani
 • trigonometriset funktiot symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksineen
 • trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen
 • yhdistetyn funktion derivaatta
 • trigonometristen funktioiden derivaatat
8. Juuri- ja logaritmifunktiot (MAA08)
 • potenssien laskusäännöt
 • juurifunktiot ja -yhtälöt
 • eksponenttifunktiot ja -yhtälöt
 • logaritmifunktiot ja -yhtälöt
 • juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatat
9. Integraalilaskenta (MAA09)
 • integraalifunktio
 • alkeisfunktioiden integraalifunktiot
 • määrätty integraali
 • pinta-alan ja tilavuuden laskeminen
10. Todennäköisyys ja tilastot (MAA10)
 • diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma
 • jakauman tunnusluvut
 • klassinen ja tilastollinen todennäköisyys
 • kombinatoriikka
 • todennäköisyyksien laskusäännöt
 • diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma
 • diskreetin jakauman odotusarvo
 • normaalijakauma
Syventävät kurssit

11. Lukuteoria ja todistaminen (MAA11)
 • konnektiivit ja totuusarvot
 • geometrinen todistaminen
 • suora, käänteinen ja ristiriitatodistus
 • induktiotodistus
 • kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö
 • Eukleideen algoritmi
 • alkuluvut ja Eratostheneen seula
 • aritmetiikan peruslause
 • kokonaislukujen kongruenssi
12. Algoritmit matematiikassa (MAA12)
 • iterointi ja Newton-Raphsonin menetelmä
 • polynomien jakoalgoritmi
 • polynomien jakoyhtälö
 • Newton-Cotes-kaavat: suorakaidesääntö, puolisuunnikassääntö ja Simpsonin sääntö
13. Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi (MAA13)
 • funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen
 • jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä ominaisuuksia
 • käänteisfunktio
 • kahden muuttujan funktio ja osittaisderivaatta
 • funktioiden ja lukujonojen raja-arvot äärettömyydessä
 • epäoleelliset integraalit
 • lukujonon raja-arvo, sarjat ja niiden summa
Soveltavat kurssit

14. Laskuharjoituskurssi 1 (MAA14)

Kerrataan lukion pitkän matematiikan ensimmäisen vuoden oppimäärä ja harjoitellaan erityyppisiä tehtäviä ylioppilaskirjoituksia ja tulevia jatko-opintoja varten

15. Laskuharjoituskurssi 2 (MAA15)

Kerrataan lukion pitkän matematiikan toisen ja kolmannen vuoden oppimäärä ja harjoitellaan erityyppisiä tehtäviä ylioppilaskirjoituksia ja tulevia jatko-opintoja varten

16. Matematiikan laskinkurssi (MAA16)

Kurssilla opiskelija oppii käyttämään laskinta, matematiikkaohjelmia ym. apuvälineitä matematiikan syvällisempään ymmärtämiseen.

17. Funktioita ja yhtälöitä (MAA17)

Kurssilla tarkastellaan erilaisia funktioita, ratkaistaan erityyppisiä yhtälöitä ja epäyhtälöitä. Kurssin aikana opiskelija saa varmuutta tehtävien ratkomisessa.

18. Tukikurssi (MAA18)

Kurssilla kerrataan ensimmäisten pakollisten kurssien sisältöjä. Kurssi suoritetaan hajautetusti ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

19. Orientoiva kurssi (MAA19)

Yläasteella suoritettu lukioon tuleville tarkoitettu valmentava kurssi.

[Alkuun]


Matematiikan lyhyt oppimäärä (MAB)

Pakolliset kurssit

2. Lausekkeet ja yhtälöt (MAB02)
 • suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja verrannollisuus
 • ongelmien muotoileminen yhtälöiksi
 • yhtälöiden ja yhtälöparien graafinen ja algebrallinen ratkaiseminen
 • ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen
 • toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen
3. Geometria (MAB03)
 • kuvioiden yhdenmuotoisuus
 • suorakulmaisen kolmion trigonometria
 • Pythagoraan lause ja Pythagoraan lauseen käänteislause
 • kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen
 • geometrian menetelmien käyttö koordinaatistossa
4. Matemaattisia malleja (MAB04)
 • lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen
 • potenssiyhtälön ratkaiseminen
 • eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla
 • lukujonot matemaattisina malleina
5.Tilastot ja todennäköisyys (MAB05)
 • diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen
 • regression ja korrelaation käsitteet
 • havainto ja poikkeava havainto
 • ennusteiden tekeminen
 • kombinatoriikkaa
 • todennäköisyyden käsite
 • todennäköisyyden laskulakien ja niitä havainnollistavien mallien käyttöä
6. Talousmatematiikka (MAB06)
 • indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia
 • taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla
Syventävät kurssit

7. Matemaattinen analyysi (MAB07)
 • graafisia ja numeerisia menetelmiä
 • polynomifunktion derivaatta
 • polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen
 • polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen suljetulla välillä
8. Tilastot ja todennäköisyys II (MAB08)
 • normaalijakauma ja jakauman normittamisen käsitteet
 • toistokoe
 • binomijakauma
 • luottamusvälin käsite

Soveltavat kurssit

9. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi (MAB09)

Kerrataan lukion lyhyen matematiikan oppimäärä ja harjoitellaan erityyppisiä tehtäviä ylioppilaskirjoituksia varten.

10. Peruskoulusta lukioon - matematiikan orientoiva kurssi (MAB10)

Kurssin tarkoituksena on antaa valmiuksia lukio-opintoihin matematiikassa. Kurssilla kerrataan niitä peruskoulussa opetettuja tietoja ja taitoja, joita tarvitaan lyhyen matematiikan opiskeluun lukiossa. Kertaus tapahtuu pääasiallisesti siten, että opiskelijat harjoittelevat opettajan johdolla tehtäviä.

11. Laskuharjoituskurssi (MAB11)

Kurssilla harjoitellaan peruslaskutaitoja.

[Alkuun]


Biologia (BI)

Pakolliset kurssit

1. Elämä ja evoluutio (BI01)

Biologia tieteenä
 • elämän ominaisuudet, perusedellytykset ja organisaatiotasot
 • biologiset tieteenalat ja tutkimusmenetelmät
 • biologisen tiedon esittäminen mallien avulla
Solu elämän perusyksikkönä
 • elämän syntyvaiheet
 • solujen rakenne ja energiatalous
 • DNA ja geenien ilmeneminen
Eliön elinkaari
 • suvullinen ja suvuton lisääntyminen
 • muuntelu
 • kasvu, kehittyminen ja kuolema
Evoluutio
 • luonnonvalinta ja sopeutuminen
 • lajien syntyminen ja häviäminen
 • eliökunnan sukupuu
Biologian kokeellisuuteen liittyvä pienimuotoinen tutkimus tai projekti

2. Ekologia ja ympäristö (BI02)

Ekologian perusteet
 • elollisen ja elottoman luonnon vuorovaikutukset
 • ekosysteemien rakenne ja palautuvuus
 • aineiden kierto ja energian virtaus ekosysteemissä
 • luonnon monimuotoisuus
 • populaatioiden ominaisuudet
 • lajien väliset suhteet
 • eliöiden sopeutuminen ympäristöönsä ja eliöiden levinneisyys
Ympäristöongelmat, niiden syyt ja ratkaisumahdollisuudet
 • ilmastonmuutoksen ekologiset vaikutukset
 • luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemeihin kohdistuvat uhkat
 • aineiden kiertoon ja energian virtaukseen liittyvät ongelmat
 • paikalliset ympäristöongelmat
Kohti kestävää tulevaisuutta
 • ekosysteemipalveluiden merkitys
 • ekologisesti kestävä kehitys, kiertotalous ja ekososiaalinen sivistys
 • toiminta kestävän elämäntavan edistämiseksi omassa lähiympäristössä
Ekologiaa tai ympäristön tilaa koskeva tutkimus tai ympäristön kehittämisprojekti

Syventävät kurssit

3. Solu ja perinnöllisyys (BI03)

Solu tutkimuskohteena
 • miten soluja tutkitaan
 • solubiologisen tiedon ja genomitiedon tarve ja käyttö
Eliöt rakentuvat soluista
 • biomolekyylit
 • tumallisen ja tumattoman solun rakenne ja toiminta
 • DNA:n ja RNA:n rakenne
 • proteiinisynteesi ja epigeneettinen säätely
Solujen lisääntyminen
 • mitoosi ja sen merkitys
 • solujen jakautuminen, kasvu ja erilaistuminen
Periytymisen perusteet
 • geenit ja alleelit
 • sukusolut ja niiden synty meioosissa
 • geenien periytyminen ja ominaisuuksien siirtyminen sukupolvelta toiselle
 • mutaatiot ja mutageenit
Solubiologinen tutkimus laboratoriossa tai sähköisten aineistojen avulla

4. Ihmisen biologia (BI04)

Energia, aineenvaihdunta ja sen säätely
 • ravintoaineet ja ruoansulatus 
 • verenkiertoelimistö
 • hengityselimistö ja hengityksen säätely
Liikkuminen
 • tuki- ja liikuntaelimistö
Elintoimintojen säätely
 • hermosto ja aistit
 • umpirauhaset ja hormonit
 • lämmönsäätely
 • kemiallinen tasapaino
 • elimistöjen sopeutuminen ja puolustusmekanismit
Lisääntyminen
 • hedelmöitys, raskaus ja synnytys
 • sukupuolinen kehitys ja seksuaalisuus
 • perimän ja ympäristön merkitys
Ihmiselimistön toimintaa mittaava tutkimus

5. Biologian sovellukset (BI05)

Bioteknologian sovellukset ja merkitys
 • ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottaminen uusiutuvien luonnonvarojen avulla
 • bioteknologian sovellukset teollisuudessa ja ympäristönsuojelussa
Mikrobiologian sovellukset ja merkitys
 • bakteerien ja virusten rakenne ja toiminta
 • bakteerien viljely, käsittely ja tunnistaminen
 • mikrobit luonnossa ja ihmisen taloudessa
Geeniteknologian sovellukset ja merkitys
 • geenitekniikan menetelmät
 • genomitieto
 • mikrobit geeniteknologiassa
Kasvi- ja eläinjalostus

Biologian sovellusalaan liittyvä koe tai tutkimus

Soveltavat kurssit

6. Biologian laborointikurssi (BI06)

Kurssilla pyritään havainnollistamaan pakollisten ja syventävien kurssien aihepiirejä pienimuotoisten laborointitöiden avulla. Samalla harjoitellaan laboratoriovälineillä tapahtuvaa kokeellista opiskelua ja tutkimusta.
 • kasvien ja eläinten mikroskooppinen rakenne
 • idätys- ja kasvatuskokeet
 • muuntelu
 • ihmisen elintoimintojen mittaukset
 • bakteerien kasvatus ja mikroskopointi
 • osmoosi ym. solun reaktiot
Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. Arviointi perustuu kurssilla tapahtuvaan työskentelyyn ja sen antamaan jatkuvaan näyttöön.

7. Ihmisen anatomia ja fysiologia (BI07)

Kurssilla perehdytään biologian kurssin 4 pohjalta tarkemmin ihmiselimistön rakenteeseen ja toimintaan. Kurssi pyrkii tarjoamaan lisätietoa mm. hoitoalalle pyrkiville opiskelijoille.

 • luusto
 • lihakset
 • verenkierto
 • ruuansulatus
 • hermosto
 • hormonit
 • lisääntyminen
 • puolustusmekanismit
Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä jatkuvan näytön ja mahdollisen kurssikokeen tuloksen perusteella.

8. Kasvilajintuntemus (BI08)

Kurssilla opiskellaan kasvilajeja sekä tuntityöskentelynä että ulkona puistoissa ja maastossa. Lajeihin liittyvä kuva- ja tekstimateriaali jaetaan opiskelijoille sähköisesti kotona tutkittavaksi. Aihepiiristä johtuen kurssi ajoittuu lukuvuoden alkuun ensimmäiseen jaksoon.
 • puistojen ja pihojen puut ja pensaat
 • metsien, soiden, pihojen, puutarhojen, niittyjen ja rantojen sammalet sekä itiö- ja kukkakasvit
Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. Arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön ja lajintuntemuskokeisiin, joissa tunnistus tapahtuu kasvinäytteiden avulla. Puistojen ja pihojen istutetuista lajeista ja luonnonvaraisista kasvilajeista on kummastakin oma tunnistuskoe.

9. Lintulajintuntemus (BI09)

Kurssilla opiskellaan suomalaisia lintulajeja sekä tutustutaan niiden elinympäristöihin ym. ekologiaan. Opiskelu tapahtuu kuvien ja kirjallisuuden sekä koulun lintukokoelmien avulla. Opiskelussa hyödynnetään internetin tarjontaa ja saatetaan tehdä myös maastoretkiä. Kurssi ajoittuu hajautetusti lukuvuoden eri aikoihin.
 • pihojen ja puistojen linnut
 • metsälinnut
 • peltojen ym. avomaiden linnut
 • ranta- ja vesilinnut
 • yleisimpien lintujen äänet
Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. Arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön ja lajintuntemuskokeeseen, jossa voi olla tunnistettavana kuvia, täytettyjä lintuja ja yleisimpien lintulajien ääninäytteitä.

10. Yleislajintuntemus (BI10)

Kurssi suoritetaan itsenäisesti sähköisesti jaettavan materiaalin ja tehtävien perusteella. Jaettava materiaali sisältää myös internet-linkkejä.
 • yleiset kasvilajit
 • yleiset sienilajit
 • yleiset eläinlajit
Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. Arviointi perustuu kurssiin liittyvien tehtävien hyväksyttävään tekemiseen ja lajintuntemuskokeeseen, jossa on tunnistettavana kuvia, mahdollista muuta materiaalia ja myös helposti tunnettavien eläinten ääniä.

11. Kertauskurssi (BI11)

Kurssin tavoitteena on valmentaa opiskelijoita biologian reaalikokeeseen. Kurssin aikana kerrataan keskeisiä asiasisältöjä ja pyritään kehittämään vastaustekniikkaa.
 • pakollisten ja syventävien kurssien kertaus
 • reaalikoevastausten harjoittelu
Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä, joka perustuu tuntityöskentelyyn, harjoitustehtävien tekemiseen ja mahdolliseen kurssikokeeseen.

12. Ihmisen perinnölliset sairaudet (BI12)

Kurssilla perehdytään ihmisen yleisimpiin perinnöllisiin sairauksiin. Kurssilla tarkastellaan syitä perinnöllisten sairauksien synnylle. Kurssin tarkoituksena on keskittyä siihen, millaisia perinnöllisiä mutaatioita ihmisessä voi syntyä, ja miten ne vaikuttavat elimistön psyykkiseen ja fyysiseen toimintaan. Myös ympäristön vaikutusta perinnöllisten sairauksien syntyyn käsitellään erilaisten sairausesimerkkien avulla.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 • kertaa ihmisen perinnöllisyyden lainalaisuudet, käsitteet ja terminologian
 • ymmärtää perinnöllisyyden merkityksen solujen toiminnassa
 • tuntee erilaisten mutaatiotyyppien erot
 • arvioi perinnöllisyyden ja ympäristön yhteisvaikutusta sairauksien synnyssä
Sisällöt:
 • ihmisen kromosomisto ja genomi
 • prosessisynteesi, mitoosi ja meioosi
 • solujen jakautuminen ja erilaistuminen
 • syövän synty
 • kromosomimutaatiot sairausesimerkein
 • geenimutaatiot sairausesimerkein
 • suomalaisen tautiperimän sairauksia ja niiden yleisyydet suomalaisen väestön keskuudessa
 • mitä epigenetiikasta tiedetään tutkimustiedon valossa
Tutkielma ihmisen perinnöllisiin sairauksiin liittyvästä aiheesta.

[Alkuun]


Maantiede (GE)

Pakollinen kurssi

1. Maailma muutoksessa (GE01)

Maantiede tieteenalana
 • miten maantieteessä tarkastellaan ympäristöä ja maailmaa
 • opiskelijan arkiset kokemukset ja havainnot omasta lähiympäristöstä ja muuttuvasta maailmasta
 • maantieteelliset tutkimustaidot ja geomedia
 • miten maantiedettä hyödynnetään työelämässä ja arjessa
 • alueellisia riskejä, myönteistä kehitystä ja innovaatioita koskevat ajankohtaiset uutiset maapallon eri alueilla
 • maailman karttakuvan ja paikannimistön syventäminen
Luonnon järjestelmään liittyvät keskeiset globaalit riskialueet, riskien ennakointi ja niihin varautuminen

Luonnonvaroihin ja ympäristöön liittyvät keskeiset globaalit riskialueet, riskien hillintä, niihin varautuminen ja sopeutuminen
 • ilmastonmuutos ja muut globaalit ympäristöriskit
 • resurssien viisas käyttö sekä kierto- ja biotalous
 • maapallon eri alueiden mahdollisuudet ja vahvuudet
Ihmiskunnan globaalit riskialueet ja keskeiset kehityskysymykset
 • inhimillisen kehityksen globaalit ongelmat, hyvinvoinnin jakautuminen, eriarvoisuus, haavoittuvuus, nälkä ja pakolaisuus
Syventävät kurssit

2. Sininen planeetta (GE02)

Maantieteellinen ajattelu
 • luonnonmaantieteellisten kysymysten asettaminen, tiedon hankinta, analysointi, arviointi ja esittäminen
 • geomedia ja muut luonnonmaantieteen tietolähteet ja niiden käyttö sekä luonnonmaantieteen tutkimusmenetelmät
Maan planetaariset liikkeet ja niistä johtuvat ilmiöt

Ilmakehä ja vesikehä liikkeessä sekä vyöhykkeisyys
 • ilmakehän rakenne ja tuulet
 • sateet
 • meriveden liikkeet
 • sää ja sen ennustaminen
 • ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeet
Maapallon rakenne ja muuttuvat pinnanmuodot
 • endogeeniset ja eksogeeniset tapahtumat maanpinnan muokkaajina
 • luonnonmaisemien tulkinta karttojen ja kuvien avulla
 • arvokkaat luonnonmaisemat
Luonnonmaantieteellisen tiedon käyttö yhteiskunnassa ja arkielämässä

3. Yhteinen maailma (GE03)

Maantieteellinen ajattelu
 • ihmismaantieteellisten kysymysten asettaminen, tiedon hankinta, analysointi, arviointi ja esittäminen
 • ihmismaantieteen peruskäsitteet
 • geomedia ja muut ihmismaantieteen tietolähteet sekä tutkimusmenetelmät
 • miellekartat, paikkojen kokeminen ja alueellinen identiteetti
Väestö ja asutus
 • väestönkasvu, asutus, muuttoliikkeet, kaupungistuminen
 • kulttuurien moninaisuus ja ihmisoikeuksien toteutuminen
Alkutuotanto ja ympäristö
 • kestävä maa-, kala- ja metsätalous
Teollisuus ja energia
 • raaka-aineet, energialähteet, biotalous ja teollisuuden sijainti
Palvelut, liikkuminen ja vuorovaikutus
 • liikenne, matkailu, globaali talous ja informaatioteknologian kehitys
Ihmistoiminnan alueellinen rakenne
 • maankäyttö, keskukset ja periferiat
 • kulttuurimaisemien tulkinta karttojen, kuvien ja muun geomedian avulla
Ihmismaantieteellisen tiedon käyttö yhteiskunnassa ja arkielämässä

4. Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta (GE04)

Geomedian käyttö arjessa, työelämässä ja kestävän kehityksen edistämisessä

Geomedia ja maantieteelliset tutkimustaidot
 • kartografian ja paikkatiedon perusteet sekä muu geomedian käyttö maantieteen tutkimuksissa
 • ongelmien asettaminen, tutkimusaineiston hankinta, käsittely, analysointi, tulkinta, arviointi, havainnollistaminen ja esittäminen
Kehityksen ohjailu ja kestävä kehitys
 • aluesuunnittelu ja osallistuvan suunnittelun periaatteet
 • kehittyneisyyserot eri aluetasoilla sekä kansainvälinen yhteistyö, maailmanlaajuiset kehitystrendit ja kestävän kehityksen sitoumukset
Maantieteellinen tutkielma tai osallistumis- ja vaikuttamisprojekti
 • maantieteellisen pienimuotoisen tutkielman laatiminen geomediaa hyväksi käyttäen tai paikallisen, alueellisen tai globaalin tason osallistumis- ja vaikuttamisprojektin toteuttaminen itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa geomediaa hyväksi käyttäen
Soveltavat kurssit

5. Kartat, tilastot ja paikkatieto (GE05)

Kurssilla perehdytään erityisesti erilaisiin karttoihin ja tilastotietoon geomedian osana. Keskeisenä työvälineenä on tietokone. Kurssi sopii parhaiten maantieteen reaalikokeeseen tähtääville opiskeli-joille opiskeltavaksi rinnakkain geomediakurssin (GE4) kanssa, mutta myös kenelle tahansa kartan tulkintaa tarvitsevalle tai kartoista kiinnostuneelle.
 • verkosta löytyvät tilasto- ja karttamateriaalit
 • paikkatiedon havainnollistaminen karttatasoina
 • karttatulkinta
 • erilaisten diagrammien ja karttojen laadinta tietokoneella
Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä tuntityöskentelyn ja mahdollisen kurssikokeen perusteella.

6. Lähialueprojekti (GE06)

Kurssi voidaan toteuttaa joko pelkästään maantieteen tai esim. maantieteen, biologian ja historian yhteistyökurssina. Lähialue kattaa Läntisen Suomen, ja kurssiin voi liittyä kohdealueelle tapahtuva retki. Kohteena voivat olla esim. Lounais- tai Länsi-Suomen maantieteelliset erityispiirteet ja maantieteeseen liittyen ihmisen historia alueella esihistoriallisesta ajasta nykyaikaan. Projektin kohteena voivat olla myös Unescon maailmanperintökohteet, kuten Merenkurkun saaristo, Sammallahdenmäen kalmisto ja vanha Rauma. Projektin osateemana voi kohteesta riippuen olla myös kansainvälisyyskasvatus esim. Unescon toimintaan liittyen.
 • mannerjäätikön muokkaama maa
 • maankohoaminen ja luonnon sukkessio
 • ihminen merestä kohonneen maan käyttäjänä
 • ihmisen historia esihistoriasta nykyaikaan
 • Unescon maailmanperintö
Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä osallistumisen, tuotetun materiaalin ja muiden tehtävien perusteella. Kurssista voi saada joko maantieteen tai historian kurssisuorituksen.

7. Kertauskurssi (GE07)
 • pakollisten ja syventävien kurssien kertaus
 • reaalikoevastausten harjoittelu
Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä, joka perustuu tuntityöskentelyyn, harjoitustehtävien tekemiseen ja mahdolliseen kurssikokeeseen.

[Alkuun]


Fysiikka (FY)

Pakollinen kurssi

1. Fysiikka luonnontieteenä (FY01)
 • fysiikan merkitys nykyaikana, jatko-opinnoissa ja työelämässä
 • tutustuminen perusvuorovaikutuksiin, maailmankaikkeuden rakenteisiin ja syntyyn sekä aineen rakenteeseen
 • voima liikkeen muutoksen aiheuttajana ja liikeilmiöt
 • tutkimukset ja mallintaminen fysikaalisen tiedon rakentumisessa
 • tulosten kerääminen, esittäminen graafisesti ja luotettavuuden arviointi

Syventävät kurssit

2. Lämpö (FY02)
 • fysiikan merkitys energiantuotannon ratkaisuissa ja kestävän tulevaisuuden rakentamisessa
 • lämpö ja lämpötila
 • kaasujen tilanmuutokset, lämpölaajeneminen ja paine
 • kappaleiden lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon muutokset ja lämpöenergia
 • mekaaninen työ, teho ja hyötysuhde
 • energian säilyminen lämpöopissa ja lämmön siirtymissuunta
 • tutkimuksen tai ongelmanratkaisun ideointia ja suunnittelua

3. Sähkö (FY03)
 • fysiikan ja teknologian merkitys jokapäiväisessä elämässä ja yhteiskunnassa
 • sähkövirta ja jännite sekä resistanssi ja Ohmin laki
 • yksinkertaiset tasavirtapiirit ja Kirchhoffin lait
 • sähköteho ja Joulen laki
 • kondensaattori, diodi ja LED komponentteina
 • sähköstaattinen vuorovaikutus, Coulombin laki ja sähkökenttä
 • sähköturvallisuus, kytkentöjen tekeminen ja virtapiirien tutkiminen

4. Voima ja liike (FY04)
 • fysiikan merkitys yksilön ja yhteiskunnan turvallisuudelle
 • vuorovaikutus liikkeen muutoksen syynä, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä suoraviivainen liike
 • Newtonin lait, voimakuvio ja voimien yhteisvaikutus
 • etä- ja kosketusvoimia: paino, kitka, noste ja kvalitatiivisesti väliaineen vastus
 • liikeyhtälö
 • momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen yksinkertaisissa tilanteissa
 • liikemäärän säilymislaki, impulssiperiaate ja yksiulotteiset törmäykset
 • liike- ja potentiaalienergia sekä mekaanisen energian säilymislaki
 • mallien käyttäminen ja muodostaminen sekä niiden rajoitukset ja puutteet

5. Jaksollinen liike ja aallot (FY05)
 • fysiikan merkitys lääketieteessä ja musiikissa
 • tasainen ympyräliike
 • gravitaatiovuorovaikutus
 • harmoninen voima ja värähdysliike
 • aaltoliikkeen synty ja aaltojen eteneminen
 • aaltoliikkeen heijastuminen, taittuminen, diffraktio, interferenssi ja seisovat aallot
 • ääni aaltoliikeilmiönä
 • mallien ja simulaatioiden suhde todellisuuteen

6. Sähkömagnetismi (FY06)
 • fysiikan merkitys energia- ja viestintäteknologiassa
 • magnetismi, magneettinen vuorovaikutus ja magneettikenttä
 • varatun hiukkasen liike sähkö- ja magneettikentässä
 • sähkömagneettinen induktio, magneettivuo, induktiolaki ja Lenzin laki
 • generaattori, muuntaja, vaihtovirran synty ja energian siirto sähkövirran avulla
 • sähkömagneettisen säteilyn spektri, valon heijastuminen, taittuminen, interferenssi ja diffraktio
 • tutkimuksen tai ongelmanratkaisuprosessin jäsennetty kuvaaminen

7. Aine ja säteily (FY07)
 • näkökulmia fysiikan ja kosmologian kehittymiseen
 • energian kvantittuminen
 • sähkömagneettisen säteilyn kvantittuminen ja fotonit
 • aaltohiukkasdualismi
 • atomiytimen rakenne
 • ydinreaktiot, ydinenergia, ytimen sidosenergia sekä energian ja massan ekvivalenssi
 • radioaktiivisuus ja hajoamislaki
 • säteilyturvallisuus ja säteilyn hyötykäyttö
 • tiedonhankinta, esittäminen ja arviointi

Soveltavat kurssit

8. Fysiikan kertauskurssi (FY08)
 • aikaisempiin kursseihin liittyvien asioiden kertaus
 • erityyppiset fysiikan tehtävät ja ratkaisuvaiheet 
 • fysiikan ylioppilaskokeessa tekstin ja kuvien lisäksi tehtävissä voi materiaalina olla laajoja mittaustuloksia sisältäviä aineistoja sekä videoita, ääntä ja simulaatioita, näiden analysointia harjoitellaan tietokoneohjelmilla 
 • harjoitellaan abitti-kaavaeditoria ja esimerkiksi Libreoffice-taulukkolaskenta- ja piirto-ohjelmaa, LoggerPro-, TI-CAS-, DiA-ohjelmaa
 • sähköisten ylioppilaskoetehtävien arvosteluperusteet
 • vanhojen yo-tehtävien ratkaiseminen tietokoneohjelmilla
 • tehdään valtakunnallinen fysiikan preliminääri eli ylioppilaskoeharjoitus​
9. Yo-kirjoituksiin valmentava laskuharjoituskurssi (FY09)
 • Syvennetään edellisen kertauskurssin tietoja. 
 • Harjoitellaan ylioppilaskokeessa tarvittavia sähköisiä menetelmiä
 • Tehdään harjoituskokeita abittikoejärjestelmässä

10. Kokeellinen fysiikka – työkurssi (FY10)
 • omakohtainen työskentely koulun fysiikan laitteilla, tiedonkeräimien käyttö
 • mittaustulosdatan analysointi tietokonenohjelmien avulla
 • vierailut ja laitteiden käyttö myös muiden oppilaitosten kuten Ammattikorkeakoulun ja Yliopiston fysiikan laboratorioissa
 • mahdollisuuksien mukaan vierailut teollisuuslaitoksissa
 • sähköisen työselostuksen tekemisen periaatteet​

11. Tähtitiede (FY11)
 • tähtitieteen tutkimusmenetelmät
 • avaruusfysiikka
 • taivaanmekaniikka (gravitaatio, kiertoliike, satelliitit)
 • havaintolaitteet,
 • aurinkokunta, tähdet, galaksit, maailmankaikkeus ja kosmologia.
 • havaintoretki (mahdollisuuksien mukaan), jossa tutustutaan tähtitaivaan kohteisiin

12. Elektroniikkaa ja ohjelmointia (FY12)
 • sähkön tasavirtapiirien kertaus
 • älykkään sähköverkon (smart grid) toiminnan perusteet
 • rakennetaan Arduino-elektroniikkasarjan avulla pieniä laitteita, ja laaditaan  tietokoneohjelmia, jolla laitteita ohjataan, siis yhdistetään ohjelmointi ja elektroniikka.
 • esimerkkejä rakennettavista laitteista:liikennevalojen ohjaus, lämpötilan seuranta, servojen ja sähkömoottorien ohjaaminen

13. Fysiikan erikoiskurssi (FY13)

Opiskelijalle, joka osallistuu fysiikan projektiin (yhteistyö toisen oppilaitoksen tai tutkimuslaitoksen kanssa), voidaan antaa suoritusmerkintä fysiikan erikoiskurssista.

14. Fysiikan kansainvälisen projektin kurssi (FY14)

Opiskelijalle, joka osallistuu fysiikan kansainväliseen projektiin, voidaan antaa suoritusmerkintä fysiikan erikoiskurssista.

Projekti voi olla esimerkiksi CERN-tiedekoululeiri tai Japanin teknologialeirikoulu.

[Alkuun]


Kemia (KE)

Pakollinen kurssi

1. Kemiaa kaikkialla (KE01)
 • kemian merkitys nykyaikana, jatko-opinnoissa ja työelämässä
 • atomin rakenne ja jaksollinen järjestelmä pääpiirteissään
 • alkuaineiden ja yhdisteiden ominaisuuksia
 • aineiden ominaisuuksien selittäminen aineen rakenteen, kemiallisten sidosten ja poolisuuden avulla
 • kysymykset tiedonhankinnan lähtökohtana
 • turvallinen työskentely, aineen erotusmenetelmät, aineiden ominaisuuksien tutkiminen, havainnointi ja johtopäätösten tekeminen
Syventävät kurssit

2. Ihmisen ja elinympäristön kemiaa (KE02)
 • kemian merkitys hyvinvoinnin ja terveyden kannalta
 • orgaanisten yhdisteiden, kuten hiilivetyjen, happi- ja typpiyhdisteiden, rakenteiden mallintaminen ja kuvaaminen erilaisilla malleilla
 • avaruusrakenne ja isomeria
 • orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksien selittäminen rakenteen avulla
 • ainemäärä ja pitoisuus
 • työvälineiden ja reagenssien käyttö sekä liuosten valmistus
 • aineen rakenteen analyysimenetelmät, kuten spektroskopia
3. Reaktiot ja energia (KE03)
 • kemian merkitys energiaratkaisujen ja ympäristön kannalta
 • kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu ja tasapainottaminen
 • epäorgaanisten ja orgaanisten yhdisteiden reaktioita sekä niiden sovelluksia
 • aineen häviämättömyys kemiallisessa reaktiossa ja sen yksinkertainen laskennallinen käsittely
 • energian häviämättömyys kemiallisessa reaktiossa, sidosenergia ja Hessin laki
 • kaasujen ominaisuudet ja yleinen tilanyhtälö 
 • reaktioiden tutkiminen kokeellisesti, titraus analyysimenetelmänä, tutkimustulosten käsitteleminen, tulkitseminen ja esittäminen
4. Materiaalit ja teknologia (KE04)
 • kemian merkitys teknologiassa ja yhteiskunnassa
 • metallien ja polymeerien ominaisuudet, käyttö ja elinkaari
 • atomin ulkoelektronirakenne ja jaksollinen järjestelmä alkuaineiden jaksollisten ominaisuuksien selittäjänä
 • hapetusluvut ja hapetus-pelkistysreaktiot
 • sähkökemian keskeiset periaatteet: jännitesarja, normaalipotentiaali, kemiallinen pari ja elektrolyysi
 • kemiallisten reaktioiden laskennallinen soveltaminen
 • tutkimuksen tai ongelmanratkaisun ideointi ja suunnittelu
 • yhteistyön rooli kemiallisen tiedon tuottamisessa
5. Reaktiot ja tasapaino (KE05)
 • kemian merkitys kestävän tulevaisuuden rakentamisessa
 • kemiallisen reaktion nopeus ja siihen vaikuttavia tekijöitä
 • homogeeninen ja heterogeeninen tasapaino sekä tasapainotilaan vaikuttaminen
 • happo-emästasapaino, vahvat ja heikot protolyytit ja puskuriliuokset
 • tasapainoon liittyvät graafiset esitykset
 • homogeenisen ja happo-emästasapainon laskennallinen käsittely
 • tutkimustulosten ja -prosessin arviointi
Soveltavat kurssit

6. Kemian kertauskurssi (KE06)
 • kemian peruskurssin ja syventävien kurssien kertaus
 • ylioppilaskirjoitustehtävien tulkintaa ja valmistautumista ainereaaliin
 • jatko-opiskeluun valmistautuminen, pääsykoetehtäviä eri alueilta
7. Science-kurssi, avoin labra (KE07)

Esimerkkejä/vaihtoehtoja kokeellisista tutkimuksista ja tiedonhausta:
 • hedelmähapon moolimassan määrittäminen
 • kidevedellisen suolan kemiallisen kaavan määrittäminen kvantitatiivisesti
 • karbonaattien hajoamisreaktion tutkiminen, Samariinin ruokasoodapitoisuuden tutkimus
 • veden kovuus kompleksometrisesti
 • kemiallisen reaktion reaktionopeuden tutkiminen
 • asperiinin valmistus, puhtausasteen tutkimus ohutlevykromatografialla, vertailu apteekin asperiiniin
 • sokeritutkimus, maitosokerin hajotus, pelkistävät sokerit
 • Faradayn vakion määrittäminen elektrolyysiä käyttäen
 • polymeerien valmistus, pilailulima, nailon..., eri polymeerien tunnistus ja kierrätys
 • mahahapon tutkimus, Rennie-tabletin neutraloiva vaikutus, takaisintitraus, tulosten laskennallinen käsittely ja vertailu
 • valkoviinin kuivuus kansainvälisen mitta-asteikon mukaa, viinin hedelmähapot, happo-emästitraus
 • happo-emästitrauksia, tarkkojen liuosten valmistus, tulosten käsittely taulukkolaskentohjelmalla, ekvivalenttipisteen tarkennus derivoimalla, derivaattakäyrä
 • liukoisuustulon ja liukoisuuden määritys kokeellisesti eri menetelmillä

8. Kemian laskuharjoituskurssi (KE08)

Kemiallisia laskuja eri osa-alueilta. Kurssin tarkoitus on vahvistaa laskennallisen kemian osaamista yo-kirjoituksia, korkeakoulujen pääsykokeita ja jatko-opintoja varten.

[Alkuun]


Filosofia (FI)

Pakolliset kurssit

1. Johdatus filosofiseen ajatteluun (FI01)
 • Mitä filosofia on, filosofisten kysymysten ja filosofisen ajattelun luonne filosofian perinteessä ja ajankohtaisiin ongelmiin sovellettuna
 • Johdonmukaisen argumentaation ja pätevän päättelyn perusteet ja niiden harjoitteleminen suullisesti ja kirjallisesti
 • Keskeisiä filosofisia peruskysymyksiä ja -erotteluja: henki ja aine, vapaus ja välttämättömyys, käsitteellinen ja empiirinen, objektiivinen ja subjektiivinen
 • Tiedon ja informaation, arkitiedon ja tieteellisen tiedon sekä tieteen ja pseudotieteen ero
 • Tiedon ja argumentaation luonne eri tiedonaloilla: miten väitteitä muodostetaan, koetellaan ja perustellaan joissain lukion oppiaineissa
2. Etiikka (FI02)
 • Moraali ja sitä pohtiva normatiivinen ja soveltava etiikka; hyve-, seuraus-, sopimus-, oikeus- ja velvollisuusetiikan perusteet
 • Moraalin luonne normijärjestelmänä ja sen ero juridisiin ja tapanormeihin perustuviin järjestelmiin, moraalinen relativismi
 • Filosofisia teorioita elämän hyvyydestä ja merkityksellisyydestä sekä hyvästä elämäntavasta
 • Etiikka ja yksilön moraaliset ratkaisut: ihmissuhteet ja elämänvalinnat
 • Eläimiä ja ympäristöä koskevia eettisiä kysymyksiä
Syventävät kurssit

3. Yhteiskuntafilosofia (FI03)
 • Yhteiskuntajärjestyksen ja yhteiskunnallisten instituutioiden olemassaolo ja oikeuttaminen: yksilö- ja yhteisökeskeiset teoriat yhteiskunnasta, yhteiskuntasopimusteoriat
 • Oikeudenmukaisuuden eri muodot, niiden perusteleminen ja soveltaminen
 • Vallan käsite ja muodot, vallan oikeuttaminen, demokratian muodot ja kilpailijat, anarkismi
 • Työnjako, talous ja hyvinvointi, talouden toimintaperiaatteiden ja omistamisen oikeuttaminen
 • Poliittiset ihanteet ja niiden toteuttaminen: vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus; konservatismi, liberalismi ja sosialismi; kansallisvaltiot ja globaali näkökulma
 • Yhteiskunnalliset jännitteet ja ristiriidat sekä niiden ratkaiseminen: oikeusvaltio ja sen vaihtoehdot, yhteiskuntajärjestyksen luhistuminen – sodat, sisällissodat, terrori sekä holokausti ja muut kansanvainot yhteiskuntafilosofisina ongelmina
 • Ajankohtaisia yhteiskuntafilosofisia kysymyksiä: sukupuolen rakentuminen, informaatioteknologia, kulttuurien kohtaaminen, kestävän tulevaisuuden rakentaminen
4. Tieto, tiede ja todellisuus (FI04)
 • Metafysiikan keskeiset kysymykset ja käsitteet, erilaisia käsityksiä metafysiikan luonteesta ja todellisuuden perusrakenteesta
 • Olemassaolon kysymyksiä: muutos ja pysyvyys, oliot ja ominaisuudet, mahdollinen ja välttämätön, reaalinen ja virtuaalinen
 • Todellisuuden ilmeneminen ja hahmottaminen
 • Totuuden luonne ja totuusteoriat
 • Tiedon mahdollisuus ja rajat, tiedon oikeuttaminen
 • Tieteellisen tutkimuksen luonne ja menetelmät, tieteellinen päättely; ilmiön, tutkimusaineiston, mallin ja teorian käsitteet sekä niiden keskinäinen suhde
 • Selittäminen ja tieto luonnon- ja ihmistieteissä sekä formaaleissa tieteissä: tietäminen ja ennustaminen, ymmärtäminen ja tulkinta
Soveltavat kurssit

5. Filosofian historia (FI05)
 • Länsimaisen filosofian traditio sen keskeisten teemojen, murrosvaiheiden ja filosofien kautta
 • Filosofisen perinteen merkitys ja kytkennät 1900-luvun filosofisen ajattelun suuntauksiin
6. Nykyfilosofia ja estetiikka (FI06)
 • Filosofian käsitteiden, näkemysten ja menetelmien syventäminen ja soveltaminen
 • Nykyfilosofian ja filosofisen estetiikan keskeisiä ongelmia
7. Kertauskurssi (FI07)
 • Filosofian eri osa-alueiden sisältöjen syventäminen
 • Hyvän filosofian esseevastauksen kirjoittaminen
[Alkuun]


Historia (HI)

Pakolliset kurssit

1. Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa (HI01)
 • Historia tieteenalana
 • Pyyntikulttuureista korkeakulttuureihin ja kauppavaltioihin
 • Keskiajan talous ja yhteiskunta   
 • Maailmantalouden syntyminen
 • Teollistumisen edellytykset sekä taloudelliset ja yhteiskunnalliset seuraukset
 • Modernin kulutusyhteiskunnan kehitys ja talouskasvun rajat
2. Kansainväliset suhteet (HI02)
 • Kansainvälisen politiikan perusteet 1800-luvulta alkaen
 • Kansallisvaltioiden huippukausi ja maailmansotien aika
 • Jakautunut maailma
 • Keskinäisriippuvuuksien maailma
3. Itsenäisen Suomen historia (HI03)
 • Miten Suomesta tuli Suomi?
 • Suomen itsenäistymisprosessi ja itsenäisyyden alkuvuodet
 • Suomi kansainvälisissä konflikteissa
 • Kohti nykyistä Suomea
Syventävät kurssit

4. Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys (HI04)
 • Antiikin kulttuuripiirit
 • Keskiajan kulttuuri
 • Uuden ajan murros
 • Valistuksen aikakausi
 • Aatteiden ja teollistumisen aika
 • Monimuotoinen nykyaika
5. Ruotsin itämaasta Suomeksi (HI05)
 • Suomen alue ennen ristiretkiä
 • Keskiaika
 • Uusi aika
 • Ruotsista Venäjän osaksi
6. Maailman kulttuurit kohtaavat (HI06)
 • Kulttuurintutkimuksen perusteet ja käsitteet
 • Eurooppalaisen suvaitsevaisuuden ja rasismin historia
 • Euroopan ulkopuolisten kulttuurialueiden historia ja kulttuuri ja niissä tapahtuneet muutokset kulttuurien levitessä ja kohdatessa
 • Kohteeksi valitaan yksi tai useampi seuraavista kulttuureista: Amerikan alkuperäiskulttuurit, Australian ja Oseanian alkuperäiskulttuurit, Aasian kulttuurit, Afrikan kulttuurit, arktiset kulttuurit, Latinalaisen Amerikan kulttuurit ja Lähi-idän kulttuurit
Soveltavat kurssit

7. Vanhan maailman ja antiikin kurssi (HI07)
 • Vanhan maailman kulttuurit (Mesopotamia, Egypti, esikreikkalaiset kulttuurit, foinikialaiset)
 • Antiikin (Kreikan, etruskien, Rooman) maantieteelliset, poliittiset ja yhteiskunnalliset olosuhteet sekä kulttuuri ja sivistys
8. Keskiaika (HI08)
 • Maallinen ja hengellinen valta
 • Uskonnon merkitys ja luostarilaitos
 • Koulu ja sivistysolot
 • Kauppa ja kaupungistuminen
 • Perhe keskiajalla
 • Musta surma
 • Kansainvälinen keskiaika (esim. Ora et labora - matka keskiajan maailmaan)
9. Yhdysvaltojen historia (HI09)
 • Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen kulttuurit
 • Siirtokuntien perustaminen
 • Yhdysvaltojen itsenäistyminen
 • Yhdysvaltojen sisällissota
 • Yhdysvaltojen nousu talouden suurvallaksi
 • Yhdysvaltojen ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • Ajankohtainen Yhdysvallat
10. Kiinan kulttuurin ja historian -kurssi (HI10)
 • Kiinan historiaa Keltaisenjoen laaksosta Kiina-ilmiön Kiinaan
 • Kiinalainen maailmankuva ja kulttuuri sekä tapakulttuuri
 • Kiinan yhteiskunta ja poliittinen järjestelmä
 • Kiina monen keskeisessä maailmassa
 • Ajankohtainen Kiina
 • Vierailu kiinalaisessa ravintolassa/kiinalaiseen nykyelokuvaan tutustuminen/taiji-harjoitus yms.
 • Suunnitellaan ja toteutetaan kiinalainen uudenvuodenjuhla/Kiinaa-koskeva näyttely
11. Maailmanpolitiikan arkipäivää (HI11)
 • Analysoitavat kohteet vaihtelevat opiskelijoiden kiinnostuksen ja maailmantilanteen kehittymisen mukaan esim. ajankohtaiset sodat ja konfliktit, maailmanpolitiikan tilanne, globaali talouskehitys yms.
12. Paikallishistorian tutkielmakurssi (HI12)
 • Perehdytään historiantutkimuksen perusteisiin ja metodiin
 • Tutustutaan Vaasan ja sen lähiympäristön menneisyyteen kaupungin perustamisesta nykypäivään
 • Tehdään pienimuotoinen tutkielma (tutkielman näkökulma voidaan valita talouden, väestökehityksen, politiikan, kulttuurin tai tapahtumahistorian alueelta ottaen huomioon oppilaiden omat toiveet)
 • Vieraillaan Pohjanmaan museossa ja Vaasan maakunta-arkistossa sekä vanhan Vaasan raunioilla
13. Antiikin kulttuurihistorian projektikurssi (HI13)
 • Tutustutaan Antiikin Kreikan ja Rooman historiaan ja kulttuuriin tekemällä opintomatka Ateenaan, Roomaan tai Istanbuliin, jossa tutustutaan kohteen kulttuuriin, taiteeseen, arkkitehtuuriin, historiaan, politiikkaan ja tapakulttuuriin, sekä Unescon maailmanperintökohteisiin
 • Kaupunkikohteisiin tutustumalla avataan antiikin kulttuurihistoriaa ja sen merkitystä myöhemmälle kulttuurin muotoutumiselle
 • Tehdään teemaan liittyvä esitelmällä, joka pidetään projektimatkalla
14. Yo-kirjoituksiin valmentava kurssi (HI14)
 • Tutustutaan historian ainereaalikokeeseen ja erilaisiin tehtävätyyppeihin
 • Kerrataan historian pakollisten ja syventävien kurssien keskeinen sisältö
 • Harjoitellaan erilaisiin reaalikoekysymyksin vastaamista
 • Koekäytäntö ainereaalikokeessa
15. Japanin kulttuurin ja historian kurssi (HI15)
 • Maantiede ja luonnonolot sekä vaikutus kulttuuriin ja historiaan
 • Japanin historian päävaiheet
 • Japanilainen kulttuuri ja maailmankuva ja sen ilmeneminen tapakulttuurissa, kielessä, eri taiteissa sekä nuorisokulttuurissa
 • Japanilainen yhteiskunta ja poliittinen järjestelmä
 • Modernisaatio ja teknologiayhteiskunnan syntyminen sekä talouselämä Japanissa
 • Japani kansainvälisenä toimijana nykypäivän maailmassa​
16. Eurooppalaisen kulttuurin jäljillä -leirikoulu (HI16)
 • Eurooppalaisen kulttuurin jäljillä -leirikoulu on ainerajat ylittävä opintomatka johonkin eurooppalaiseen kaupunkikohteeseen ja sen lähiympäristöön. Eurooppalaisen kulttuurin jäljillä -leirikoulussa päästään kokeilemaan koulussa opiskeltua kieltä oikeassa ympäristössä. Leirikoulu yhdistää lyhyiden kielten, reaali- ja taideaineiden opiskelun ulkomailla tapahtuvaksi leirikouluksi.
 • Projektissa tutustutaan eurooppalaiseen kulttuurin muotoutumiseen keskiajalla ja uuden ajan taitteessa sekä näiden kulttuurivaikutteiden ilmenemistä nykypäivänä. Tutustumiskohteita voivat olla esimerkiksi Toscanan alue Italiassa tai Andalusia Espanjassa.
 • Ennen leirikoulumatkaa opiskelijat valmistelevat esitelmiä, jotka pidetään matkakohteessa. Matkan lopputuloksena voidaan toteuttaa myös valokuva- tai taidenäyttely.

[Alkuun]


Yhteiskuntaoppi (YH)

Pakolliset kurssit

1. Suomalainen yhteiskunta (YH01)
 • Suomalaisen yhteiskunnan rakenne
 • Oikeusvaltio ja sisäinen turvallisuus
 • Hyvinvointi ja tasa-arvo
 • Valta, vaikuttaminen ja päätöksenteko
2. Taloustieto (YH02)
 • Kansantalous ja yksilön talous
 • Markkinat, suhdanteet ja talouselämä
 • Talouspolitiikka
 • Kansainvälinen talous ja Suomi
3. Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (YH03)
 • Eurooppalaisuus ja eurooppalainen identiteetti
 • Euroopan yhdentymisen tavoitteet ja toiminta
 • Turvallisuus ja tulevaisuuden muuttuvat haasteet
Syventävä kurssi

4. Kansalaisen lakitieto (YH04)
 • Lakitiedon peruskäsitteet ja oikeudellisen tiedon hankkiminen
 • Kansalaisen yleisimmät oikeustoimet (esim. perheoikeus, työoikeus, kuluttajansuoja, velka, asuminen jne.)
 • Rikos- ja prosessioikeus
Soveltavat kurssit

5. Yritystieto (YH05)
 • Yrittäjän ominaisuudet
 • Liikeidea ja liiketoimintasuunnitelma
 • Eri yritysmuodot
 • Rahoituksen järjestäminen
 • Yrityksen perustamisasiakirjat
 • Sidosryhmät
 • Markkinointi
 • Yrityksen lopettaminen
 • Yrityksen kansainvälistyminen
6. Kansalaisen turvakurssi (YH06)
 • Turvallisuuspolitiikan perusteet
 • Ensiapu
 • Väestönsuojelu
 • Palo- ja pelastustoiminta
 • Yleinen järjestys ja turvallisuus
 • Itsepuolustus
7. Aktiivinen kansalainen (YH07)
 • Vaikuttamisen perusteet ja kansalaisyhteiskunta
 • Vaikuttaminen omalla paikkakunnalla
 • Vaikuttaminen Suomessa ja maailmalla
 • Yhteiskunnalliset liikkeet ja kansalaisjärjestöt
8. Yo-kirjoituksiin valmentava kurssi (YH08)
 • Kerrataan yhteiskuntaopin pakollisten ja syventävien kurssien keskeinen sisältö
 • Harjoitellaan erilaisiin reaalikoekysymyksin vastaamista
 • Koekäytäntö ainereaalikokeessa 

9. Eurooppa-leirikoulu (YH09)

 • Tutustutaan eurooppalaiseen arvomaailmaan, identiteettiin ja kulttuuriin sekä Euroopan unionin integraation historiaan Eurooppaan suuntautuvassa leirikoulussa.
 • Vieraillaan Euroopan parlamentissa ja tutustutaan Euroopan unionin päätöksentekoon ja kansalaisvaikuttamiseen.
 • Vieraillaan Euroopan keskuspankissa ja tutustutaan yhteisen rahapolitiikan harjoittamiseen ja euroalueen talouden ajankohtaisiin kysymyksiin.
 • Tehdään teemaan liittyvä esitelmä, joka pidetään leirikoulumatkalla. Valmistaudutaan vierailuun Euroopan parlamentissa ja Euroopan keskuspankissa. Jaetaan opittua ja koettua muille koulun opiskelijoille esimerkiksi rakentamalla näyttely tai pitämällä yleisöluento.
 • Leirikouluun osallistuminen edellyttää yhteiskuntaopin Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (YH03) ja historian Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys (HI04) kurssien suorittamista. Hyvä englannin, ranskan tai saksan suullinen kielitaito katsotaan vahvuudeksi.

10. Aktiivinen eurooppalainen -kurssi (YH10)

 • Valmistaudutaan ja osallistutaan EYP:n eli European Youth Parliamentin istuntoon Suomessa tai ulkomailla. Tehdään raportti opitusta ja koetusta.
 • Edellyttää yhteiskuntaopin Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (YH03) ja historian Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys (HI04) kurssien suorittamista.

11. Pörssilähettiläät -kurssi (YH11)

 • Osallistutaan Pörssisäätiön Pörssilähettiläät -koulutukseen, jossa opitaan oman talouden hallintaan, säästämiseen ja sijoittamiseen sekä pörssin toimintaan liittyviä tietoja ja taitoja.
 • Lisäksi tehdään kouluvierailuja Pörssisäätiön toimeksiantona yläkouluihin.
[Alkuun]


Psykologia (PS) 

Pakollinen kurssi

1. Psyykkinen toiminta ja oppiminen (PS01)
 • tietoinen ja tiedostamaton psyykkinen toiminta
 • sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutus ihmisen toimintaan
 • perehtyminen johonkin valinnaiseen ilmiöön, kuten aggressiivisuus, jännittäminen, riippuvuudet, syömiskäyttäytyminen, sosiaalinen vuorovaikutus, onnellisuus tai rakkaus
 • opiskelu ja oppiminen psykologian näkökulmista
 • psyykkisen tiedon muodostuminen, tutkimuskohteet ja tutkimusmenetelmät ja niiden kriittinen arviointi
Syventävät kurssit

2. Kehittyvä ihminen (PS02)
 • kehityksen osa-alueet ja niihin vaikuttavat tekijät lapsuudessa ja nuoruudessa
 • nuoruusiän psyykkinen kehitys ja sen erityiset haasteet
 • kehityksen jatkuvuus elämänkaaren aikana
 • kehitykseen vaikuttavat biologiset ja sosiokulttuuriset tekijät
 • kehityksen tutkiminen ja saadun tiedon arviointi ja soveltaminen
3. Tietoa käsittelevä ihminen (PS03)
 • kognitiivisen toiminnan periaatteita, kuten sisäiset mallit ja havaintokehä
 • kognitiivisten toimintojen neuropsykologinen perusta
 • kognitiivisen psykologian ja aivotutkimuksen tutkimusmenetelmiä
 • havaitseminen, tarkkaavaisuus ja muisti kognitiivisina perustoimintoina sekä niiden biologinen perusta
 • jonkin valinnaisen korkeampitasoisen kognitiivisen toiminnon tarkasteleminen, esimerkiksi kieli, ongelmanratkaisu, päätöksenteko tai asiantuntijuus
4. Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys (PS04)
 • tunteiden muodostuminen ja vähintään yhden tunteen biologinen perusta
 • tunteet psykologisen tutkimuksen kohteena
 • tunteiden universaalisuus ja kulttuurisidonnaisuus
 • tunteiden merkitys itseymmärryksen välineenä
 • psyykkinen hyvinvointi ja psyykkisen tasapainon ylläpitäminen
 • uni ja nukkuminen hyvinvoinnin osatekijöinä 
 • stressi, kriisit ja niistä selviytymisen keinot
 • keskeiset mielenterveyden ongelmat ja niiden hoito
 • mielenterveyden ongelmien syntyä selittäviä tekijöitä
 • sosiaalisen ympäristön merkitys yksilön hyvinvoinnille 
5. Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (PS05) 
 • persoonallisuuden määrittely
 • persoonallisuuden pysyvyys ja muuttuvuus
 • vähintään kaksi persoonallisuusteoriaa, persoonallisuuden selittämisen mallia tai näkökulmaa, kuten sosiokognitiivinen, psykodynaaminen tai humanistinen psykologia, temperamenttiteoria tai piirreteoria 
 • yksilöllisten erojen tutkiminen 
 • tilannetekijöiden ja ryhmäilmiöiden vaikutus yksilön toimintaan yhteisöissä ja sosiaalisissa verkostoissa 
 • kulttuurin vaikutus persoonallisuuteen, vuorovaikutukseen ja yhteisölliseen toimintaan
Soveltavat kurssit

6. Sosiaalipsykologia (PS06)
 • sosiaalipsykologian keskeiset käsitteet
 • perustiedot ihmissuhteisiin liittyvistä tekijöistä
 • ryhmässä toimimisen lainalaisuudet
 • ryhmissä harjoitellaan sosiaalipsykologisia tiedonhankintakeinoja käytännössä
 • kurssia suositellaan seniori- tai abivuoden opinnoiksi
7. Opiskelu, psyykkinen hyvinvointi ja stressin hallinta (PS07)
 • opiskelutekniikoita, omien opiskelunmenetelmien kehittämistä
 • psyykkinen hyvinvointi
 • stressin hallinta
 • sosiaaliset taidot
 • kurssilla tehdään ryhmissä erilaisia aiheisiin liittyviä harjoituksia ja tehtäviä, yksilötyöskentelyä ja kurssi soveltuu jo juniorivuoteen tai myöhempänä aikana tehtäväksi
8. Minä - me: parisuhde, ihmissuhteet (PS08)
 • kurssilla syvennetään kehityspsykologian ja sosiaalipsykologian aihekokonaisuuksia opiskelijoiden kiinnostuksen pohjalta nivoen niitä elämänhallintaan ja mielenterveyden ylläpitämiseen
 • minuus, identiteetti, yksilön kehitys
 • ystävyyssuhteet, parisuhteet, monenlaiset ihmissuhteet
 • haasteet ihmissuhteissa ja yksilönä kasvamisessa sekä niiden ratkaisumahdollisuuksia
 • kulttuurin ja yhteisöjen vaikutus yksilön kehitykseen ja ihmissuhteisiin
 • pari/ryhmätyönä valittuun aiheeseen paneutuminen lähdemateriaalia hyödyntäen ja tuotoksen muille esittäminen
 • kurssi sopii seniori- tai abivuonna suoritettavaksi
9. Yhteiskunnalliset palvelut (PS09)
 • tutustutaan yhteiskunnan tarjoamiin palveluihin, esim. mielenterveyspalvelut
 • tutustutaan ko. kohteisiin
 • ryhmissä kirjallinen katsaus valitusta aiheesta: työ esitellään muille ryhmäläisille
 • kurssi sopii seniori- tai abivuonna suoritettavaksi
10. Psykologian tutkimustapojen harjoittelua (PS10)
 • tutkimussuunnitelmien tekemisen harjoittelua
 • tutkimusten ja niiden tulosten analysoinnin harjoittelua
 • yo-kokeen tutkimus- ja aineistotehtävien vastaamisen harjoittelua, suositellaan tehtäväksi yo-kirjoitusvuonna
11. Yo-kirjoituksiin valmentava kurssi (PS11)
 • psykologian koko oppimäärän keskeisten asioiden kertaaminen
 • yo-vastausten harjoittelua yhteisöoppimista hyödyntäen
 • kriittisen ajattelun kehittämistä mm. oman toiminnan reflektoinnin ja vertaisarvioinnin avulla
 • esseevastausten tekeminen kurssin aikana
 • kurssia suositellaan tehtäväksi ennen yo-kirjoituksia
[Alkuun]Uskonto, evankelis-luterilainen (UE)

Pakolliset kurssit

1. Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä (UE01)
 • uskonto ilmiönä, uskonnon määrittely ja tutkiminen
 • nykyajan uskonnollisuus, sekularisaatio, uskonnottomuus ja uskonnonvapaus
 • maailman ja Suomen uskontotilanne
 • Lähi-idän monoteististen uskontojen kulttuuritausta, synty sekä niiden keskeiset ja yhteiset piirteet
 • pyhien kirjojen synty, asema, käyttö ja tulkintatavat juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa
 • juutalaisuuden ja islamin sisäinen monimuotoisuus, etiikka, elämäntapa, suhde yhteiskuntaan eri puolilla maailmaa sekä merkitys länsimaiselle kulttuuripiirille
 • ajankohtaisia katsomusten kohtaamiseen liittyviä kysymyksiä
2. Maailmanlaajuinen kristinusko (UE02)
 • kristinuskon asema ja vuorovaikutus ympäröivän kulttuurin kanssa eri puolilla maailmaa
 • katolisen, ortodoksisen ja protestanttisen, erityisesti luterilaisen, kristillisyyden synty, erityispiirteet, eettinen ajattelu ja yhteiskunnalliset vaikutukset
 • karismaattinen kristillisyys ja kontekstuaalinen teologia
 • kristillisperäisten uskontojen pääpiirteet
 • uskonnon asema ja sen taustat eri puolilla Eurooppaa
 • ekumenia ja katsomusten dialogi
 • ajankohtaisia kristinuskoon liittyviä kysymyksiä ja niiden taustoja
Syventävät kurssit

3. Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (UE03)
 • hindulainen maailmankuva ja elämäntapa sekä hindulaisuuden monimuotoisuus ja vaikutukset Intian kulttuuriin, yhteiskuntaan ja politiikkaan
 • Intian nykypäivän uskontotilanne
 • jainalaisuuden ja sikhiläisyyden keskeiset piirteet
 • buddhalainen elämäntapa sekä buddhalaisuuden opetukset, suuntaukset ja keskeiset vaikutukset Aasian kulttuureihin
 • Kiinan vanhan kansanuskon, kungfutselaisuuden ja taolaisuuden keskeiset piirteet ja vaikutus kiinalaiseen ajatteluun ja yhteiskuntaan
 • Kiinan nykypäivän uskontotilanne
 • shintolaisuus Japanin etnisenä uskontona sekä uskontojen vaikutuksia yhteiskuntaan ja politiikkaan Japanissa
 • Aasian uskontojen vaikutus länsimaissa
 • luonnonuskontojen ja vodoun keskeiset piirteet ja levinneisyys
 • uusien uskonnollisten liikkeiden taustaa ja keskeisiä piirteitä
4. Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa (UE04)
 • Suomen uskontotilanne, suomalainen uskonnollisuus ja sekularisaatio
 • uskonnollisten yhteisöjen muodot ja niiden suhde yhteiskuntaan
 • uskonnot yhteiskunnan muokkaajina Suomessa eri aikoina
 • uskontojen ja katsomusten välinen dialogi tämän päivän Suomessa
 • uskonto ja uskonnolliset yhteisöt suomalaisessa ja yleiseurooppalaisessa lainsäädännössä, uskonnon- ja katsomuksenvapaus sekä yhdenvertaisuuteen ja syrjintään liittyvät kysymykset
 • uskonnon merkitys ja näkyvyys julkisella sektorilla, politiikassa, työelämässä ja taloudessa
 • uskonnolliset yhteisöt kolmannen sektorin toimijoina
 • uskonto yksilöiden ja perheiden elämässä ja tapakulttuurissa
 • uskonnottomuus, uskontokritiikki ja uskonnoton tapakulttuuri Suomessa
 • osana kurssia voidaan toteuttaa vapaaehtoisprojekti tai perehtyä jonkin uskonnollisen yhteisön yhteiskunnalliseen toimintaan
5. Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa (UE05)
 • uskonnon tutkimuksen ajankohtaisia näkökulmia ja menetelmiä eri tieteenaloilla: uskontotieteen ja teologian eri tutkimusalat sekä taiteentutkimus, kulttuurintutkimus ja yhteiskuntatieteet
 • uskonnon, taiteen ja populaarikulttuurin eri muotojen vuorovaikutus
 • uskonnollisten tilojen arkkitehtuuri uskonnon ja sen erityispiirteiden kuvaajana
 • uskonnollisia teemoja, symboliikkaa ja myyttejä eri taidemuodoissa ja populaarikulttuurissa
 • Raamatun kertomusten ja kristillisen opin erilaisten tulkintojen tarkastelu taiteen eri muotojen avulla
 • muinaissuomalainen uskonto ja kristinusko suomalaisessa kulttuuriperinnössä
6. Uskonnot ja media (UE06)
 • uskonnollinen media ja median käyttö uskonnoissa
 • uskonnollisen kielen ja kuvaston käyttö eri medioissa
 • uskontojen mediajulkisuus
 • uskonnollinen media ja median hyödyntäminen uskonnoissa
 • median vaikutus uskontoilmiöihin, kuten asenteet ja uskontoihin liittyvät mielikuvat, uskonnot ja konfliktit, uskonnot ja rauhan rakentaminen, uskontokritiikki
 • uskontoon liittyvän mediasisällön tuottaminen tai media-analyysi
Soveltavat kurssit

7. Raamattukurssi (UE07)
 • tutustutaan Raamatun kertomuksiin ja henkilöiden elämänvaiheisiin
 • Raamatun tulkintatapoja, naiset Raamatussa, Raamattu nykyajan ihmisen elämässä, ajankohtaisia eettisiä teemoja Raamatun valossa
8. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi (UE08)
 • valmentautuminen uskonnon ainereaaliin
 • kerrataan uskonnon pakollisten ja syventävien kurssien sisällöt
 • harjoitellaan esseetehtävään vastaamista
9. Isoskoulutuskurssi (UE09)
 • seurakunnan nuorisotyö
 • kurssin korvaa seurakunnan järjestämä isoskoulutuskurssi
 • kurssimerkinnän saa toimittamalla todistuksen kurssista koululle
10. Monikulttuurinen kaupunkimme (UE10)
 • tutustutaan Vaasan alueen seurakuntien, uskonnollisten yhteisöjen ja kulttuuriyhdistysten toimintaan
 • vierailukäynnit ja vierailevat luennoitsijat
 • voidaan toteuttaa myös projektimuotoisena (esim. juhlan valmistelu ja toteutus)

11. Uskonnollisuus kulttuurisena ilmiönä (UE11)

Tutustutaan uskonnollisuuteen kulttuurisena ilmiönä ja tutkitaan sen vaikutusta yhteiskuntaan. Kurssi voidaan toteuttaa opintomatkana uskonnolliseen keskukseen. Tällaisia kohteita voivat olla esimerkiksi Ranskan Taizé, jossa perehdytään Taizén kansainvälisen ekumeenisen yhteisön toimintaan ja tutustutaan muista kulttuureista tuleviin nuoriin, tai katolisen kirkon keskus, Rooma. Suomessa vastaavia kohteita voivat olla Turku ja Kuopio. Opintomatkasta ja siihen liittyvästä työstä opiskelija saa yhden kurssin.

[Alkuun]


Ortodoksinen uskonto (UO)

Pakolliset kurssit

1. Uskonto ilmiönä – ortodoksisuus, juutalaisuus ja islam (UO01)
 • uskonto ilmiönä, uskonnon määrittely ja tutkiminen
 • nykyajan uskonnollisuus, sekularisaatio, uskonnottomuus ja uskonnonvapaus
 • Lähi-idän monoteististen uskontojen yhteiset juuret, kulttuuritausta ja yhteiset piirteet
 • pyhien kirjojen asema, merkitys ja tulkinta juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa
 • Lähi-idän uskontojen vaikutus kulttuuriin ja arkeen Euroopassa
 • apostoli Paavalin lähetystyö Jerusalemista Eurooppaan
 • ensimmäiset kristilliset synodit
 • kristillisen kirkon jakaantuminen
 • katolinen kirkko ja protestantismin synty
 • Luther ja Pohjoismaat
 • vapaat kristilliset suunnat
 • uskonnottomuus
2. Ortodoksisuus maailmassa (UO02)
 • kristillisen kirkon laajeneminen
 • patriarkaatit ja paikalliskirkot
 • orientaaliset kirkot
 • askeesin ja luostarilaitoksen synty ja niiden yhteiskunnallinen merkitys
 • ortodoksinen oppi, etiikka ja antropologia synodien ja kirkon suurien opettajien kautta
 • ihmisen elämänkaari ja ortodoksisuus
 • ortodoksinen tapakulttuuri
 • Itä-Euroopan ortodoksisuus ja uusortodoksinen maailma
 • Suomen ortodoksinen kirkko ennen ja nyt
 • ekumenia ja uskontojen välinen vuorovaikutus
Syventävät kurssit

3. Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (UO03)
 • hindulaisuuden monimuotoisuus, maailmankuva ja elämäntapa sekä vaikutuksia Intian kulttuuriin, yhteiskuntaan ja politiikkaan
 • Intian nykypäivän uskontotilanne
 • jainalaisuuden ja sikhiläisyyden keskeiset piirteet
 • buddhalaisuuden opetukset, elämäntapa, suuntaukset ja vaikutuksia Aasian kulttuureihin ja yhteiskuntiin
 • Kiinan vanha kansanusko, kungfutselaisuus ja taolaisuus ja näiden vaikutuksia kiinalaiseen ajatteluun ja yhteiskuntaan
 • Kiinan nykypäivän uskontotilanne
 • shintolaisuus Japanin etnisenä uskontona sekä uskontojen vaikutuksia yhteiskuntaan ja politiikkaan Japanissa
 • Aasian uskontojen vaikutus länsimaissa
 • luonnonuskontojen ja vodoun keskeiset piirteet
 • uusien uskonnollisten liikkeiden taustaa ja keskeisiä piirteitä
4. Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa (UO04)
 • suomalainen uskonnollisuus ennen ja nyt, uskonto ja uskonnolliset yhteisöt Suomessa, sekularisaatio
 • uskonnollisten yhteisöjen muodot ja niiden suhde yhteiskuntaan
 • uskonnot yhteiskunnan muokkaajina Suomessa eri aikoina
 • uskontojen ja katsomusten välinen dialogi tämän päivän Suomessa
 • uskonto ja lainsäädäntö, uskonnon- ja katsomuksenvapaus sekä yhdenvertaisuuteen ja syrjintään liittyvät kysymykset
 • uskonnon merkitys, näkyvyys ja oikeudet julkisella sektorilla, politiikassa, työelämässä ja taloudessa
 • ortodoksiset järjestöt kolmannen sektorin toimijoina
 • uskonnot yksilöiden ja perheiden elämässä ja tapakulttuurissa Suomessa
 • uskonnottomuus, uskontokritiikki ja uskonnoton tapakulttuuri Suomessa
5. Taide ortodoksisuudessa ja muissa uskonnoissa (UO05)
 • uskonnot, taide ja kulttuurin eri muodot
 • sakraalin ja uskonnollisen taiteen ero
 • ortodoksisen taiteen erityispiirteet: jumalanpalvelus, kirkkomusiikki, arkkitehtuuri, ikonitaide
 • uskontojen oppi taiteen keinoin: kuvataide, musiikki, rakennustaide ja draama
6. Ortodoksisuus ja uskonnot mediassa (UO06)
 • uskonnollinen media ja median käyttö uskonnoissa
 • uskonnollisen kielen ja kuvaston käyttö eri medioissa
 • uskontojen mediajulkisuus
 • ortodoksisen kirkon mediamaailma
 • median vaikutus uskontoilmiöihin, esimerkiksi asenteet ja uskontoihin liittyvät mielikuvat, uskonnot ja konfliktit, uskonnot ja rauhan rakentaminen, uskontokritiikki
 • uskontoon liittyvän mediasisällön tuottaminen tai media-analyysi
[Alkuun]


Elämänkatsomustieto (ET)

Pakolliset kurssit

1. Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu (ET01)
 • Maailmankatsomuksen, maailmankuvan ja elämänkatsomuksen käsitteet sekä niiden keskinäinen suhde ja asema omassa elämänkatsomuksessa
 • Erilaisia maailmankatsomuksia sekä niiden piirteiden ja perusoletusten tutkimista eri tieteiden tarjoamin välinein
 • Tyypillisiin informaation käsittelyyn ja ympäröivän todellisuuden jäsentämiseen liittyvien kognitiivisten vääristymien tarkastelu sekä omassa että muiden ajattelussa
 • Koulun, median, politiikan, tieteen, taiteen, viihdeteollisuuden sekä uskonnollisten ja kulttuuristen yhteisöjen vaikutus maailmankuviin ja -katsomuksiin sekä omaan elämänkatsomukseen
 • Median ja muiden informaation lähteiden toimintalogiikka sekä niihin kohdistuva kriittinen katsomuksellinen ajattelu sekä katsomuksellisen argumentaation erittely erilaisista näkökulmista
2. Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä (ET02)
 • Luonnon- ja ihmistieteellisiä, sekulaareja ja uskonnollisia, filosofisia ja populaarikulttuuriin kuuluvia ihmiskäsityksiä ja -ihanteita
 • Ihmisen olemassaolon peruskysymyksiä: ihmissuhteet, sukupuolisuus ja seksuaalisuus; opiskelu ja työ, vanheneminen ja kuolema
 • Identiteetti, elämänvalinnat ja elämänhallinnan keinot: yksilön mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämäänsä, perimän ja ympäristön merkitys
 • Ihmisarvo, ihmisen arvokkuus ja ihmisoikeudet, ihmisoikeusasiakirjoja: YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistus, Lapsen oikeuksien sopimus sekä Euroopan ihmisoikeussopimus
 • Erilaisia käsityksiä hyvästä elämästä sekä toisten ihmisten, eläinten ja ympäristön asemasta siinä
Syventävät kurssit

3. Yksilö ja yhteisö (ET03)
 • Ihminen sosiaalisena olentona, yksilöiden vuorovaikutus ja yhteisöllisyys: yksityinen ja julkinen, tunnustussuhteet ja merkitykselliset toiset, roolit ja yhteisölliset normit
 • Yhteiskuntatutkimuksen perusteita, kuten sosiaaliset tosiasiat, yhteiskunnalliset rakenteet ja modernin länsimaisen yhteiskunnan erityispiirteet sekä näiden vaikutus yksilön elämään
 • Taloudellisen ja poliittisen vallan suhde nyky-Suomessa sekä globaalissa markkinataloudessa, yksilön kuluttajana ja kansalaisena tekemien valintojen vaikutukset yhteiskunnan eri tasoilla
 • Ihmisoikeudet, uskonnon- ja omantunnon vapaus, globaali oikeudenmukaisuus ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen moraalisina ja poliittisina vaatimuksina sekä näitä vaatimuksia vastustavat näkemykset ja toimet mukaan lukien ihmisoikeusloukkaukset sekä holokausti
 • Yhteiskunnalliset utopiat ja dystopiat sekä niiden kriittinen potentiaali: ihanteet ja kauhukuvat nykyisyyden suurennuslaseina ja toiminnan motivoijina
4. Kulttuurit katsomuksen muovaajina (ET04)
 • Kulttuurin käsite ja merkitys sekä sen erilaiset luokittelut ja käyttötavat, kulttuuri merkityksiin perustuvana inhimillisenä toimintana, erilaisia teorioita kulttuurien kehityksestä ja suhteesta toisiinsa
 • Kulttuuriperintö: tapakulttuurin monet muodot, kulttuurinen itseilmaisu, kulttuurin vaikutus yksilön maailmankuvaan ja elämänkatsomukseen, Unescon maailmanperintöohjelma
 • Suomalaisen kulttuurin ja identiteetin historiallinen rakentuminen, suomalaisuuden monimuotoisuus ja suomalaiset vähemmistökulttuurit
 • Kulttuurien ja sivilisaatioiden vuorovaikutus sekä monokulttuurisuuden mahdottomuus: monikulttuurisuus ja globaali kulttuuri sekä niiden erilaiset katsomukselliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset
 • Etnosentrisyyden ja rasismin sekä keskinäisen kunnioituksen ja yhdenvertaisuuden historiaa ja nykypäivää eri kulttuureissa
5. Katsomusten maailma (ET05)
 • Katsomuksen ja uskonnon sekä uskonnollisuuden ja uskonnottomuuden tutkiminen, määritteleminen ja selittäminen, käsityksiä uskontojen alkuperästä
 • Uskonnollisten ilmiöiden tulkinnassa käytettyjä käsitteitä, kuten myytti, pyhä, riitti, symboli ja teismi
 • Uskontokritiikki, ateismi, agnostismi ja sekulaarin humanismin maailmankatsomukselliset perusteet
 • Kristinuskon, islamin ja juutalaisuuden sekä joidenkin muiden uskontojen ja maailmankatsomuksellisten järjestelmien historiallinen ja maantieteellinen levinneisyys ja jakautuminen, pyhät kirjat, oppi, elämäntapa ja suhde yhteiskuntaan
 • Tämän päivän merkittävien maailmankatsomuksellisten järjestelmien, kuten sekulaarin humanismin ja suurten uskontojen, suhde yhteiskuntaan, tapakulttuuriin, moraaliin, politiikkaan ja tieteeseen; liberaali ja fundamentalistinen uskonnollisuus, sekularisaatio ja uskonnottomuus
6. Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus (ET06)
 • Ihmislajin evoluutio ja kulttuurievoluutio: kielen rooli inhimillisten kulttuurien ja innovatiivisuuden synnyssä
 • Suurten filosofioiden ja maailmankatsomuksellisten järjestelmien ja uskontojen eettisten ja aatteellisten perustojen kehittyminen abstrakteiksi ja yleisinhimillisiksi
 • Ihmiskunnan suuret maailmankuvalliset, -katsomukselliset ja teknologiset murrokset sekä niiden vaikutukset ihmisten käsitykseen maailmasta ja itsestään: ihminen ympäristönsä ja itsensä muokkaajana
 • Prometheus-myytistä tekno-utopioihin ja dystopioihin, ihmisen suhde valistuksen ideaaleihin ja teknologiseen kehitykseen
 • Tulevaisuuden tutkimus, tekoäly, humanismi, transhumanismi ja niiden kritiikit tieteen uusimpien tulosten valossa
[Alkuun]


Terveystieto (TE)

Pakollinen kurssi

1. Terveyden perusteet (TE01)
 • fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toiminta-, opiskelu- ja työkyky: terveyttä edistävä liikunta ja ravinto, painonhallinta, uni ja lepo, seksuaaliterveys, opiskeluhyvinvointi
 • omasta terveydestä huolehtiminen ja muut itsehoitovalmiudet sekä hätäensiapu
 • riippuvuuden eri muodot, tupakka, alkoholi ja huumeet, peli- ja nettiriippuvuus
 • kansantaudit ja keskeiset tartuntataudit
 • terveyttä, terveystottumuksia ja -ongelmia selittäviä keskeisiä biologisia, psykologisia ja kulttuurisia ilmiöitä, teorioita ja malleja
Syventävät kurssit

2. Ihminen, ympäristö ja terveys (TE02)
 • perimän, luonnonympäristöjen ja rakennetun ympäristön sekä psykososiaalisen ympäristön ja yhteisöjen terveysvaikutukset
 • terveys ja elämänkulku, kuolema osana elämänkulkua
 • ihmissuhteet ja sosiaalinen tuki
 • seksuaalisuus ja seksuaalioikeudet sekä seksuaali- ja lisääntymisterveys
 • mielenterveyttä suojaavat ja kuormittavat tekijät
 • erilaiset kriisit ja niiden kohtaaminen
 • työhyvinvointi ja ergonomia
 • turvallisuus ja väkivallan ehkäisy
 • media- ja kulttuuriympäristön ja terveysviestinnän merkitys ja kriittinen tulkinta
3. Terveyttä tutkimassa (TE03)
 • yhteiskunnallisten olosuhteiden, terveys- ja muun yhteiskuntapolitiikan, tieteellisen tutkimuksen, terveyskäsitysten ja teknologian kehitys, muutos ja yhteydet väestön terveyteen
 • terveys- ja sosiaalipalvelujen kehitys, muutos ja yhteydet väestön terveyteen sekä keskeiset terveys- ja sosiaalipalvelujen toimijat
 • terveyserot ja niihin vaikuttavat tekijät Suomessa ja maailmalla, terveyserojen kaventaminen
 • terveyden ja terveyskäyttäytymisen tutkiminen
 • keskeiset terveyteen ja sairauteen liittyvät eettiset ja oikeudelliset kysymykset, potilaan oikeudet
 • globaalit terveyskysymykset ja niihin vaikuttaminen
Soveltavat kurssit

4. Yo-kirjoituksiin valmentava kurssi (TE04)
 • terveystiedon oppimäärän kertaminen
 • vastaustekniikan harjoittelu
 • yo-kokeen erilaisiin tehtävätyyppeihin tutustuminen
 • erilaisiin tehtävätyyppeihin vastaamisen harjoittelua kurssin aikana
 • itseluottamuksen kohottaminen
5. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alaan tutustuminen (TE05)
 • sosiaali- ja terveysalan ammatit
 • liikunta-alan ammatit
 • julkinen sektori
 • yksityinen sektori
 • kolmas sektori
 • tutustumiskäyntejä, vierailuja
 • aiheisiin liittyviä harjoituksia, tehtäviä, esitelmiä
6. Sosiaali- ja terveysalaan/liikuntakulttuuriin liittyvä projektikurssi (TE06)
 • esim. tutustuminen vieraan maan sosiaali- ja terveydenhuoltoon/liikuntakulttuuriin
 • voi olla kansainvälinen projekti
 • sisältö sovitaan tarkemmin ryhmän kanssa
[Alkuun]


Musiikki (MU)

Pakolliset kurssit

1. Musiikki ja minä (MU01)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää omat tapansa toimia musiikin alueella. Osallistumalla musiikilliseen toimintaan hän saa kokemuksia musisoinnista, syventää omaa osaamistaan ja pohtii asemaansa musiikin kuuntelijana, tulkitsijana, tekijänä ja kulttuuripalvelujen käyttäjänä. Omakohtaisen musiikkisuhteen kautta opiskelija ymmärtää musiikin merkityksiä elämässä ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Kurssilla tutustutaan opiskelijoiden omaan ja muuhun paikalliseen musiikkitoimintaan.

Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen ajattelun ja ilmaisun välineenä. Kurssilla syvennetään musiikin ja musiikkikäsitteiden tuntemusta käytännön musisoinnin avulla. Opiskelija oppii tarkkailemaan ääniympäristöään ja perehtyy kuulonhuoltoon.

2. Moniääninen Suomi (MU02)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja vahvistaa omaa kulttuurista identiteettiään. Opiskelija tutkii erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja ja niiden sisäisiä osakulttuureja sekä oppii ymmärtämään niiden taustatekijöitä, kehitystä ja olennaisia piirteitä. Kurssin toteuttamisessa otetaan myös huomioon, että suomalaiset musiikkikulttuurit ovat osa eurooppalaista ja globaalia musiikkimaailmaa.

Opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti musisointia ja kuuntelua. Musisoitaessa kiinnitetään huomiota oman taiteellisen ilmaisun sekä kuuntelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Musiikkiohjelmistoon valitaan eri musiikinlajeja populaari- ja taidemusiikista perinnemusiikkiin.

Syventävät kurssit

3. Ovet auki musiikille (MU03)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan itselleen uusia musiikinlajeja, musiikkityylejä ja -kulttuureja sekä ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta. Hän tarkastelee eri musiikkikulttuurien käytäntöjen samankaltaisuutta tai erilaisuutta ja oppii ymmärtämään, miten jokainen kulttuuri määrittelee itse oman käsityksensä musiikista. Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai musiikkikulttuureihin. Opiskelija kehittää musisointitaitojaan sekä taitojaan hankkia ja käsitellä tietoa. Kurssin voi suorittaa myös projektina.

4. Musiikki viestii ja vaikuttaa (MU04)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa, monimediaisissa tieto- ja viestintäympäristöissä sekä yhteiskunnassa. Opiskelija tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen ja perehtyy tarkemmin musiikin käyttötapoihin esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä tai verkkoympäristöissä muutaman rajatun näytteen avulla. Sisältöjen tarkastelussa painottuu pyrkimys kokonaisuuksien ymmärtämiseen. Musiikin vaikuttavuutta tutkitaan analysoimalla olemassa olevaa materiaalia tai tuottamalla sitä itse. Kurssin voi suorittaa myös taiteidenvälisenä tai monialaisena projektina.

Soveltavat kurssit

5. Laulukurssi (MU05)

Kurssin tavoitteena on laulutaidon kehittäminen. Tutustutaan omaan äänenkäyttöön ja opiskellaan luonnollista äänenkäyttöä sekä lauletaan monipuolista lauluohjelmistoa.

6. Bändikurssi (MU06)

Kurssin tavoitteena on soittotaidon edelleen kehittäminen yhteismusisoinnin avulla. Kurssille osallistuvista kootaan yhtyeitä, jotka valmistavat ohjelman. Edellytetään jonkin soittimen soittotaitoa tai valmiutta laulaa solistisesti. Esiintymisiä.

7. Kuoro (MU07)

Kurssin tavoitteena on laulutaidon kehittäminen. Kurssi sisältää äänenkäyttöön liittyviä harjoituksia, musiikin eri lajien toteuttamista kuorolaulun keinoin, sekä perinteistä kuoro-ohjelmistoa eri tyylikausilta. Esiintymisiä.

8. Studiotyöskentelykurssi (MU08)

Musiikin studiotyöskentely

[Alkuun]


Kuvataide (KU)

Pakolliset kurssit

1. Kuvat ja kulttuurit (KU01)
 • kuvat oman identiteetin rakentajina, kulttuurisen moninaisuuden ilmentäjinä ja kulttuuriperinnön uudistajana
 • oman kuvailmaisun kehittäminen ja vahvistaminen
 • kuvat vaikuttamisen välineenä
 • kuvan sommittelu, muoto, väriopin perusteet, tila ja kolmiulotteisuus
 • ilmaisukeinoina mm. piirtäminen, maalaaminen, kolmiulotteinen rakentelu, valo- ja videokuvaus
 • kuvien tarkastelua, tulkintaa ja analysointia, näyttelykäyntejä
2. Muotoillut ja rakennetut ympäristöt (KU02)
 • ympäristön kuvakulttuurit identiteetin rakentajina ja kulttuuriperinnön uudistajina
 • tila käsitteenä, sen kokeminen psyykkisenä, fyysisenä ja sosiaalisena paikkana
 • arkkitehtuurin ja muotoilun perusteet; mm. mittakaava, tila, rakenne, väri, materiaalit
 • harjoitustöinä mm. rakennusten ja tilojen suunnittelua, pienoismallien rakentelua, tuote-, vaate- ja tekstiilisuunnittelua, saven käyttöä muotoilun välineenä. Kestävän kehityksen näkökulma
Syventävät kurssit

3. Osallisena mediassa (KU03)
 • mediakulttuurit identiteetin rakentajina ja kulttuuriperinnön uudistajina
 • median ilmiöitä, sisältöjä, tuotteita ja ympäristöjä
 • nuori median tuottajana ja kuluttajana
 • graafisen suunnittelu: mm. taitto, typografia, väripsykologia, kuvan muokkaus
 • mm. mainonta, tuotemerkit, valokuva, elokuva, videokuva ja sarjakuva. Tulkintaa ja tuottamista
4. Taiteen monet maailmat (KU04)
 • eri aikoina, eri ympäristöissä ja kulttuureissa tuotettuun kuvataiteeseen tutustuminen teemallisesti tai kronologisesti
 • taiteen sisältöjen ja ilmiöiden yhteys omaan kuvatuotantoon
 • materiaalien ja tekniikoiden itsenäinen valitseminen ja soveltaminen omaan kuvalliseen työskentelyyn
 • kuvan tulkintaa kuvin ja sanoin
 • prosessinomainen työskentelymuoto, lisäksi yhteistoiminnallista työskentelyä
Soveltavat kurssit

5. Nykytaiteen työpaja (KU05)
 • nykytaiteen ilmiöitä ja käsitteitä
 • näyttelykäyntejä ja taiteilijatapaamisia
 • nykytaiteen monipuolisia materiaaleja ja ilmaisukeinoja: installaatiot, performanssit,  multimedia-, tila- ja  ympäristöteokset
 • erilaisia materiaali- ja tekniikkakokeiluja: paperimassa, lasi, kierrätysmateriaalit, valokuva, video
 • arviointi: suoritusmerkintä
6. Keramiikan ja kuvanveiston työpaja (KU06)
 • savi materiaalina, muotoilun ja kuvanveiston välineenä
 • erilaiset käsinrakentamisen perinteiset ja sovelletut tekniikat: levy-, makkara, muottitekniikat, dreijaus
 • engoben käyttö, lasitteet ja lasitus
 • raaka- ja lasituspoltto
 • omia sovellettavia aiheita
 • arviointi: suoritusmerkintä
7. Maalauksen työpaja (KU07)
 • väriopin perusteet ja sommittelu
 • maalauspohjat ja -välineet
 • akvarelli-, guassi-, tempera-, pastelli-, akryyli- ja öljymaalaus, sekatekniikat
 • tehtävät perustuvat havaintoon ja vapaisiin mielikuvaharjoituksiin
 • arviointi: suoritusmerkintä
8. Taidegrafiikan työpaja (KU08)
 • taidegrafiikan perusteet ja käsitteet
 • koho- ja syväpaino
 • metalligrafiikan perusteet: kuivaneula, viivasyövytys, akvatinta
 • carborundum, collagrafia, monotypia
 • vedostus ja vedosten merkintätavat
 • vapaavalintaisia aiheita
 • arviointi: suoritusmerkintä
9. Piirustuksen työpaja  (KU09)
 • eri piirtimien (lyijykynä, hiili, liidut, tussit, värikynät) ja paperilaatujen ilmaisulliset mahdollisuudet
 • viiva, valööri, muoto, mittasuhteet, tila, sommittelu
 • havaintoon ja omiin mielikuviin perustuvia tehtäviä
 • aiheina ihminen, muotokuva, asetelma, maisema, fantasia, croquis-piirustus
 • oman kuvailmaisun löytäminen ja kehittäminen
 • arviointi: suoritusmerkintä
10. Valokuvauksen työpaja (KU10)
 • valokuva taiteena ja viestinnän välineenä
 • järjestelmäkamera ja valokuvailmaisun perusteet
 • valotus, aika, terävyysalue, jne.
 • valokuvan käyttötarkoitukset ja genret; dokumentti-, muoto-, mainos-, luonto-, maisema- ja taidekuvaus
 • kuvausharjoituksia yksilö- ja ryhmätyönä, näyttely- ym. vierailuja
 • arviointi: suoritusmerkintä
Liikunta, pojat (LIP)

Pakolliset kurssit

1. Energiaa liikunnasta (LIP01)
 • terveyden ja hyvinvoinnin edellytyksenä olevan fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn merkityksen ymmärtäminen
 • liikuntataitojen ja kehollisen ilmaisun harjaantuminen
 • tietojen ja kokemusten saaminen fyysisten ominaisuuksien monipuoliseen harjoittamiseen
 • yhdessä liikkuminen reilun pelin hengessä
 • koetun liikunnallisen pätevyyden vahvistuminen uuden oppimisen, liikunnan tuoman ilon ja virkistyksen myötä
 • liikunnallisten perustaitojen soveltaminen ja fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen erilaisissa liikuntatehtävissä, -muodoissa ja -lajeissa opiskeluympäristön mahdollisuuksia monipuolisesti käyttäen 
2. Aktiivinen elämäntapa (LIP02)
 • liikunnallisen elämäntavan omaksuminen, riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden saavuttaminen
 • arjen valintojen ja pitkäkestoisen istumisen merkityksen ymmärtäminen toimintakykyyn, terveyteen, hyvinvointiin
 • fyysisten ominaisuuksien arviointia
 • hengitys- ja verenkiertoelimistöä kuormittavaa liikuntaa
 • lihaskuntoharjoittelua ja kehonhuoltoa
 • liikunnalliseen elämäntapaan ja fyysisesti aktiivisen arjen toteuttamiseen ohjaaminen ja palautteen saaminen
Syventävät kurssit

3. Terveyttä liikkuen (LIP03)
 • syvennetään erityisesti fyysiseen toimintakykyyn liittyviä taitoja ja tietoja
 • fyysisten ominaisuuksien seuraaminen ja kehittäminen
 • oman säännöllisen liikunnan edistäminen
 • oman liikuntaohjelman suunnitteleminen ja toteuttaminen
 • mahdollisuuksien mukaan liikuntateknologian käyttäminen
4. Yhdessä liikkuen (LIP04)
 • syvennetään erityisesti sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja
 • edistetään opiskelijoiden sosiaalista yhteenkuuluvuutta
 • työtavoissa painottuu opiskelijaryhmän aktiivinen osallisuus, toiminallisuus ja yhteistoiminta
 • kurssin sisältö suunnitellaan yhdessä ryhmän kanssa
5. Hyvinvointia liikkuen (LIP05)
 • syvennetään erityisesti psyykkisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja
 • tuetaan opiskelijan jaksamista ja lisätään opiskeluvireyttä 
 • monipuolisten liikuntatehtävien avulla mahdollistetaan osallisuuden, liikunnallisen pätevyyden ja kehollisen ilmaisun kokemuksia
 • kurssin sisältö suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden kanssa
Soveltavat kurssit

6. Palloilusta piristystä (LIP06) 
 • eri pallopelit (salibandy, jalkapallo, lentopallo, koripallo, käsipallo, pesäpallo, ultimate)
 • mailapelit yms.
7. Kuntosalikurssi (LIP07) 
 • kuntosalityöskentelyä, lihaskuntoharjoittelua 
 • lihashuoltoa, hierontaa, venyttelyä 
 • erilaiset fitnesslajit yms. 
8. Talvilajikurssi (LIP08) 
 • jääpelit, hiihto, laskettelu, retkiluistelu yms.
9. Liikunnanohjauksen peruskurssi (LIP09) 
 • perustiedot lasten liikunnan ominaispiirteistä
 • perusvalmiudet ohjata lapsiryhmiä
 • perehdytään: taidon oppimisen herkkyyskausiin, kasvatukselliseen ohjaukseen, 
 • liikuntatuokioiden suunnitteluun ja toteutukseen
 • teoriaa ja käytännön harjoituksia
 • suositellaan liikunta- ja opetusaloille haluaville johdantokurssiksi
 • erillistodistus
10. Mailapelikurssi (LIP10)
 • tennis, squash, sulkapallo, pöytätennis yms.
11. Virkistystä ja stressinhallintaa (LIP11)
 • erilaisia rentoutumismenetelmiä ja virkistäviä liikuntamuotoja
 • tarkempi ohjelma sovitaan opiskelijoiden kanssa kurssin alussa
12. Liikuntakerho-ohjaus (LIP12)
 • eri lajien liikuntakerhojen vetäminen
 • valmennustoiminta
13. Vaelluskurssi (LIP13)
 • sisältö ja ohjelma sovitaan opiskelijoiden kanssa kurssin alussa 
14. Kansainvälinen liikuntakurssi (LIP14)
 • esim. tutustuminen vieraan maan liikuntakulttuuriin 
 • yhteistyössä ulkomaalaisen koulun kanssa 
 • sisältö ja ohjelma sovitaan tarkemmin ryhmän kanssa 
15. Musiikkiliikuntakurssi (LIP15)
 • erilaisiin musiikkiliikunnan muotoihin tutustuminen 
 • mahdollisesti omien koreografioiden tekeminen 
[Alkuun]


Liikunta, tytöt (LIT)

Pakolliset kurssit

1. Energiaa liikunnasta (LIT01)
 • terveyden ja hyvinvoinnin edellytyksenä olevan fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn merkityksen ymmärtäminen
 • liikuntataitojen ja kehollisen ilmaisun harjaantuminen
 • tietojen ja kokemusten saaminen fyysisten ominaisuuksien monipuoliseen harjoittamiseen
 • yhdessä liikkuminen reilun pelin hengessä
 • koetun liikunnallisen pätevyyden vahvistuminen uuden oppimisen, liikunnan tuoman ilon ja virkistyksen myötä
 • liikunnallisten perustaitojen soveltaminen ja fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen erilaisissa liikuntatehtävissä, - muodoissa ja –lajeissa opiskeluympäristön mahdollisuuksia monipuolisesti käyttäen
2. Aktiivinen elämäntapa (LIT02)
 • liikunnallisen elämäntavan omaksuminen, riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden saavuttaminen
 • arjen valintojen ja pitkäkestoisen istumisen merkityksen ymmärtäminen toimintakykyyn, terveyteen, hyvinvointiin
 • fyysisten ominaisuuksien arviointia
 • hengitys- ja verenkiertoelimistöä kuormittavaa liikuntaa
 • lihaskuntoharjoittelua ja kehonhuoltoa
 • liikunnalliseen elämäntapaan ja fyysisesti aktiivisen arjen toteuttamiseen ohjaaminen ja palautteen saaminen
Syventävät kurssit

3. Terveyttä liikkuen (LIT03)
 • syvennetään erityisesti fyysiseen toimintakykyyn liittyviä taitoja ja tietoja
 • fyysisten ominaisuuksien seuraaminen ja kehittäminen
 • oman säännöllisen liikunnan edistäminen
 • oman liikuntaohjelman suunnitteleminen ja toteuttaminen
 • mahdollisuuksien mukaan liikuntateknologian käyttäminen
4. Yhdessä liikkuen (LIT04)
 • syvennetään erityisesti sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja
 • edistetään opiskelijoiden sosiaalista yhteenkuuluvuutta
 • työtavoissa painottuu opiskelijaryhmän aktiivinen osallisuus, toiminallisuus ja yhteistoiminta
 • kurssin sisältö suunnitellaan yhdessä ryhmän kanssa
5. Hyvinvointia liikkuen (LIT05)
 • syvennetään erityisesti psyykkisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja
 • tuetaan opiskelijan jaksamista ja lisätään opiskeluvireyttä
 • monipuolisten liikuntatehtävien avulla mahdollistetaan osallisuuden, liikunnallisen pätevyyden ja kehollisen ilmaisun kokemuksia
 • kurssin sisältö suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden kanssa
Soveltavat kurssit

6. Palloilusta piristystä (LIT06)
 • eri pallopelit (salibandy, jalkapallo, lentopallo, koripallo, käsipallo, pesäpallo, ultimate)
 • mailapelit yms.
7. Kuntosalikurssi (LIT07)
 • kuntosalityöskentelyä, lihaskuntoharjoittelua
 • lihashuoltoa, hierontaa, venyttelyä
 • erilaiset fitnesslajit yms.
8. Talvilajikurssi (LIT08)
 • jääpelit, hiihto, laskettelu, retkiluistelu yms.
9. Liikunnanohjauksen peruskurssi (LIT09)
 • perustiedot lasten liikunnan ominaispiirteistä
 • perusvalmiudet ohjata lapsiryhmiä
 • perehdytään: taidon oppimisen herkkyyskausiin, kasvatukselliseen ohjaukseen,
 • liikuntatuokioiden suunnitteluun ja toteutukseen
 • teoriaa ja käytännön harjoituksia
 • suositellaan liikunta- ja opetusaloille haluaville johdantokurssiksi
 • erillistodistus
10. Mailapelikurssi (LIT10)
 • tennis, squash, sulkapallo, pöytätennis yms.
11. Virkistystä ja stressinhallintaa (LIT11)
 • erilaisia rentoutumismenetelmiä ja virkistäviä liikuntamuotoja
 • tarkempi ohjelma sovitaan opiskelijoiden kanssa kurssin alussa
12. Liikuntakerho-ohjaus (LIT12)
 • eri lajien liikuntakerhojen vetäminen
 • valmennustoiminta
13. Vaelluskurssi (LIT13)
 • sisältö ja ohjelma sovitaan opiskelijoiden kanssa kurssin alussa
14. Kansainvälinen liikuntakurssi (LIT14)
 • esim. tutustuminen vieraan maan liikuntakulttuuriin
 • yhteistyössä ulkomaalaisen koulun kanssa
 • sisältö ja ohjelma sovitaan tarkemmin ryhmän kanssa
15. Musiikkiliikuntakurssi (LIT15)
 • erilaisiin musiikkiliikunnan muotoihin tutustuminen
 • mahdollisesti omien koreografioiden tekeminen 

[Alkuun]

 Lajikurssit


Lajien tekniikka-, taito- ja lajiharjoituksia
 • salibandy (LSB)
 • vanhojen tanssit (LTA)
 • laskettelu (LLA)
 • golf greencard-tutkinto (LGO)
 • sulkapallo (LSU)
 • tennis (LTE)
 • koripallo (LKO)
 • jalkapallo (LJA)
 • pesäpallo LPE)
 • lentopallo (LLE)
 • purjehdus (LPU)
[Alkuun]


Lajivalmennus
 
Soveltavat kurssit (1–14)
 • Tavoitteet: Annetaan opiskelijalle mahdollisuus kehittyä urheilijana valitsemassaan lajissa. Lajitaitojen, -tietojen, -tekniikan ja -taktiikan kehittäminen.
 • Sisältö: Erilaiset taito- ja tekniikkaharjoitteet, yksilö- ja ryhmäharjoitteet.
[Alkuun]


Opinto-ohjaus (OP)

Pakolliset kurssit

1. Minä opiskelijana (OP01)
 • opiskelu- ja tiedonhankintataidot, oppimaan oppiminen
 • lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon suunnittelu; henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja ylioppilastutkintosuunnitelma
 • jatko-opintojen pohtiminen ja ammatillinen suuntautuminen; jatko-opinto- ja urasuunnitelma
 • itsetuntemus ja sen kehittäminen
 • elämänhallintataidot
 • oman oppimisen arviointi
 • jatko-opintoihin ja tulevaisuuden suunnitteluun liittyvät tietolähteet, sähköiset ohjauspalvelut ja hakujärjestelmät
 • työelämään sekä toisen ja korkea-asteen koulutuspaikkoihin tutustuminen
 • lukio-opintojen kannalta kulloinkin ajankohtaiset asiat
2. Jatko-opinnot ja työelämä (OP02)
 • jatko-opintomahdollisuudet Suomessa ja ulkomailla
 • työelämätietous, muuttuva ja monimuotoinen työelämä
 • yrittäjyys
 • työelämä- ja työnhakutaidot
 • työelämään sekä jatko-opintoihin tutustuminen
 • jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelu, jatko-opintoihin hakeutuminen
 • henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman päivittäminen
 • lukio-opintojen kannalta kulloinkin ajankohtaiset asiat
Soveltavat kurssit

3. Työelämä (OP03)

Kurssin tavoitteena on lisätä henkilökohtaista työelämätietoutta. Opiskelija hankkii työpaikan. Kurssiin sisältyy työnantajan arviointi, itsearviointi, työpäiväkirja ja raportointi. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

4. Opintokamu-kurssi (OP04)

Omaan tahtiin suoritettava verkkokurssi, joka tarjoaa työkaluja opiskelijan hyvinvointiin. Tehtävät käsittelevät kolmea eri osa-aluetta: opiskelu, sosiaaliset suhteet, sekä tunteet ja mieli.  Opiskelu-osio tarjoaa työkaluja opiskelutaitojen kehittämiseen, motivaation etsimiseen, sekä ajanhallintaan. Sosiaaliset suhteet- osiossa pohditaan omaa roolia sosiaalisissa yhteisöissä, sekä harjoitellaan vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja. Tunteet- osio tarjoaa välineitä oman mielen kuunteluun ja rauhoittumiseen, sekä itsemyötätunnon harjoittamiseen. Kurssi suoritetaan tekemällä eri osioiden tehtävät ja pitämällä samalla oppimispäiväkirjaa. Tarkemmat ohjeet kurssin suorittamisen aikatauluista saat opinto-ohjaajaltasi. Kurssin suorittamisesta tulee aina sopia opinto-ohjaajan kanssa erikseen. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

5. Jännittämisen hallintakurssi (OP05)

Kurssin tavoitteena on toimia ennaltaehkäisevästi ja auttaa opiskelijaa pienryhmässä vertaistuen ja konkreettisten tehtävien avulla tulemaan toimeen oman jännityksensä kanssa. Tavoitteena on auttaa opiskelijaa hyväksymään jännittäminen, lievittää jännittämiseen liittyviä ruumiillisia ja henkisiä tuntemuksia sekä kehittää vuorovaikutus- ja itsearviointitaitoja. Lisäksi kurssilla perehdytään jännityksen- ja stressinhallintakeinoihin sekä rentoutumistekniikoihin.

Kurssi pidetään hajautetusti useammalla jaksolla ja kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. Arviointina käytetään kurssipäiväkirjaa, kurssipalautetta sekä Spin-Fin -itsearviointimittaria (suomalaisten nuorten sosiaalisen pelon mittari).

6. Taitavaksi opiskelijaksi (OP06)

Kurssilla harjoitellaan erilaisia oppimistekniikoita ja  perehdytään eri oppiaineiden keskeisiin käsitteisiin. Kurssilla pyritään tehostamaan luku- ja kirjoitustaitoa ja vahvistamaan myönteistä minäkuvaa oppijana. Kurssi on tarkoitettu kaikille lukion opiskelijoille, jotka haluavat tehostaa opiskelutaitojaan. Erityisesti kurssia suositellaan suomea toisena kielenä opiskeleville ja niille, joilla on lukivaikeutta tai muita kielellisiä oppimisvaikeuksia. Arvioidaan suoritusmerkinnällä. ​

7. Kansainväliset urat, työelämätaidot ja yrittäjyys globalisoituvassa maailmassa

Kurssin tavoitteena on esitellä kansainvälisiä uria, työtehtäviä ja yrittäjyyttä sekä globalisoituvassa maailmassa tarvittavia työelämä- ja businesstaitoja. Lisäksi kurssin tavoitteena on nostaa esille, mitä kansainvälisyys tarkoittaa opiskelijoille, työntekijöille, yrittäjille ja yrityksille mutta myös globaalilla tasolla toimiville järjestöille ja niissä toimiville henkilöille.

Kurssi suoritetaan osallistumalla Lukion työelämäkumppanit -luennoille. Opiskelija laatii luennoista oppimispäiväkirjan. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

[Alkuun]


Teemaopinnot (TO)

Teemaopinnot ovat eri tiedonaloja yhdistäviä opintoja. Ne eheyttävät opetusta ja kehittävät opiskelijoiden taitoja hahmottaa ja ymmärtää yksittäistä oppiainetta laajempia kokonaisuuksia.

Arviointi: Teemaopintojen arviointi perustuu opiskelijan taitoihin hakea tietoa, arvioida ja soveltaa sitä sekä tuottaa luotettavien lähteiden pohjalta jäsentyneitä kokonaisuuksia. Olennaisia arvioinnin kohteita ovat opiskelijan taidot arvioida kriittisesti tietolähteitä sekä ymmärtää eri tietojen ja taitojen välisiä yhteyksiä.

Syventävät kurssit

1. Hyvinvointikurssi, Let`s do it! (TO01)

Tavoitteena on lisätä kokonaisvaltaisesti opiskelijoiden hyvinvointia (fyysistä, psyykkistä, sosiaalista) heidän omassa elämässään. Kurssi on suunnattu omasta hyvinvoinnistaan kiinnostuneille/huolestuneille, esim. vähän liikkuville opiskelijoille.
Kurssin sisältöön voi kuulua seuraavia teemoja:
 • Omien hyvinvointiin liittyvien tavoitteiden asettaminen
 • Unelmakarttatyöskentely
 • Let`s Move it -ohjelman Liikkumisen lisäämisen -ohjelma
 • Mielen hyvinvointi
 • Sosiaaliset taidot ja ihmissuhteet
 • Stressinhallinta
 • Palautuminen ja levon merkitys
 • Ravitsemustietoutta
Kurssi voidaan toteuttaa moniammatillisena yhteistyönä: liikunnanopettajat, psykologian opettajat, kuraattori, terveydenhoitaja
Arviointi: Oppimispäiväkirja

2. Energiatekniikka (TO02)
 • kaksikielinen energiatekniikan kurssi yhteistyössä ruotsinkielisen lukion kanssa 
 • tutustutaan eri energiatuotantotapoihin, pääpaino on uusiutuvissa energioissa
 • luentoja, vierailuja ja laboratoriotöitä sekä laajahko uusiutuvaan energiaan liittyvä projektityö, osallistutaan mahdollisuuksien mukaan alueen energia-alan tapahtumiin ja vieraillaan alan yrityksissä
 • tehdään yhteistyötä alueen muiden oppilaitosten kuten yliopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa 
 • opetuksesta osa on ruotsin-, osa suomenkielistä, ruotsinkielisen osan pitää äidinkieleltään ruotsia puhuva, suomenkielisen osan vastaavasti suomenkielinen, 
 • molemmat opettajat ohjaavat kaikkia kurssin oppilaita. Oppilaat saavat käyttää kumpaa kieltä haluavat.
 • tavoitteena on myös luonnollinen kanssakäyminen kieliryhmien välillä ja mahdollisuus parantaa sekä suomenkielisten ruotsin taitoa että ruotsinkielisten suomen taitoa
 • kurssin suoritus: osallistuminen, tehtävät ja projektityö  
3. Liikennekasvatus, osaamista arjessa (TO03)

Vapaaehtoistoiminnan, työelämän, liikennekasvatuksen tai kansainvälisen toiminnan kurssilla opiskelija saa tilaisuuksia tietojensa ja taitojensa soveltamiseen käytännön työtehtävissä ja tilanteissa. Tarkoituksena on vahvistaa opiskelijoiden koulussa hankkiman osaamisen ja arkielämän välistä yhteyttä. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään yhteiskunnan toimintaperiaatteita ja kehittää työelämässä tarvittavaa osaamista koulun ulkopuolisissa toimintaympäristöissä. Hän saa mahdollisuuksien mukaan tilaisuuksia osaamisensa syventämiseen myös kansainvälisessä yhteistyössä.

Ensisijaisesti kurssi tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden suorittaa ajokortti jonkin autokoulun välityksellä. Kurssi katsotaan suoritetuksi, kun opiskelija esittää kansliassa ajokortin.
Toissijaisesti kurssiksi voidaan siirtää opiskelijan jo aiemmin suorittama Vapaaehtoistoiminnan kurssi tai Kansainvälisyyskasvatuksen kurssi.

[Alkuun]


Lukiodiplomit

Lukiodiplomien tehtävänä on antaa opiskelijalle mahdollisuus osoittaa erityistä osaamistaan ja harrastuneisuuttaan pitkäkestoisen näytön avulla. Lukiodiplomi kuvaa monipuolisesti opiskelijan tavoitteellista työskentelyä, kehittyneitä taitoja ja syvällistä osaamista. Lukiodiplomi ilmentää opiskelijan ajattelun, tuottamisen, tulkinnan ja arvottamisen taitoja sekä omaehtoista harrastuneisuutta. Lukiodiplomit täydentävät lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen osoittamaa osaamista. Opetushallitus antaa ohjeet kunkin lukiodiplomin suorittamisesta.

Arviointi: Lukiodiplomin arviointi perustuu opiskelijan tai opiskelijoiden ryhmänä itsenäisesti toteuttamaan lukioaikaisen erityisen osaamisen ja harrastuneisuuden näyttöön. Opiskelijan toteuttama lukiodiplomi arvioidaan kokonaisuutena kurssin päätyttyä. Lukiodiplomin suorittamiseen sisältyy opiskelijan itsearviointia.

Soveltavat kurssit

2. Kuvataiteen lukiodiplomi (LD02)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan kuvataiteessa. Kuvataiteen lukiodiplomin tavoitteena on, että opiskelija osoittaa kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin laaja-alaista osaamistaan tuottamalla, tulkitsemalla ja arvottamalla monipuolisesti erilaisia kuvia. Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat opiskelijan lukiodiplomille asettamiin tavoitteisiin sekä hänen valitsemaansa tehtävään, näkökulmaan ja toteutustapaan. Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia ja kuvataiteen tuntemusta kuvaavasta portfoliosta.

3. Käsityön lukiodiplomi (LD03)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan käsityössä. Käsityön lukiodiplomin tavoitteena on, että opiskelija kehittää osaamistaan laadukkaiden käsityötuotteiden omaehtoisessa suunnittelussa, valmistuksessa sekä osaamisen arvioinnissa. Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat opiskelijan valitsemaan tehtävään, ideaan ja suunnittelu- ja valmistusprosessiin sekä niiden itsearviointiin. Käsityön lukiodiplomi muodostuu käsityötuotteesta tai käsityöteoksesta sekä sen suunnittelu- ja valmistusprosessia ja itsearviointia kuvaavasta portfoliosta.

4. Liikunnan lukiodiplomi (LD04)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan liikunnassa. Liikunnan lukiodiplomin tavoitteena on, että opiskelija pohtii monipuolisesti liikunnan merkitystä elämässään samalla kehittäen fyysistä toimintakykyään, liikunnallista erityisosaamistaan, harrastuneisuuttaan ja yhteistyökykyjään. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnan osioiden lisäksi liikunnallisen tutkielman sekä portfolion tekeminen. Liikunnan lukiodiplomi muodostuu liikuntakykyisyyden, liikuntatietojen, erityisosaamisen, harrastuneisuuden ja yhteistyötaitojen sekä portfolion muodossa tehtävän itsearvioinnin muodostamasta kokonaisuudesta.

5. Median lukiodiplomi (LD05)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta mediaosaamisestaan ja harrastuneisuudestaan. Median lukiodiplomin tavoitteena on edistää opiskelijan monipuolisia media- ja vuorovaikutustaitoja sekä median välineiden, ilmaisukeinojen ja mahdollisuuksien luovaa käyttöä. Lisäksi edellytetään informaation kriittisen valinnan, tulkinnan, arvioinnin ja jäsentelyn taitoa, mediasuhteen pohdintaa ja median toimintaympäristön hahmottamista. Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat opiskelijan valitsemaan tehtävään, näkökulmaan ja toteutustapaan. Median lukiodiplomi on portfolion ja mediaesityksen muodostama kokonaisuus.

6. Musiikin lukiodiplomi (LD06)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa lukioaikanaan näytön musiikillisesta erityisosaamisestaan ja erityisestä harrastuneisuudestaan musiikissa. Opiskelija osoittaa musiikillista osaamistaan ja harrastuneisuuttaan valmistamalla musiikin taidollista ja tiedollista hallintaa osoittavan projektin tai kokoamalla näytesalkun lukioaikaisista musiikkiopinnoistaan ja  toiminnastaan. Musiikin lukiodiplomin voi toteuttaa joko yksin tai ryhmän jäsenenä. Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat musiikin lukiodiplomin erilaisiin toteutustapoihin ja osa-alueisiin. Musiikin lukiodiplomi muodostuu neljästä osasta, jotka ovat opiskelijan musiikillinen omaelämäkerta, musiikkiprojekti tai musiikillinen näytesalkku, yhteenveto ja arvioitsijoiden lausunto.

7. Tanssin lukiodiplomi (LD07)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan tanssissa. Tanssin lukiodiplomin suorittamisen tavoitteena on tukea ja kuvata opiskelijan pitkäaikaista tanssin opiskelua lukion aikana. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat opiskelijan valitsema tanssillinen tehtävä, sen valmistelu ja kirjallinen työ. Tanssillisen tehtävän opiskelija voi suorittaa joko esiintymällä tanssijana tai tekemällä koreografian. Tehtävä voi olla soolo- tai ryhmäteos. Tanssin lukiodiplomi on tanssillisen tehtävän ja tutkielman muodostama kokonaisuus.

8. Teatterin lukiodiplomi (LD08)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan teatterissa. Teatterin lukiodiplomin tavoitteena on vahvistaa draamallisia ja teatteri-ilmaisullisia taitoja sekä kartuttaa vuorovaikutuksen ja itsearvioinnin taitoja. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat opiskelijan itse määrittelemä työn aihe joltakin teatterin alalta, siihen liittyvä esitys ja työskentely- ja arviointiprosessi. Teatterin lukiodiplomi on esityksen ja portfolion muodostama kokonaisuus.

[Alkuun]


Taiteiden väliset kurssit (TA)

Taiteiden väliset kurssit ovat eri taiteenaloja yhdistäviä opintoja. Kurssien tehtävänä on laajentaa ja eheyttää musiikin, kuva- ja sanataiteen, ilmaisutaidon sekä tanssin opetusta.

Soveltavat kurssit

1. Monitaiteellinen musiikkiprojekti (TA01)

Kurssi tarjoaa opiskelijalle tilaisuuksia kehittää musiikillista ja muuta taiteellista luovaa ajatteluaan ja ilmaisutaitojaan taiteidenvälisessä työskentelyssä ja yhteistyössä muiden kanssa. Tavoitteena on, että kurssin aikana opiskelija suunnittelee ja toteuttaa ryhmässä tai itsenäisesti taiteelliseen ilmaisuun liittyvän kokonaisuuden. Kokonaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa opiskelija soveltaa ja yhdistää aiemmin hankkimaansa kulttuurista, musiikillista ja muuta taiteellista osaamista. Oppimisprosessin aikana opiskelija arvioi työskentelyään ja oppii toimimaan kokonaisuuden kannalta mielekkäällä tavalla. Kokonaisuuden toteutuksessa voi käyttää myös kehittyvän teknologian tarjoamia taiteellisen ilmaisun keinoja.

2. Nykytaiteen keinoin (TA02)

Kurssi toteutetaan yhteistyössä Vaasan Kuntsin modernin taiteen museon kanssa ja osin sen tiloissa. Kurssilla tutustutaan Kuntsin museon vaihtuviin nykytaiteen näyttelyihin ja syvennetään näyttelykokemusta työskentelemällä näyttelyn teemojen ja tekniikoiden inspiroimana. Työskentely voi tapahtua yksilö- ja ryhmätöinä. Arviointi: suoritusmerkintä.

3. Taidetta kaikilla aisteilla (TA03)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan ja arvioimaan eri taiteenalojen ajankohtaisia toimintatapoja ja ilmiöitä. Kurssilla tarkastellaan taiteiden ja kulttuurien suhdetta sekä taiteen merkityksiä omassa elämässä, yhteiskunnassa ja maailmassa. Opiskelijoille merkityksellisiä teemoja ja aihepiirejä tutkitaan eri taiteenalojen keinoin ja niitä yhdistellen. Kurssi toteutetaan vähintään kahden taiteenalan välisenä kokonaisuutena. Kurssin keskeisiä sisältöjä voidaan valita myös aihekokonaisuuksista. Kurssi voi sisältää esimerkiksi:
taidevierailuja, keskusteluja, oman taiteen tekemistä, kirjoittamista, projektityöskentelyä, teematyöskentelyä ajankohtaisen aiheen parissa musiikin, kuva- ja sanataiteen, tanssin sekä ilmaisutaidon yhdistämistä eri teknologioiden hyödyntämistä.

[Alkuun]Tietotekniikka (TVT)

Tietotekniikan kurssi numero 1 eli peruskurssi tarjoaa lukio-opiskelussa tarvittavat perusvälineet.

Suorittamalla Ohjelmoinnin ja tietotekniikan kokonaisuuden opiskelijalla on mahdollisuus hakea opiskelemaan Turun yliopistoon tietojenkäsittelytieteitä tai tietotekniikkaa. Kokonaisuuden muodostavat kurssit:
 • Ohjelmoinnin perusteet (TVT03)
 • Ohjelmoinnin jatkokurssi (TVT04) ja
 • Tietotekniikka ja kyberturvallisuus (TVT05)

Soveltavat kurssit

1. Tietotekniikan peruskurssi (TVT01)

Kurssilla tutustutaan tietokoneen tavallisimpiin lukio-opiskelussa käytettäviin työvälineohjelmiin (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka ja kuvien käsittely) sekä harjoitellaan tiedonhakua.

Arviointi: Suoritusmerkintä.

2. 3D-tulostamisen perusteet (TVT02)

Tutustutaan 3D-tulostamiseen ja 3D-mallien suunnitteluun. Kurssilla oppilas pääsee tulostamaan 3D-tulostimella suunnittelemiaan töitä.

Arviointi: Suoritusmerkintä.

3. Ohjelmoinnin perusteet (TVT03)

Ohjelmoinnin perusteet ja tietokoneohjelman perusrakenteet. Opiskellaan valitun ohjelmointikielen perusteet.

Arviointi: Suoritusmerkintä, tai kurssi voidaan arvostella numerolla.

4. Ohjelmoinnin jatkokurssi (TVT04)

Ohjelmointitaidon syventäminen. Perehdytään tarkemmin ohjelmointikieleen.

Arviointi: Suoritusmerkintä, tai kurssi voidaan arvostella numerolla.

5. Tietotekniikka ja kyberturvallisuus (TVT05)
 
Kurssilla tutustutaan tietotekniikan perusteisiin (mm. peruskäsitteet, von Neumannin kone, tietokoneohjelmat ja Internet). Lisäksi käydään läpi kyberturvallisuuteen liittyvää teoriaa ja käytäntöjä sekä tutustutaan tietotekniikan työmahdollisuuksiin erilaisten ammattien kautta.

Arviointi: Suoritusmerkintä, tai kurssi voidaan arvostella numerolla.

6. Taulukkolaskentaa (TVT06)

Opetellaan monipuolisten harjoitusten avulla taulukkolaskentaohjelman ominaisuuksia alkeista vaativampiin tekniikkoihin. Tutustutaan muun muassa muotoilusääntöihin, funktioihin, hakuihin, entä-jos-analyyseihin, suodatukseen ja kaavioiden laatimiseen taulukoista. Harjoitukset painottuvat käytännön työelämän tilanteisiin.

Arviointi: Suoritusmerkintä.

7. Tekoälyn perusteet (TVT07)

Kurssilla tutustutaan tekoälyyn ja menetelmiin, jotka mahdollistavat tekoälyn. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää tekoälyn keskeisimmät vaikutukset ja pystyy arvioimaan tekoälyyn liittyvää uutisointia ja keskustelua kriittisesti.

Arviointi: Suoritusmerkintä.

[Alkuun]


Ilmaisutaito (IL)

Soveltavat kurssit

1. Ilmaisutaidon perusteet (IL1)

Kurssilla harjaannutetaan verbaalisia ja nonverbaalisia ilmaisutaitoja. Tavoitteena on ohjata nuoria ilmaisemaan itseään rohkeasti, avoimesti, vapautuneesti ja vakuuttavasti. Opiskelija kehittää kykyään havainnoida sekä omaa aisti- että tunnemaailmaansa että ulkoista, ympäröivää todellisuutta, ja tämän avulla opiskelija kykenee eläytymään fiktiivisiin ja dramaattisiin tilanteisiin persoonallista ilmaisukieltään hyödyntäen. Kurssilla opitaan nauttimaan niin leikistä ja luovuudesta kuin esiintymisestä ja näyttelemisestäkin. Kurssin perustana ovat erilaiset ilmaisuharjoitukset, mutta ryhmän kiinnostuksen mukaan myös pienimuotoinen esitys voi kuulua ohjelmaan.

2. Ilmaisutaidon jatkokurssi (IL2)

Kurssilla syvennetään peruskurssin sisältöjä: opiskelijaa ohjataan löytämään oman ilmaisunsa vahvuuksia ja rohkaistaan parantamaan heikkouksia. Työskentelyn perustana ovat luovuus, spontaanisuus ja mielikuvituksen rikkaus. Kurssilla työstetään lyhyt näytelmä tai muu esitys.

[Alkuun]


Julkaisutoiminta (JUL)
 
Soveltavat kurssit
 
1. Viestinnän perusteet (JUL01)
 • Kurssilla tutustutaan viestinnän ja journalismin perusteisiin sekä tutustutaan toimittajan työtehtäviin niin lehdessä, radiossa kuin televisiossakin vierailujen ja harjoitustöiden avulla
 • Kurssilla pohditaan median roolia yhteiskunnassa ja sananvapauden ja vapaan tiedonvälityksen merkitystä
 • Kurssi suoritetaan osallistumalla Vaasan lyseon lukion verkkolehden Fuusion tai vuosikertomuksen tekemiseen
2. Lehtikirjoittamisen perusteet (JUL02)
 • Kurssilla tutustutaan kirjallisen julkaisutoiminnan työprosessin eri vaiheisiin eli ideointiin, haastattelemiseen, kirjoittamiseen, kuvien hankintaan ja taiton suunnitteluun sekä oikolukuun
 • Lisäksi kirjoitetaan uutisia ja artikkeli
 • Kurssi suoritetaan osallistumalla Vaasan lyseon lukion verkkolehden Fuusion tai vuosikertomuksen tekemiseen
3. Lehtikirjoittamisen jatkokurssi (JUL03)
 • Kurssilla syvennetään kirjallisen julkaisutoiminnan osaamista ja kirjoitetaan artikkeleita, kolumneja ja reportaaseja
 • Erityisesti harjoitellaan oman persoonallisen näkökulman löytämistä kirjoitettavaan juttuun. Kirjoitetut jutut perustuvat tutkivaan journalismiin ja henkilöhaastatteluihin
 • Kurssi suoritetaan osallistumalla Vaasan lyseon lukion verkkolehden Fuusion tai vuosikertomuksen tekemiseen
4. Valokuvauksen perusteet (JUL04)
 • Kurssilla tutustutaan valokuvauksen perusteisiin ja opetellaan järjestelmäkameran käyttöä
 • Kurssin aikana kuvitetaan uutisia, artikkeleita, reportaaseja jne.
 • Kurssi suoritetaan osallistumalla Vaasan lyseon lukion verkkolehden Fuusion tai vuosikertomuksen tekemiseen
5. Valokuvauksen jatkokurssi (JUL05)
 • Kurssilla syvennetään valokuvaamisen taitoja ja perehdytään valokuvan yhteiskunnallisiin merkityksiin
 • Kurssi suoritetaan osallistumalla Vaasan lyseon lukion verkkolehden Fuusion tai vuosikertomuksen tekemiseen
6. Grafiikan perusteet (JUL06)
 • Kurssilla tutustutaan grafiikan tekemisen perusteisiin ja tehdään grafiikkaa, piirroskuvia ja sarjakuvia
 • Kurssi suoritetaan osallistumalla Vaasan lyseon lukion verkkolehden Fuusion tai vuosikertomuksen tekemiseen
7. Grafiikan jatkokurssi (JUL07)
 • Kurssilla syvennetään grafiikan teon taitoja, tehdään oma lukuvuoden jatkuva sarjakuva ja kokeillaan pilapiirroksen tekemistä
 • Kurssi suoritetaan osallistumalla Vaasan lyseon lukion verkkolehden Fuusion tai vuosikertomuksen tekemiseen
8. Videokuvauksen perusteet (JUL08)
 • Kurssilla tutustutaan videokuvauksen perusteisiin ja tehdään lyhyitä videoleikkeitä
 • Kurssi suoritetaan osallistumalla Vaasan lyseon lukion verkkolehden Fuusion tai vuosikertomuksen tekemiseen
9. Videokuvauksen jatkokurssi (JUL09)
 • Kurssilla syvennetään videokuvauksen taitoja ja tietoja ja perehdytään videoeditointiin
 • Toteutetaan oma videoprojekti alusta loppuun
 • Kurssi suoritetaan osallistumalla Vaasan lyseon lukion verkkolehden Fuusion tai vuosikertomuksen tekemiseen
[Alkuun]


Kansainvälisyyskasvatus (KAK)

Soveltavat kurssit

1. Aktiivinen maailmankansalainen (KAK01)
 • Tutustutaan maailmankansalaisen tietoihin ja taitoihin ja opitaan erilaisia keinoja toimia ja vaikuttaa globaalissa maailmassa
 • Tutustutaan globaalin maailman eri ilmiöihin ja perehdytään globalisaatiokasvatuksen perusteisiin sekä pohditaan keinoja oikeudenmukaisemman maailman rakentamiseksi
2. Globaalikasvatuksen kurssi (KAK02)
 • ​Osallistutaan käytännössä Koulun teemapäivien toteuttamiseen ja globaalikasvatuksen toimeenpanemiseen
 • Kurssilla kasvetaan maailmankansalaisina ja otetaan globaalia vastuuta paikallisella ja globaalilla tasolla
3. Maailman- ja luonnonperintökurssi (KAK03)
 • Kurssin aikana tutustutaan Unescon maailman kulttuuri- ja luonnonperintökohteisiin Vaasan seudulla, Suomessa tai muualla maailmassa
 • Kurssin aikana tehdään vierailuja Unescon kulttuuri- ja luonnonperintökohteisiin ja tehdään aiheeseen liittyviä esitelmä, tutkielma tai joku muu tuotos
4. Maailmankansalaisen kypsyyskoe (KAK04)
 • Maailmankansalaisen kypsyyskoe on Suomen YK-liiton kansainvälisyyskasvatuksen opintokokonaisuus, jonka aikana tekijä tekee tutkielman ja tutustuu itseään kiinnostavaan kansainvälisyyteen liittyvään teemaan yksin, pareittain tai ryhmässä
 • Tutkielman aihe voi liittyä esimerkiksi vieraiden kansojen taustoihin, oloihin, kulttuureihin tai yhteisiin ongelmiin ja niiden ratkaisemiseen
 • Maailmankansalaisen kypsyyskokeen tekeminen opettaa monipuoliseen tiedonhankintaan, oman oppimisen arviointiin ja saadun tiedon jakamiseen
 • Maailmankansalaisen kypsyyskokeen suorittamisesta saa erillisen todistuksen Suomen YK-liitolta
5. Maailmankansalaisena maailmalla (KAK05)
 • Maailmankansalaisena maailmalla kurssimerkinnän saa osallistumisesta koulun kansainväliseen projektiin, opiskelijavaihtoon, ystävyyskoulutoimintaan tai leirikouluun
6. Kansainvälisten vieraiden host -kurssi  (KAK06)
 • Suunnitellaan ja toteutetaan kansainvälisten vieraiden vierailuohjelmasta, majoituksesta sekä toimitaan vieraiden host-tutoreina vierailun ajan.
 • Valmistellaan esittely tai opastus yhteiseen tutustumiskohteeseen kansainvälisten vieraiden kanssa.
 • Tehdään oppimistehtävä, jossa reflektoidaan opittua
7. Kansainvälinen konferenssi ja seminaari -kurssi  (KAK07)
 • Osallistutaan kansainväliseen konferenssiin, seminaariin tai hachaton-tapahtumaan paikallisella, kansallisella tai kansainvälisellä tasolla
 • Osallistumisesta laaditaan lyhyt raportti, jossa eritellään konferenssin, seminaarin tai hachathon -tapahtuman sisältöä ja tehtävänantoa ja eritellään opittua
8. Kehitysyhteistyö leirikoulu  (KAK08)
 • Tehdään kehitysyhteistyötä ja vapaaehtoistyötä esimerkiksi Planin, Suomen Pakolaisavun ja Caring Hands Ugandan kanssa sekä tutustutaan kehitysyhteistyön tekemisen periaatteisiin ja erilaisin tapoihin sekä Agenda2030-tavoitteisiin kehitysyhteistyön taustalla
 • Tutustutaan valitun kehittyvän talouden historiaan, taloudelliseen, poliittiseen ja yhteiskunnalliseen tilanteeseen sekä globalisaation vaikutuksiin siellä ja pohditaan kehitysyhteistyön merkitystä maalle ja sen ihmisille
 • Toteutetaan kehitysyhteistyökohteen nuorten kanssa yhteinen projekti, jonka tavoitteena on lisätä pohjoisen ja etelän nuorten maailmankansalaisen tietoja ja taitoja ja edistää Agenda2030-tavoitteiden toteutumista. Projektin tuloksista kerrotaan muille koulun opiskelijoille omassa koulussa.
[Alkuun]


Opiskelijakuntatoiminta (OKT)

Soveltavat kurssit

1. Opiskelijakuntatoiminnan kurssi (OKT01)

Opiskelijakuntatoiminnan tarkoituksena on luoda ja kehittää yhteisöllisyyttä ja yhteishenkeä opiskelijoiden keskuuteen. Toiminnan tavoitteena on herättää opiskelijan mielenkiintoa myös yhteiskunnalliseen ja paikalliseen vaikuttamiseen. Opiskelijakuntatoiminnassa opiskellaan kokoustekniikkaa ja -käyttäytymistä, ja opiskelija voi hakeutua opiskelijakunnan hallituksen toimihenkilötehtäviin ja toimia opiskelijoiden edustajana. Opiskelijakunnan hallitus suunnittelee lyseon opiskelijoiden yhteistä toimintaa ja järjestää tapahtumia. Kaikki aktiivisesti toimintaan osallistuvat voivat saada ohjaavien opettajien harkinnan mukaan opiskelijakuntatoiminnan kurssin, jonka saa muun muassa vastuullisena hallituksen jäsenenä.

2. Opiskelijakuntatoiminnan toinen kurssi (OKT02)

Opiskelijakuntatoiminnan toisen kurssin voi saada ohjaavien opettavien harkinnan mukaan erityisen aktiivisesta toiminnasta Vaasan lyseon lukiossa tai sen edustajana lyseon ulkopuolella. Tällaiseksi toiminnaksi voidaan katsoa esimerkiksi opiskelijakunnan hallituksessa aktiivisena puheenjohtajana tai sihteerinä toimiminen tai toiminta valtakunnallisesti esimerkiksi Suomen Lukiolaisten Liitossa.

[Alkuun]


Pelastus- ja suojelutoiminta (PEL)
 
Soveltava kurssi

1. Pelastus- ja suojelukurssi (PEL1)

Oppilaalle selvitetään perustietoja turvallisuuteen liittyvistä asioista, mm. miten toimia liikenneonnettomuuden, tulipalon, sairauskohtauksen tai muun äkillisen tilanteen sattuessa kohdalle. Kurssin aikana tehdään yhteistyötä poliisin, pelastuslaitoksen, maanpuolustuksen, terveydenhuoltoalan, SPR:n, väestönsuojeluorganisaation ja meripelastuksen kanssa.
Kurssi voidaan korvata kurssin Ensiapu EA2 suorittamisella.

[Alkuun]


Vapaaehtoistyö (VAP)
 
Soveltava kurssi

1. Vapaaehtoistyön kurssi (VAP1)
 
Kurssin tavoitteena on pitää yhteyksiä opiskelijaa ympäröivään yhteiskuntaan. Kurssi suoritetaan osallistumalla koulun ulkopuolella vapaaehtoistyöhön lähimmäisten hyväksi.

[Alkuun]


Opiskelijatutorointi (OT)

Soveltavat kurssit

1. Opiskelijatutoroinnin peruskurssi (OT1)
 • tutoroinnin tavoitteet, mikä on tutor?
 • tutoroinnin merkitys oppilaitoksen myönteisen ilmapiirin ja toimintatapojen muodostumiselle
 • ryhmäyttäminen ja sen merkitys
 • ryhmädynamiikka, kiusaamisen ehkäisy ja siihen puuttuminen
 • esiintyminen
 • ryhmän ohjaaminen
 • leikkien ohjaaminen
 • viestintä, tiedottaminen
 • tapahtuman suunnittelu
 • teoriaa ja käytännön harjoituksia
2. Opiskelijatutoroinnin työkurssi (OT2)
 • uusien opiskelijoiden tutustuttaminen lukio-opiskeluun ja lukiokäytänteisiin
 • opiskelun tukeminen
 • junioreiden tutustumispäivän suunnittelu ja toteuttaminen
 • ryhmänohjaajan apuna oleminen
 • teemapäivien/juhlien suunnittelu ja järjestäminen
 • koulun pr-toimintaan osallistuminen
3. Mentorointi (OT3)
 • uusien tutoreiden opastaminen ja tutorina toimiminen

4. Liikuntatutorointi (OT4)
 • tavoitteena lisätä liikettä, vähentää istumista tunneilla, hyppytunneilla, tuntien jälkeen ja välitunneilla
 • liikuntaideoiden suunnittelu ja toteutus
 • erilaisten liikuntatapahtumien suunnittelu ja järjestäminen
 • oppituntien aktivoiminen
 • yhteisöllisyyden lisääminen
 • me-hengen lisääminen
 • opiskelijakavereiden kannustaminen joko omalla toiminnallaan tai esimerkillään liikkumisen lisäämiseen
Arviointi: Työmäärän seuranta päiväkirjalla

[Alkuun]


Viittomakieli (VIK)
 
Soveltava kurssi
 
1. Viittomakielen kurssi (VIK1)
 
Kurssilla perehdytään viittomakielen alkeisiin.

[Alkuun]


Yrittäjyyskasvatus (YRK)

Soveltavat kurssit

1. Yrittäjyyskasvatuksen perusteet (YRK1)
 • Harjoitellaan yrittäjyyteen ja liiketoimintaan liittyviä tietoja ja taitoja tekemällä oppimisen ja osallistumisen kautta.
 • Innovatiivisuutta, liiketoiminta-ajattelua, markkinointia ja pitchausta sekä yhteistyötaitoja jne. opitaan osallistumalla NY24H-yrittäjyysleirille tai vastaavalle yrittäjyyskasvatuksen kurssille tai innovaatiokilpailuun.
2. Yrittäjyyskasvatuksen jatkokurssi (YRK2)
 • Syvennetään yrittäjyyteen ja liiketoimintaan liittyviä tietoja ja taitoja tekemällä oppimisen ja osallistumisen kautta 
 • Innovatiivisuutta, liiketoiminta-ajattelua, markkinointia, pitchausta ja yhteistyötaitoja sekä johtamistaitoja jne. opitaan osallistumalla NY24H-leirin toteuttamiseen leirin kapteenina tai tutorina  
 • Suorittaminen tapahtuu osallistumalla Start up -workshopin toimintaan. 
3. Vuosi yrittäjänä -kurssi (YRK3)
 • Syvennetään yrittäjyyteen ja liiketoimintaan liittyviä tietoja ja taitoja perustamalla NY-yritys ja osallistumalla NY vuosi yrittäjänä -ohjelmaan, jonka aikana keksitään liikeidea ja harjoitetaan pienimuotoista liiketoimintaa valmistamalla ja markkinoimalla tuotteita. 
 • Suorittaminen tapahtuu osallistumalla Start up -workshopin toimintaan. 
4. Myynti, markkinointi ja kaupallistaminen (YRK4)
 • Taloudellisen tiedotustoimiston ensimmäisellä Yrityselämän nuoret sukupolvet -kurssilla lähdetään liikkeelle oman talouden hallinnasta, joka luo pohjan menestykselliselle yrittäjyydelle. 
 • Tämän lisäksi kurssilla käsitellään kaupallistamisen prosessia, markkinoinnin merkitystä sekä käydään läpi onnistuneen myynnin edellytyksiä. 
 • Kurssi suoritetaan etäopiskeluna Claned-oppimisalustalla. Lähiohjaus tapahtuu Start up –workshopissa.  
5. Vuorovaikutus ja neuvottelutaidot (YRK5)
 • Taloudellisen tiedotustoimiston toisella Yrityselämän nuoret sukupolvet –kurssilla käsitellään rakentavan vuorovaikutuksen edellytyksiä ja sen merkitystä liiketoiminnassa henkilökohtaisen elämän lisäksi.  
 • Lisäksi kurssilla tutustutaan erilaisiin tapoihin kommunikoida, neuvottelujen vaiheisiin ja tavoitteisiin sekä neuvottelutekniikkoihin. 
 • Kurssi suoritetaan etäopiskeluna Claned-oppimisalustalla. Lähiohjaus tapahtuu Start up –workshopissa. 
6. Globaalit markkinat (YRK6)
 • Taloudellisen tiedotustoimiston kolmannella Yrityselämän nuoret sukupolvet –kurssilla tarkastellaan kansainvälistä kauppaa eri näkökulmista.  
 • Tarkastelun kohteena ovat globalisaatioon liittyvät haasteet ja mahdollisuudet sekä talouden megatrendit.  
 • Lisäksi tutkitaan vastuullisen liiketoiminnan merkitystä ja toteutusta yritystoiminnassa. 
 • Kurssi suoritetaan etäopiskeluna Claned-oppimisalustalla. Lähiohjaus tapahtuu Start up –workshopissa. 
7. Talous, raha ja yrittäjyys (YRK7)
 • Taloudellisen tiedotustoimiston neljännellä Yrityselämän nuoret sukupolvet –kurssilla keskitytään yritystoiminnan kannattavaan pyörittämiseen ja hahmottamaan, mistä kaikesta yritystoiminta muodostuu.  
 • Tarkastelun kohteena ovat laskentatoimi ja rahoitus, kuten esimerkiksi sijoittaminen.  
 • Oman yrityksen perustamiseen tutustutaan startup-maailman kautta. 
 • Kurssi suoritetaan etäopiskeluna Claned-oppimisalustalla. Lähiohjaus tapahtuu Start up -workshopissa.
8. NY-yrittäjän hygieniapassi -kurssi (YRK8)
 • Elintarvikkeita valmistavan NY-yrityksen perustamisen yhteydessä opiskellaan ja tehdään hygieniapassitesti.  
 • Opittua sovelletaan käytäntöön oman NY-yrityksen liiketoiminnassa, josta tehdään reflektoiva oppimistehtävä.  
 • Suorittaminen tapahtuu osallistumalla Start up -workshopin toimintaan.  
9. NY-yrittäjän somemarkkinoinnin kurssi (YRK9)
 • NY-yrityksen perustamisen yhteydessä opetellaan hyödyntämään sosiaalisen median alustoja yrityksen brändin rakentamisessa ja markkinoinnissa.  
 • Suunnitellaan ja toteutetaan NY-yrityksen visuaalinen ilme eri sosiaalisen median alustoille ja tehdään päivityksiä koko NY-yrityksen toiminnan ajan.  
 • Suorittaminen tapahtuu osallistumalla Start up -workshopin toimintaan.  
10. Yrittäjyyskasvatuksen leirikoulu (YRK10)
 • Yrittäjyyskasvatuksen leirikoulussa tutustutaan liiketoimintaan ja yrittäjyyteen kotimaassa ja ulkomailla ja harjoitellaan yhdessä ulkoimaisten toimijoiden kanssa liiketoimintasuunnitelman tekemistä ja liikeideoiden pitchaamista.  
 • Leirikoulun kohteessa ulkomailla tutustutaan yrittäjyyteen ja liiketoimintaan nykyään, mutta myös historian eri vaiheissa.  
 • Tärkeistä nähtävyyksistä tehdään mainosvideoita yhdessä ulkomaisten toimijoiden kanssa.  
 • Yrittäjyyskasvatuksen leirikoulussa opitaan kansainvälisiä työelämä- ja liiketoimintaan liittyviä tietoja ja taitoja sekä ymmärretään, mikä merkitys kulttuuriosaamisella ja kulttuurienvälisellä viestinnällä on liiketoiminnassa ja työelämässä.  
11. Yrittäjyyskasvatuksen orientoiva kurssi (YRK11)
 • Yläasteella suoritettu lukioon tuleville tarkoitettu yrittäjyyskasvatuksen valinnainen kurssi, jolla tutustutaan liiketoiminnan keskeisiin käsitteisiin ja perustetaan pienimutoinen yritys.  

[Alkuun]