Skip Ribbon Commands
Skip to main content
suoritusohjeet
Suoritusohjeet
 
Kurssin arviointi
 
1. Kurssi, sen suorittaminen ja arvosanamerkinnät
 
Opiskelijan suorittama kurssi arvostellaan sen päätyttyä. Kurssin arvostelu perustuu paitsi mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin, myös opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan tuotosten arviointiin. Myös opiskelijan oma itsearviointi voidaan ottaa huomioon käyttäen hyväksi mm. kurssin arviointikeskusteluja.
 
Opetukseen osallistuminen kuuluu osana kurssin suorittamiseen. Ks. poissaolot. Muussa tapauksessa opiskelijan katsotaan keskeyttäneen kurssin ja kurssi jätetään arvostelematta. Oppiaineissa, joissa jatkuva näyttö on keskeinen arvioinnin kohde, voi poissaoloraja kurssia kohden olla edellä mainittua alhaisempi. Kurssia ei arvostella opiskelijan harjoittaman vilpin vuoksi vaan kurssi on käytävä uudelleen. Soveltava kurssi ja itsenäisesti opiskeltu kurssi on suoritettava aina hyväksytysti, jotta se voidaan lukea opiskelijan kokonaiskurssimäärään. Suoritettua kurssia ei voi mitätöidä, Mutta mikäli opiskelija haluaa keskeyttää kurssin, hänen tulee ilmoittaa siitä opettajalle kurssin aikana.
 
Kurssi arvostellaan lukioasetuksessa määritellyin numeroin:
4 (hylätty)
5 (välttävä)
6 (kohtalainen)
7 (tyydyttävä)
8 (hyvä)
9 (kiitettävä)
10 (erinomainen)
tai käyttämällä suoritusmerkintää S (= suoritettu) / H (= hylätty).
Kirjallisesti annettu sanallinen arviointi voi täydentää ja täsmentää numeroarvostelua. Numeroarvosanoin arvostellaan kaikki pakolliset ja syventävät kurssit. Soveltavista kursseista annetaan pääsääntöisesti suoritusmerkintä, jollei ainekohtaisessa opetussuunnitelmassa jonkin kurssin kohdalla toisin mainita.
 
Hylätty itsenäisesti suoritettu kurssi merkitään kirjaimella H.
 
Mikäli kurssi on keskeytetty, jaksotodistukseen merkitään kirjain K.
 
Mikäli kurssikoe tai osasuoritus on tekemättä, merkitään kirjain P. Tällainen puuttuva suoritus on tehtävä viimeistään seuraavan kevät/syyslukukauden aikana.

Kurssia ei arvostella opiskelijan harjoittaman vilpin tai plagioinnin vuoksi vaan kurssi on käytävä uudelleen. Toistuvassa tai törkeässä tapauksessa rehtori voi antaa myös kirjallisen varoituksen.​

Kurssiarvioinnissa tulee ottaa huomioon diagnosoidut vammat tai niihin rinnastettavat häiriöt, lukihäiriöt ja maahanmuuttajan kielelliset vaikeudet. Opiskelijalla on tällöin mahdollisuus erityisjärjestelyihin tilanteen mukaan ja muuhunkin kuin kirjalliseen näyttöön.
 
Kunkin kurssin arvosteluperusteet on selvitettävä opiskelijalle kurssin alussa.
 
2. Itsenäinen opiskelu
 
Jonkin oppiaineen kurssi voidaan suorittaa perustellusta syystä itsenäisesti opiskellen. Itsenäinen opiskelu tarkoittaa opiskelua ilman lähiopetusta. Kyse on tällöin kurssin ensikertaisesta opiskelusta itsenäisesti, ei jo suoritetun kurssin uudelleen opiskelusta. Asiasta on sovittava henkilökohtaisesti etukäteen ja siitä laaditaan kirjallinen sopimus ao. opettajan kanssa.
 
Kurssi on suoritettava pääsääntöisesti silloin, kun se on kurssitarjottimessa tarjolla. Mikäli opiskelet jonkin kurssin itsenäisesti, suhtaudu siihen täydellä vakavuudella. Hyvä arvosana vaatii paljon työtä. Itsenäisesti opiskellusta kurssista saatua hylättyä arvosanaa ei lueta kokonaiskurssimäärään.
 
3. Kurssin suorittaminen uudelleen
 
Suoritetun kurssin arvosanan korottaminen
 
Suoritetun kurssin arvosanaa on mahdollista korottaa kerran siten kuin hylätyn ja hyväksytyn arvosanan korottamisesta määrätään.
 
Hylätyn arvosanan korottaminen
 
Hylättyä arvosanaa voi korottaa uusinnassa; ajankohdat ovat työjärjestyksessä. Uusintoihin ilmoittaudutaan kirjallisesti asianomaiselle opettajalle työjärjestyksessä määrättyyn päivään mennessä. Vain yhtä kurssia on mahdollisuus korottaa samalla koekerralla.
 
Hyväksytyn arvosanan korottaminen
 
Hyväksytyn kurssin voi korottaa käymällä kurssi uudelleen tai tekemällä uusintakokeen. Hyväksytyn kurssin uusinnasta sovitaan aina kirjallisesti asianomaisen opettajan kanssa työjärjestyksessä määrättyyn päivään mennessä.
 
Parempi arvosana jää aina voimaan.
 
Uusintakoe
 
Opiskelijalla on oikeus osallistua yhden kerran hylätyn kurssin uusintakuulusteluun (jos hän on saanut arvosanan neljä (4) tai on ollut hyväksytystä syystä poissa kurssikokeesta, ks. poissaolot). Uusintakokeeseen on osallistuttava välittömästi sen jakson jäl­keisessä uusintakokeessa, jossa ko. kurssi oli. Muut mahdollisesti puuttuvat osasuoritukset on tehtävä viivyttelemättä (muutoin kurssi keskeytyy). Aiheeton poissaolo uusintako­keesta tulkitaan käytetyksi suorituskerraksi. Hyväksyttyjä suorituksia EI tässä kokeessa voi yrittää korottaa.
 
Uusintakokeeseen tulee ilmoittautua Wilman Tiedotteet-osiossa oloevan linkin kautta viimeistään opinto-oppaassa määrättynä päivänä. Määräajan jälkeen linkki sulkeutuu. Suullisia ilmoittautumisia EI tunneta. ID-kortti pitää olla uusintakokeessa mukana.
Mikäli rästiin on jäänyt enemmän kuin yksi koe, on muista kokeista sovittava suoraan ao. opettajan kanssa. 
 
Marraskuun ja toukokuun (abeilla myös tammikuun) korotuskuulustelussa voi yrittää korottaa hyväksyttyä kurssiarvosanaa. Hyväksyttyä arvosanaa voi yrittää korottaa yhden kerran kurssille uudel­leen osallistumatta heti seuraavassa korotuskuulustelussa.  Parempi arvosana jää voimaan.
Älä ilmoittaudu turhaan, sillä poisjäänti ei oikeuta enää uuteen suorituskertaan.
 
4. Muiden oppilaitosten ja ulkomaiset opinnot
 
Opiskelijan muussa oppilaitoksessa tai ulkomailla suorittamat opinnot voidaan hyväksyä korvaamaan joko jotain lukion oppiaineen kurssia, mikäli opinnot vastaavat tavoitteiltaan Vaasan lyseon lukion opetussuunnitelman mukaisia pakollisia ja syventäviä kursseja (oltava numeroarvosana), tai jotakin soveltavaa kurssia. Tarvittaessa opiskelijalta voidaan edellyttää myös lisäsuorituksia. Kurssin arvostelu perustuu mainitun oppilaitoksen arvosteluun sekä mahdollisiin lisäsuorituksiin, mikäli edellisessä oppilaitoksessa kurssin laajuus on ollut alle säädetyn kurssituntimäärän. Opiskelijalla on oikeus saada pyydettäessä etukäteen tieto muussa oppilaitoksessa suoritettavien opintojen hyväksymisestä lukio-opinnoiksi ja tällöin noudatettavista arvosteluperusteista.
 
Opiskelijalla on aina oltava virallinen todistus muualla suoritetuista opinnoista ja tarvittaessa kurssiseloste suorituksistaan. Hyväksymisestä päättää rehtori/apulaisrehtori keskusteltuaan opettajan kanssa.
 
Opiskelija voi saada vaihto-oppilasvuotensa perusteella hyväksytyksi korkeintaan seitsemän pääsääntöisesti erikseen sovittua soveltavaa kurssia. Mikäli opiskelija suorittaa lukioaikanaan armeijan tai siviilipalveluksen, noudatetaan samaa sääntöä.

Lukiodiplomit
 
Vaasan lyseon lukiossa voidaan suorittaa lukiodiplomeja. Kussakin aineessa noudatetaan opetushallituksen vahvistamia valtakunnallisia lukiodiplomin suorittamisen ehtoja ja arviointikriteereitä.
 
Arviointi
 
Lukiodiplomin suorituksesta annetaan yleisarvosana asteikolla 1 – 5 seuraavasti:
5 = erinomainen, 4 = kiitettävä, 3 = hyvä, 2 = tyydyttävä ja 1 = hyväksytty. Oppiaineittain on mahdollista antaa myös eritellympi todistus. Numeroarvostelua voidaan täydentää sanallisella arvioinnilla. Opetushallituksen todistusmallin mukainen lukiodiplomitodistus on lukion päättötodistuksen liite ja lukiodiplomin suoritus merkitään kohtaan lisätiedot. Lukiodiplomin suorittaminen voidaan jättää merkitsemättä lukion päättötodistukseen, jos opiskelija sitä pyytää.
 
Vaasan lyseon lukiossa voidaan suorittaa kielten suullisen kielitaidon kokeita. Niissä noudatetaan opetushallituksen antamia ohjeita koskien niiden suorittamista, arviointia ja todistusta. Suoritukset merkitään lukion päättötodistukseen kohtaan lisätietoja.

Lukion oppimäärän suoritus
 
Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän, kun hän on suorittanut hyväksytysti Vaasan lyseon lukion tuntijaossa määritellyn kurssimäärän. Opiskelun päättyessä vähintään 2/3 opiskelijan oppiaineen oppimäärän pakollisista ja syventävistä kursseista on oltava hyväksytysti suoritettuja. Seuraavassa on lueteltu suoritettujen pakollisten ja syventävien kurssien sekä sallittujen nelosten määrät: 1-2: 0; 3-5: 1; 6-8: 2; 9- : 3.
 
Päättötodistuksessa oppiaineista annetaan päättöarvosana numerolla. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän saa liikunnasta suoritusmerkinnän. Sama koskee oppiaineita, joissa hän on suorittanut vain yhden kurssin, kuitenkin valinnaisessa vieraassa kielessä kaksi kurssia. Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja syventävien kurssien arvosanojen aritmeettisena keskiarvona. Asianomaisen aineen opettajat voivat korottaa edellä mainittua arvosanaa, mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat päättövaiheessa tätä arvosanaa paremmat.
 
Opiskelijalle tarjotaan opiskelujen päättyessä mahdollisuutta yrittää korottaa oppimäärän arvosanaksi tulevaa päättöarvosanaa. Mikäli opiskelija tällöin osoittaa oppiaineen tietojen ja taitojen suurempaa kypsyyttä ja hallintaa, tulee arvosanaa korottaa. Korotuskuulustelujen tarkoituksena on myös auttaa opiskelijaa valmistautumaan ylioppilastutkintoon. Koulu antaa vuosittain tarkempia ohjeita korotuskuulusteluista.